CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

100/CĐN 14/9/2010 Công đoàn giáo dục Tỉnh Kế hoạch nữ công công đoàn giáo dục Phú Yên năm học 2010-2011

2

94/CĐN 06/9/2010 Công đoàn giáo dục Tỉnh Kế hoạch công tác hàng tháng của CĐGD Phú Yên năm học 2010-2011

3

1119/SGDĐT–KTCNTT 13/9/2010 Sở Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2010 – 2011.

4

99/CĐN 13/9/2010 Công đoàn giáo dục Tỉnh Văn bản hướng dẫn của các cấp công đoàn về nội dung sinh hoạt, hồ sơ sổ sách của công đoàn cơ sở

5

1107/SGDĐT-TTr 08.09.2010 Sở Giáo dục và Đào tạo Thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2010-2011.

6

23/QC-LT 1.9.2010 Sở Giáo dục và Đào tạo Qui định về mối quan hệ hợp tác giữa các cấp chính quyền và Công đoàn trong ngành GD-ĐT Phú Yên

7

22/LT-HD 01.09.2010 Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ - công chức các đơn vị trường học năm học 2010-2011

8

21/LT-GDĐT-CĐGD 1-9-2010 Sở Giáo dục v� Đ� o tạo Tiếp tục thu quỹ tương trợ ngành GD-ĐT

9

1079/SGDĐT-TrH 31.08.2010 Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011

10

1080/TB-SGDĐT-TrH 31.08.2010 Sở Giáo dục và Đào tạo +1080/GDTrH: Thông báo lịch hoạt động giáo dục trung học năm học 2010-2011

11

1081/SGDĐT-VP 31.08.2010 Sở Giáo dục và Đào tạo Triển khai tháng ATGT- Tháng 9/2010 và công tác giáo dục ATGT năm học 2010-2011

12

1016/QĐ-SGDĐT 13.8.2010 Sở Giáo dục và Đào tạo Quyế định Ban hành Quy định tạm thời về sử dụng văn bản điện tử để công bố văn bản quy phạm pháp luật và giao dịch văn bản hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo

13

87/BC-CĐGD 9.8.2010 Công đoàn giáo dục Tỉnh BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2009-2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG-NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2010-2011

14

1028/SGDĐT-TCCB 16.8.2010 Sở Giáo dục và Đào tạo Triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường trung học theo chuẩn

15

1035/GD-ĐT 18.8.2010 Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn các hoạt động chuyên môn năm học 2010-2011

16

1018/SGDĐT-TrH 13.08.2010 Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện PCGD THCS năm học 2010-2011

17

1494/SGDĐT-KTCNTT 23/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo V/v triển khai công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

18

1399/CV-SGDĐT-TrH 10/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo V/v cấp giấy phép dạy thêm

19

17/KH-SGDĐT-CĐGD 10/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch liên tịch Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" trong ngành giáo dục

20

1389/CV-SGDĐT-TrH 8/9/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên Xây dựng phân phối chương trình THCS&THPT năm học 2009-2010
Trang   1 2 3 4 5
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048