CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200110
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

44/2010/BGDĐT 30.12.2010 Bộ GD&ĐT Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

115 /2010/NĐ-CP 24/12/2010 Thủ tướng Chính Phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

3

41/2010/TT-BGDĐT 30-12-2010 Bộ GD&ĐT Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học (Thông tư này thay thế Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT)

4

85/2010/QĐ-TTG 21/12/2010 Thủ tướng Chính Phủ Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

5

06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 2007 Chính phủ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2006/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CÔNG TÁC Ở TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT, Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

6

61/2006/NĐ-CP 2006 Chính Phủ NGHỊ ĐỊNH Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

7

07/2007/QĐ-BGD&ĐT 2007 Bộ GD&ĐT Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

8

35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV 23-08-2006 Bộ GD&ĐT Thông tư hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

9

35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV 14-07-2008 Bộ GD&ĐT-Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng GD&ĐT thuộc UBND cấp huyện

10

40/2006/QĐ-BGDĐT 05-10-2006 Bộ GD&ĐT Quyết định ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT

11

15/2010/QĐ-TTg 03-03-2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập

12

28/2009/TT-BGDĐT 21-10-2009 Bộ GD&ĐT Thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

13

32/2009/TT-BGDĐT 27-10-2009 Bộ GD&ĐT Thông tư ban hành quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

14

30/2009/TT-BGDĐT 22-10-2009 Bộ GD&ĐT Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông

15

1605/QĐ-TTg 27-08-2010 Bộ GD&ĐT Quyết định phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

16

51/2007/QĐ-BGDĐT 31-08-2007 Bộ GD&ĐT Quyết định ban hành điều lệ trường tiểu học

17

21/2010/NĐ-CP 08-03-2010 Bộ GD&ĐT Nghị định về quản lý biên chế công chức

18

15/2010/QĐ-TTg 03-03-2010 Bộ GD&ĐT Quyết định về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập

19

06/2010/NĐ-CP 25-01-2010 Bộ GD&ĐT Nghị định quy định những người là công chức

20

6154/BGDĐT-GDMN 27-09-2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch triển khai đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi
Trang   1 2 3 4 5 6
   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048