CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200885
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC

Hướng dẫn xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

      UBND HUYỆN SƠN HÒA                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

 

Số :    157  / GD-ĐT                                                                  Sơn Hòa, ngày 19 tháng 5 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

(Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2010)

 

Kính gửi :         Các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục-Đào tạo.

 

            - Căn cứ  quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục”(VSNGD)  ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;

- Thực hiện theo công văn số 1009/GD-ĐT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên về việc hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục”;

- Thực hiện theo công văn số 1632/GD-ĐT ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên hướng dẫn thực hiện một số quy trình về công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo Phú Yên;

- Thực hiện theo Hướng dẫn số 187/GD-ĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Sở GD&ĐT Phú Yên,

Phòng Giáo dục -Đào tạo huyện hướng dẫn các đơn vị trường học trong huyện tiến hành xét đề nghị tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2010.

 

I/ ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

1/ Kỷ niệm chương xét tặng cho các bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên  công tác trong ngành giáo dục ( Bao gồm những đối tượng đang phục vụ trong ngành hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển công tác ngành khác) có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ  20 năm trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lưu ý: 

* Các trường hợp được xét tặng sớm hơn thời gian quy định:

            - Cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cơ sở” hoặc “ Giáo viên giỏi cấp cơ sở” thì thời gian đạt danh hiệu được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.

            - Cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ” hoặc “Giáo viên giỏi” cấp Bộ, ngành, tỉnh thì thời gian đạt danh hiệu được nhân với hệ số 2,0 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.

            - Cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ ( ở  Sơn Hòa gồm các xã: Phước Tân, Sơn Hội, Cà Lúi, Sơn Định, Krông Pa), thì thời gian làm việc thực tế tại địa bàn trên được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.

 

* Các đối tượng trong ngành giáo dục hiện đã về hưu hoặc chuyển sang ngành khác nay đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương trong ngành giáo dục ( Nếu đủ thời gian công tác trong ngành giáo dục) thì trường nơi cá nhân đó công tác cuối cùng trước khi về hưu hoặc chuyển sang ngành khác chịu trách nhiệm hướng dẫn và làm các thủ tục đề nghị xét kỷ niệm chương VSNGD cho đối tượng đó.

2/ Cá nhân ngoài ngành giáo dục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ( Đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ đủ một nhiệm kỳ trở lên, có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đóng góp trực tiếp cho sự  phát triển của ngành giáo dục.)

 

II/ QUY TRÌNH VÀ HỒ SƠ THỦ TỤC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

1/ Về quy trình xét tặng:

Các đơn vị trường học tập hợp, xác nhận hồ sơ cá nhân, tổng hợp danh sách ( nếu có), Hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị xét lập hồ sơ gởi về Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện để  Phòng GD & ĐT tập hợp hồ sơ, tiến hành xét và lập hồ sơ gởi lên Sở Giáo dục và Đào tạo.

            2/ Hồ sơ thủ tục:

a/Thời gian:

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương VSNGD năm 2010 của các cá nhân gởi về Phòng GD&ĐT huyện chậm nhất  vào ngày 31  tháng 5 năm 2010.

Ghi chú: Từ năm 2010, nếu sau tháng 3 hàng năm, Phòng GD & ĐT huyện không có hướng dẫn gì mới về công tác xét tặng Kỷ niệm chương VSNGD thì các đơn vị trường học sử dụng bản hướng dẫn này để xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho các đối tượng thuộc diện nhà trường quản lý trong năm đó. Thời gian nộp hồ sơ xét tặng về phòng GD & ĐT huyện: Trước ngày 15 tháng 5 hàng năm.

b/ Hồ sơ đề nghị xét tặng cho mỗi cá nhân:

            - 02 bản tóm tắt thành tích cá nhân ( theo mẫu 1.2) viết rõ ràng, không tẩy xóa.

            - Bản sao các quyết định ( Hoặc giấy chứng nhận) đạt các danh hiệu thi đua có xác nhận, đóng dấu của nhà trường.

            - Bản sao sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận, đóng dấu của nhà trường.

            c/ Hồ sơ chung:

            - 01 công văn ( Mẫu 1.1 ).

            - 01 danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương ( Mẫu 1.5 ).

           

Nhận được công văn này, Phòng giáo dục đề nghị Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS các trường phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các trường liên hệ  Bộ phận thi đua Phòng GD&ĐT để được hướng dẫn thêm.

 

Nơi nhận:                                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG

- Thường trực TĐ-KT huyện     ( để b/c).

- Thường trực TĐ-KT Sở GD-ĐT ( để b/c).

- Như trên                              (để thực hiện ).                                                    (Đã ký)

- TP, PTP                                ( để chỉ đạo).

- Các b/p chức năng PGD.                                                                                       Huỳnh Kiển

- Lưu VT, TĐ                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mẫu 1.1)

 

 

..……………………………………………………

     Số: ………………………..

( V/v: Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

“Vì sự nghiệp giáo dục”)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 ……………, ngày …….. tháng …… năm 20

 

                           Kính gửi: ……………………………………

                Theo quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005, đơn vị:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

đã xét chọn và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 20… cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:

  1. Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: …………. người.

Trong đó:

-         Đang làm việc: …….. người,

-         Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ quy định của nhà nước quy định: …… người,

-         Đã chuyển ngành khác: …….. người.

  1. Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: …….người.
  2. Người nước ngoài: …….. người.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Mẫu 1.2. Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho người trong ngành

 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                       BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

  ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”  

I.      SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

Họ và tên: ………………………………………….Nam, Nữ……….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………..Dân tộc:………..

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………….

Chức vụ và nơi công tác trong ngành GD&ĐT:…………………………………

Ngày, tháng, năm vào ngành GD&ĐT:…………………………………………

Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT): …………………………

Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi):…………………….

Số năm đạt danh hiệu CSTĐ hoặc GVG:

-         Cấp cơ sở:……………………………………………………………

-         Cấp tỉnh hoặc cấp Bộ:……………………………………………….

Số năm công tác tại địa bàn khó khăn:…………………………………………

Mức kỷ luật:

-         Ngày ký quyết định kỷ luật: ….……………………………………..

-         Ngày ký quyết định xóa kỷ luật:…………………………………….

Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương:……………………………

 II.      QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC :

Thời gian

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ, nơi công tác

Ghi rõ: Trường, xã, huyện (quận)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………, ngày …….. tháng …… năm 20…

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị                                                               Người khai ký

                        (Ghi rõ họ, tên)

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Mẫu 1.3. Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho người ngoài ngành

 

 


…….. …………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

                           BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

 

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

Họ và tên: ………………………………………………….Nam, Nữ……….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………..Dân tộc:………..

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………….

Chức vụ và nơi công tác………………………………………………………….

II. THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH GIÁO DỤC:

 

 

 

                                                                                    ……………, ngày …….. tháng …… năm 20

 

Ý kiến của thường trực HĐTĐKT tỉnh

hoặc Bộ chủ quản

 

                Cơ quan quản lý giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1.4. Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho người nước ngoài

 

 


…….. …………………………………....

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

                                 BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

 


 

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

Họ và tên: ………………………………………………….Nam, Nữ……….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………..Quốc tịch:………..

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………….

Chức vụ và nơi công tác………………………………………………………….

II. THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH GIÁO DỤC:

 

 

 

 

                                                                          ……………, ngày …….. tháng …… năm 20

 

 

 

                Cơ quan quản lý giáo dục

 

 

 

 

 

(Mẫu 1.5 ) : Yêu cầu: -Đánh trên Microsoft Office Word – Phong chữ Times Neww Roman ;

                                    - Tất cả thông tin các cột đều phải viết đầy đủ, không được viết tắt, viết như trên …

 


 

……………………………….     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                              Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

                                                          

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG " VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC " NĂM 20….

(Kèm theo công văn số:      /        ngày    /      / 20    của …………………….)

                       Đơn vị :     ……………………………………………..

                             

 

TT

GIỚI TÍNH

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ- ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

 

HUYỆN- TỈNH

I.

 

ĐANG CÔNG TÁC :

 

 

1.          

 

 

 

 

2.          

 

 

 

 

3.          

 

 

 

 

II.

 

ĐÃ NGHỈ HƯU

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

( Danh sách này có ………người)

 

 

……………, ngày …….. tháng …… năm 20…

 

 

                          Thủ trưởng đơn vị

        (Ký tên và đóng dấu )

 

 

Ví dụ:

 

TT

GIỚI TÍNH

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ- ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

 

HUYỆN- TỈNH

I.

 

ĐANG CÔNG TÁC :

 

 

1.          

Ông

Trần Hồng Sơn

Giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh

Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2.          

Trương Thị Nhung

Giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh

Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

3.          

Ông

Nguyễn Văn Nam

Giáo viên trường THPT Trần Phú

Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

II.

 

ĐÃ NGHỈ HƯU

 

 

1.

….

………………………

………………………………………………..

…………………………………

2.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Các thông tin thi đua- khen thưởng năm học 2010-2011 khác...
STT NỘI DUNG THÔNG TIN NĂM HỌC NĂM HỌC
1 Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2010-2011
 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048