CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200884
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN PHƯỚC
  Địa chỉ:
Thôn Hòn Ông - Xã Sơn Phước - Huyện Sơn Hòa
  Điện thoại:
057.
  Thư điện tử :
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   4-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   5-CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  

1- Ban chỉ đạo Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

          giai đoạn 2008-2013

         

        PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

         TRƯỜNG MNBC SƠN PHƯỚC

                  Số: 05. /TrH

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         Sơn Phước, ngày 25  tháng 08  năm 2009


 

QUYẾT  ĐỊNH

Về  việc Thành lập Ban chỉ  đạo Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,

 học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013  của trường MNBC Sơn Phước

                                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MNBC SƠN PHƯỚC

  - Căn cứ điều lệ trường mầm non;

  - Căn cứ hướng dẫn số 49/PGD&ĐT ngày 20/02/2009 của Phòng GD&ĐT về việc triển khai thực hiện "Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"giai đoạn 2008-2013;              

  - Căn cứ theo công văn số 285/KHLT/PGD ĐT-PVHTT-ĐTN ngày 14 tháng 08 năm 2009 Kế hoạch liên tịchvề việc triển khai Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"giai đoạn 2008-2013;              

  - Căn cứ nhu cầu, khả năng công tác, đạo đức cán bộ giáo viên;

  - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của hiệu trưởng.

                                   

QUYẾT ĐỊNH

           

   Điều1: Nay thành lập ban Ban chỉ  đạo Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,

 học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013 của trường  MNBC Sơn Phước

 

( Có danh sách kèm theo )

 

    Điều 2: Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các yêu cầu, quy định của các cấp về việc triển khai thực hiện "Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"giai đoạn 2008-2013  tổng kết công việc và báo cáo theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của PGD & ĐT Sơn Hoà .

 

    Điều 3: Các bộ phận chức năng; đoàn thể của nhà trường và các thành viên có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

           HIỆU TRƯỞNG

                   Đã Ký

 

         Nguyễn Thị Thu Thuỷ

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

                                 giai đoạn 2008-2013 của trường MNBC Sơn Phước

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 / TrH của Hiệu trưởng trường MNBC Sơn Phước )

 Stt

Họ  và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

01

 Bà : Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Hiệu trưởng

Trưởng ban

02

Bà : Nguyễn  Thị        Lan

CTCĐCS

Phó ban

03

Bà : Lê          Thị        Nhật

Tổ Trưởng chuyên môn

Ủy viên

-          

2- Ban kiểm tra nội bộ trường học:

 

 

        PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

         TRƯỜNG MNBC SƠN PHƯỚC

                  Số: 13 /TrH

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         Sơn Phước, ngày 05   tháng 11 năm 2009


 

QUYẾT  ĐỊNH

Về  việc Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học

của trường MNBC Sơn Phước

                                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MNBC SƠN PHƯỚC

              - Căn cứ theo điều lệ trường học;

              - Căn cứ theo sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Hòa về việc

                 kiểm tra nôi bộ  trường học;

              - Căn cứ nhu cầu công tác và khả năng đạo đức CB-GV;

               - Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

               - Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn của trường.

                                                              

QUYẾT ĐỊNH

           Điều1: Nay thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học của trường  MNBC Sơn Phước:

                                         

                                                        ( Có danh sách kèm theo )

                     

         Điều 2: Ban kiểm tra nội bộ trường học làm việc theo kế hoạch theo sự hướng dẫn của      

                             Phòng Giáo dục và Đào tạo.

       Điều 3: Các bộ phận chức năng; đoàn thể của nhà trường và các thành viên có tên tại       

                           Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ  

                          ngày ký./.

 

 

 

           HIỆU TRƯỞNG

                   Đã Ký

 

         Nguyễn Thị Thu Thuỷ

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

Ban kiểm tra nội bộ trường học của trường MNBC Sơn Phước

( Ban hành kèm theo Quyết định số:13 / TrH của Hiệu trưởng trường MNBC Sơn Phước )

-          

 Stt

Họ  và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

01

 Bà : Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Hiệu trưởng

Trưởng ban

02

Bà : Nguyễn  Thị         Lan

CTCĐCS

Phó ban

03

Bà : Lê           Thị        Nhật

Tổ Trưởng chuyên môn

Ủy viên

 

3- Ban chỉ đạo An toàn giao thông:

 

        PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

         TRƯỜNG MNBC SƠN PHƯỚC

                  Số: 11/TrH

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         Sơn Phước, ngày 30  tháng 10  năm 2009


 

QUYẾT  ĐỊNH

Về  việc Thành lập Ban An toàn giao thông

của trường MNBC Sơn Phước

                                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MNBC SƠN PHƯỚC

 

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

                            Ban An toàn giao thông của trường MNBC Sơn Phước

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 11 / TrH của Hiệu trưởng trường MNBC Sơn Phước )

-          

 Stt

Họ  và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

01

 Bà : Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Hiệu trưởng

Trưởng ban

02

Bà : Nguyễn Thị Lan

CTCĐCS

Phó ban

03

Bà : Lê Thị Nhật

Tổ Trưởng chuyên môn

Ủy viên

           

4- Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ :

- Ngày16 tháng 8 năm 2009 thành lập Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trường MNBC Sơn Phước gồm các bà có tên sau :

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

                             Ban vì sự tiến bộ phụ nữ  của trường MNBC Sơn Phước

-          

 Stt

Họ  và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

01

 Bà : Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Hiệu trưởng

Trưởng ban

02

Bà : Nguyễn Thị Lan

CTCĐCS

Phó ban

03

Bà : Lê Thị Nhật

Tổ Trưởng chuyên môn

Ủy viên

 

                 5- Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1):

        

        PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

         TRƯỜNG MNBC SƠN PHƯỚC

                  Số: 06 /TrH

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         Sơn Hòa, ngày 31  tháng 8  năm 2009


 

QUYẾT  ĐỊNH

Về  việc Thành lập Ban chỉ  đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1)

và  các bệnh dịch mùa hè của trường MNBC Sơn Phước

                                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MNBC SƠN PHƯỚC

         Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 14/7/2008 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường MNBC Sơn Phước trực thuộc PGD & ĐT Sơn Hoà ;

      Căn cứ Công văn số 6334/BGD&ĐT, ngày 29/7/2009 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A(H1N1);

      Căn cứ Thông báo số 375/UBND ngày 26/6/2009 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai công tác phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè;

         Căn cứ Quyết định số 289/PGD&ĐT ngày 14/8/2009 của Phòng GD&ĐT Sơn Hoà về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè;

QUYẾT  ĐỊNH:

         Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè của trường MNBC Sơn Phước :

                                           (  Có danh sách kèm theo )

      Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các yêu cầu, quy định của các cấp về phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè; theo dõi, tổng kết công việc và báo cáo theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của PGD & ĐT Sơn Hoà .

      Điều 3. Các bộ phận chức năng; đoàn thể của nhà trường và các thành viên có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận

- Như  Điều 3        ( để t/h);

- PGD Sơn Hoà         ( để b/c);

- Email, Lưu VT, TH.

 

HIỆU TRƯỞNG

    Đã Ký

 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

Phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè   

của trường MNBC Sơn Phước

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 06 / TrH của Hiệu trưởng trường MNBC Sơn Phước )

 Stt

Họ  và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

01

 Bà : Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Hiệu trưởng

Trưởng ban

02

Bà : Nguyễn Thị Lan

CTCĐCS

Phó ban

03

Bà : Lê Thị Nhật

Tổ Trưởng chuyên môn

Ủy viên


 

6- Hội đồng khoa học xét sáng kiến kinh nghiệm: 

 

        PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

         TRƯỜNG MNBC SƠN PHƯỚC

                  Số: 08/TrH

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         Sơn Phước, ngày18  tháng 9 năm 2009


 
QUYẾT  ĐỊNH

 

Về  việc Thành lập Hội đồng khoa học xét sáng kiến kinh nghiệm

của trường MNBC Sơn Phước

                                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MNBC SƠN PHƯỚC

              - Căn cứ theo điều lệ trường học;

              - Căn cứ theo nhiệm vụ năm học 2009-2010;

              - Căn cứ nhu cầu công tác và khả năng đạo đức CB-GV;

              - Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

              - Theo đề nghị của bộ phận Công đoàn trường.

                                                              

QUYẾT ĐỊNH

           Điều1: Nay thành lập Hội đồng khoa học xét sáng kiến kinh nghiệm của trường  MNBC  

                       Sơn Phước

                                                  ( Có danh sách kèm theo )

          

            Điều 2: Hội đồng khoa học làm việc theo kế hoạch theo sự hướng dẫn của Phòng Giáo

                              dục và Đào tạo.

            Điều 3: Các bộ phận chức năng; đoàn thể của nhà trường và các thành viên có tên tại      

                          Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ 

                         ngày ký./.

 

 

 

       HIỆU TRƯỞNG               Nguyễn Thị Thu Thuỷ

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

          Hội đồng khoa học xét sáng kiến kinh nghiệm của trường MNBC Sơn Phước

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 08 / TrH của Hiệu trưởng trường MNBC Sơn Phước )

-          

 Stt

Họ  và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

01

 Bà : Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Hiệu trưởng

Trưởng ban

02

Bà : Nguyễn Thị Lan

CTCĐCS

Phó ban

03

Bà : Lê Thị Nhật

Tổ Trưởng chuyên môn

Ủy viên

 

7- Ban Kiểm kê cơ sở vật chất trường học:

         

        PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

         TRƯỜNG MNBC SƠN PHƯỚC

                  Số: 15 /TrH

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         Sơn Phước, ngày 25  tháng 12  năm 2009


 QUYẾT ĐỊNH

 

Về  việc Thành lập Ban kiểm kê cơ sở vật chất trường học

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MNBC SƠN PHƯỚC

 

              - Căn cứ theo điều lệ trường học.

              - Căn cứ theo sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Hòa về việc

                 kiểm kê cơ sở vật chất trường học.

              - Theo đề nghị của bộ phận cơ sở vật chất của trường.

                                                              

QUYẾT ĐỊNH

                       Điều1: Nay thành lập ban kiểm kê cơ sở vật chất trường học của trường  MNBC Sơn Phước:

                                           ( Có danh sách kèm theo )

                     

                       Điều 2: Ban kiểm kê cơ sở vật chất bắt đầu làm việc từ lúc 7 giờ 30 phútngày 25 tháng 12năm 2009 và ghi biên bản cụ thể về các tài sản tăng - giảmcủa trường để báo cáo về phòng giáo dửctớc ngày 31 / 12 / 2009.

                       Điều 3: Các bộ phận chức năng; đoàn thể của nhà trường và các thành viên có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

           HIỆU TRƯỞNG

                   Đã Ký

 

         Nguyễn Thị Thu Thuỷ

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

          Kiểm kê cơ sở vật chất trường học của trường MNBC Sơn Phước

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 15 / TrH của Hiệu trưởng trường MNBC Sơn Phước )

 Stt

Họ  và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

01

 Bà : Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Hiệu trưởng

Trưởng ban

02

Bà : Nguyễn Thị Lan

CTCĐCS

Phó ban

03

Bà : Đinh Thị Nụ

Kế toán

Ủy viên

04

Bà : Thái Thị Ngọc Thúy

Gv kiêm TB-TV

Ủy viên

05

Bà : Lê Thị Nhật

Tổ Trưởng chuyên môn

Thư ký

 

8- Hội đồng thi đua khen thưởng:

 

        PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

         TRƯỜNG MNBC SƠN PHƯỚC

                  Số: 12 /TrH

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         Sơn Phước, ngày28 tháng 9 năm 2009


 
QUYẾT  ĐỊNH

 

Về  việc Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng

của trường MNBC Sơn Phước

                                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MNBC SƠN PHƯỚC

              - Căn cứ theo điều lệ trường học;

              - Căn cứ theo nhiệm vụ năm học 2009-2010;

              - Căn cứ nhu cầu công tác và khả năng đạo đức CB-GV;

              - Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

              - Theo đề nghị của bộ phận Công đoàn trường.

                                                              

QUYẾT ĐỊNH

           Điều1: Nay thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của trường  MNBC Sơn Phước

                                                              

                                                  ( Có danh sách kèm theo )

          

            Điều 2: Hội đồng thi đua khen thưởng làm việc theo kế hoạch theo sự hướng dẫn của         

                              Phòng Giáo dục và Đào tạo.

            Điều 3: Các bộ phận chức năng; đoàn thể của nhà trường và các thành viên có tên tại      

                          Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ 

                         ngày ký./.

 

 

 

           HIỆU TRƯỞNG

                   Đã Ký

 

         Nguyễn Thị Thu Thuỷ

 

DANH SÁCH

Hội đồng thi đua khen thưởng của trường MNBC Sơn Phước

( Ban hành kèm theo Quyết định số:12 / TrH của Hiệu trưởng trường MNBC Sơn Phước )

-          

 Stt

Họ  và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

01

 Bà : Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Hiệu trưởng

Trưởng ban

02

Bà : Nguyễn Thị Lan

CTCĐCS

Phó ban

03

Bà : Lê Thị Nhật

Tổ Trưởng chuyên môn

Ủy viên

 

9- Ban chỉ đạo Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học sáng tạo"

 

        PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

         TRƯỜNG MNBC SƠN PHƯỚC

                  Số: 21 /TrH

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         Sơn Phước, ngày 20  tháng 5  năm 2010


 QUYẾT ĐỊNH

 

Về  việc Thành lập Ban chỉ đạo Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động

"Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học sáng tạo"

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MNBC SƠN PHƯỚC

 

              - Căn cứ theo công văn số 20/HD-SGDĐT-CĐN ngày 30/03/2010 về việc hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học sáng tạo";

              - Căn cứ theo sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Hòa về việc việc hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học sáng tạo";

              - Căn cứ nhu cầu, khả năng công tác, đạo đức cán bộ - giáo viên;

                          - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của hiệu trưởng.

                                   

QUYẾT ĐỊNH

           

   Điều1: Nay thành lập ban Ban chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động

              "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học sáng tạo" của trường  MNBC    

               Sơn Phước

( Có danh sách kèm theo )

 

    Điều 2: Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các yêu cầu, quy định của các cấp về Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học sáng tạo", tổng kết công việc và báo cáo theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của PGD & ĐT Sơn Hoà .

 

    Điều 3: Các bộ phận chức năng; đoàn thể của nhà trường và các thành viên có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

           HIỆU TRƯỞNG

                   Đã Ký

 

         Nguyễn Thị Thu Thuỷ

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

 Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động

"Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học sáng tạo"

( Ban hành kèm theo Quyết định số:21 / TrH của Hiệu trưởng trường MNBC Sơn Phước )

 Stt

Họ  và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

01

 Bà : Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Hiệu trưởng

Trưởng ban

02

Bà : Nguyễn Thị Lan

CTCĐCS

Phó ban

03

Bà : Lê Thị Nhật

Tổ Trưởng chuyên môn

Thư ký

 

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048