CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG MẦM NON 24/3
  Địa chỉ:
Khu phố Trung Hoà, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hoà
  Điện thoại:
: 057.3861.381
  Thư điện tử :
mn24/3.pgdsonhoa.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  

 

PHÒNG GD & ĐT SƠN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 24/3

                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                      

        Số 8/QĐ - TMN

               Củng Sơn, ngày 10 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

 

( Về việc thành lập Hội đồng thi đua năm học 2009 – 2010)

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 24/3  SƠN HOÀ

 

                    - Căn cứ  Quyết định số 14/2008/QĐ - BGD&ĐT, ngày 07/04/2008 của Bộ

    GD - ĐT về việc ban hành  Điều lệ trường Mầm non .

                        - Căn cứ  luật thi đua khen thưởng được Quốc hội nước Cộng Hoà xã hội Chủ  Nghĩa Việt Nam  thông  qua  từ  ngày 2/10/2003  đến  ngày 26/11/2003                                                                                                       

                - Căn cứ Nghị định 166/2006 NĐ-CP ngày 16/ 09/2004 của chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về Giáo dục .

        - Xét năng lực công tác và đạo đức của Cán bộ- giáo viên .

        - Theo kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của trường Mầm  non 24/3  Sơn Hòa

            - Theo đề  nghị của  bộ phận chuyên môn

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 . Nay thành lập Hội đồng thi đua gồm có các ông, bà  có tên sau :

 

           Bà . Lê Thị  Thuỳ                                              Hiệu trưởng làm trưởng ban thi đua 

                Bà . Bùi Thị Thu Hiên                                  PHT làm phó  ban thi đua

                    Bà . Huỳnh Thị Kim Yến                             TT tổ Hành chánh  làm ủy viên

                    Bà . Đặng Thị Mỹ Ngọc                              TT MG Lớn và Nhỡ làm uỷ viên

                    Bà . Nguiyễn Thị Viết Thừa                        TT tổ  Khối MG bé  làm ủy viên

                Bà . Đặng Thụy Thúy                                 TT Tổ NT làm uỷ viên

                Bà . Hoàng Thị Mận                                    TBTTND làm uỷ viên

               Bà . Đặng Thị Hồng Trang                          TKHĐNT làm thư ký

 

  Điều 2 . Các ông bà có tên trên  nghiên cứu từng công việc để thực hiện tốt 

              Nhiệm vụ  đã được phân công

  Điều 3 . Các bộ phận kế hoạch , kế toán, các bộ phận  chuyên môn  trong nhà trường

                        các ông bà có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành .

                                                                                                

  Nơi nhận  Các bộ phận và các tổ trưởng

                    trong nhà trường

                 HIỆU TRƯỞNG

                       Đã ký

                 Lê Thị Thùy

                

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT SƠN HÒA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 24/3

                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

               

        Số 9/QĐ - TMN

        Củng Sơn, ngày 10  tháng  09 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

( v/v thành  lập ban kiểm tra nội bộ trường học .)

                                      Năm học : 2009 -2010.

                                       

        HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 24/3  SƠN HOÀ

 

                                    - Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ - CP,  ngaỳ 18/8/2006 của chính phủ “ Về tổ chức và   hoạt động Thanh tra của  giáo  dục “.

                                    - Căn cứ  kế hoạch số : 1006/GD – ĐT – TTr, ngày 07/09/2006  của thanh tra Sở GD – ĐT Phú yên về thanh tra giáo năm học 2009 – 2010.

                                    - Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UB ngày 09/01/2006 của UBND tỉnh Phú yên về việc quy định chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo Dục – Đào tạo Phú Yên.           

                                    - Xét năng lực công tác và đạo đức của Cán bộ - giáo viên .

           - Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn năm học 2009 -2010  về công tác Thanh tra giáo dục năm học 2008 -2009 ; và kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học của trường Mầm non 24/3 Sơn Hoà năm học 2009 – 2010 .

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 . Nay thành lập Ban kiểm tra nội trường học gồm có các  ông bà có  tên

                    dưới  đây  phụ trách và nhận trách nhiệm của ban KTNB trường học, cụ

                            thể như sau .

                      Bà . Lê Thị  Thuỳ                  Hiệu trưởng làm trưởng ban .

                            Bà . Bùi Thị Thu Hiên           PHTCM  làm phó  ban

           Bà.  Huỳnh thị Kim Yến       TT tổ hành chánh làm ủy viên .                                                    Bà . Đặng Thị Mỹ Ngọc       TTMG làm  thư ký .

                    Bà . Nguyễn Thị viết Thừa   TT tổ Khối MG Bé làm ủy viên

                      Bà : Đặng Thụy Thúy           TT tổ NT làm uỷ viên .

        Điều 2. Các ông bà có tên trên nghiên cứu từng công việc để thực hiện tốt

                        nhiệm  vụ được giao .

Điều 3. Bộ phận kế hoạch, kế toán , các bộ phận trong nhà trường và các ông bà

                        có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành .                                                                                                                                                                                                                                                          

      Nơi nhận . Các bộ phận và các tổ trưởng

                         trong nhà trường

                         -Lưu

                  HIỆU TRƯỞNG

 

                       Đã ký

                 Lê Thị Thùy

 

PHÒNG GD & ĐT SƠN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 24/3

                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

               

        Số 04/QĐ - TMN

        Củng Sơn, ngày 01  tháng  09 năm 2009

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

( Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A ( H1N1)

năm học 2009 – 2010)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 24/3  SƠN HÒA

 

           - Căn cứ  công văn  số 1191/SGDĐT-VP :”về việc phòng chống đại địch cúm A (H1N1) trong các cơ sở giáo dục “của Sở Giáo dục & Đào tạo ngày 03 tháng 8 năm 2009 

              - Căn cứ  vào cuộc họp hiệu trưởng  ngày 22 tháng 8 năm 2009 tại Phòng Giáo dục & Đào tạo               

            - Xét năng lực công tác và đạo đức của Cán bộ- giáo viên, Hội cha mẹ HS

         - Theo kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của trường Mầm  non 24/3

         - Theo đề  nghị của  bộ phận chuyên môn

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Nay thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Cúm A ( H1N1)

           Bà . Lê Thị  Thuỳ                             Hiệu trưởng làm trưởng ban

            Bà . Bùi Thị Thu Hiên                     P HT làm phó  ban

               Bà . Huỳnh Thị Kim Yến                 TT tổ Hành chánh  làm ủy viên

               Bà . Đặng Thị Mỹ Ngọc                  TT MG Lớn và Nhỡ làm uỷ viên

               Bà . Nguyễn Thị Viết Thừa              TT tổ  Khối MG Bé  làm ủy viên

            Bà : Đặng Thụy Thúy                      TT Tổ NT làm uỷ viên

            Bà : Hoàng Thị Mận                        TBTTND làm uỷ viên

            Bà : Đặng Thị Hồng Trang               TKHĐNT làm thư ký

            Bà :   Đoàn Thị Diễm Thúy              Hội trưởng Hội cha mẹ HS làm ủy  viên

 

  Điều 2 . Các ông, bà có tên trên   nghiên cứu từng công việc để thực hiện tốt     

           Nhiệm vụ đã được phân công

 

  Điều 3 . Các bộ phận kế hoạch , kế toán, các bộ phận trong nhà trường và                                                          các ông bà có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành .

                                                                                                 

Nơi nhận . Các bộ phận và các tổ trưởng

                 trong nhà trường

                 - Bà  : Đoàn Thị Diễm Thúy

                 - Lưu            

                 HIỆU TRƯỞNG

 

                      Đã ký

                    Lê Thị Thùy

  

PHÒNG GD & ĐT SƠN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG MẦM NON 24/3

                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

               

        Số   11  /QĐ - TMN

        Củng Sơn, ngày 10  tháng  09 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

( Về việc thành lập Ban  chỉ huy PCLB  và TKCN trường mầm non 24/3

năm học 2009 - 2010)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 24/3  SƠN HÒA

 

                - Căn cứ  luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được Quốc hội  nước  Cộng Hòa Xã Hội Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 .

                - Căn cứ vào yêu cầu và đặc thù của công tác PCLB -TKCN thị trấn Củng Sơn.

                - Để phòng tránh hậu quả do bảo lụt gây ra làm thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và của nhân dân                         - Căn cứ  vào cuộc họp hiệu trưởng  ngày 22 tháng 8 năn 2009 tại Phòng Giáo dục & Đào tạo                                                                 

                - Theo đề  nghị của  bộ phận chuyên môn và đoàn thể 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 . Nay thành lập Ban chỉ đạo  PCLB-TKCN trường Mầm non 24/3 Sơn Hòa 

                        năm 2009 gồm có các ( Ông ), Bà có tên sau đây.

           Bà . Lê Thị  Thuỳ                                              Hiệu trưởng làm trưởng ban

                Bà . Bùi Thị Thu Hiên                                  P HT làm phó  ban

                    Bà . Huỳnh Thị Kim Yến                             TT tổ Hành chánh  làm ủy viên

                    Bà . Đặng Thị Mỹ Ngọc                              TT MG  Khối Lớn và Nhỡ làm uỷ viên

                    Bà . Nguyễn Thị Viết Thừa                         TT tổ  Khối MG Bé  làm ủy viên

                Bà : Đặng Thụy Thúy                                 TT Tổ NT làm uỷ viên

                Bà : Hoàng Thị Mận                                    TBTTND làm uỷ viên

               Bà : Đặng Thị Hồng Trang                          TKHĐNT làm thư ký

               

  Điều 2 . Các ông, bà có tên trên   nghiên cứu từng công việc để thực hiện tốt     

              Nhiệm vụ đã được phân công

 

  Điều 3 . Các bộ phận kế hoạch , kế toán, các bộ phận trong nhà trường và                                                            các ông bà có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành .

                                                                                                

Nơi nhận . Các bộ phận và các tổ trưởng

                 trong nhà trường.

                 - Lưu

                 

                 HIỆU TRƯỞNG

                       Đã ký

                     Lê Thị Thùy

 

PHÒNG GD & ĐT SƠN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 24/3

                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

               

        Số 12/QĐ - TMN

        Củng Sơn, ngày 11  tháng  09 năm 2009

 

                                                                                QUYẾT ĐỊNH

 V/ v thành lập Ban chỉ đạo  Phong trào thi đua :

( Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực )

năm học 2009 – 2010)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 24/3  SƠN HÒA

 

                - Căn cứ  chỉ thi 4899/CT-BGDDT về việc tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực trong các cơ sở giáo dục “ của Sở Giáo dục & Đào tạo ngày 03 tháng 8 năm 009 

                  - Căn cứ  vào cuộc họp hiệu trưởng  ngày 22 tháng 8 năm 2009 tại Phòng Giáo dục & Đào tạo                                     

                - Xét năng lực công tác và đạo đức của Cán bộ- giáo viên, Hội cha mẹ HS

         - Theo kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của trường Mầm  non 24/3

            - Theo đề  nghị của  bộ phận chuyên môn

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo phong trào  thi đua :” Xây dựng trường học thân

                        thiện, học sinh tích cực “

           Bà . Lê Thị  Thuỳ                                              Hiệu trưởng làm trưởng ban

                Mời Bà : Nguyễn  Thị Vẹn       Phó chủ tịch thị trấn Cửng Sơn làm Phó Ban

                Bà . Bùi Thị Thu Hiên                                  P HT làm phó  ban

                    Bà . Huỳnh Thị Kim Yến                             TT tổ Hành chánh  làm ủy viên

                    Bà . Đặng Thị Mỹ Ngọc                              TT MG Lớn và Nhỡ làm uỷ viên

                    Bà . Nguyễn Thị Viết Thừa                         TT tổ  Khối MG Bé  làm ủy viên

                Bà : Đặng Thụy Thúy                                 TT Tổ NT làm uỷ viên

                Bà : Hoàng Thị Mận                                    TBTTND làm uỷ viên

               Bà : Đặng Thị Hồng Trang                          TKHĐNT làm thư ký

                Bà : Đoàn Thị Diễm Thúy                            Hội trưởng Hội cha mẹ HS làm ủy  viên

 

  Điều 2 . Các ông, bà có tên trên   nghiên cứu từng công việc để thực hiện tốt     

              Nhiệm vụ đã được phân công

  Điều 3 . Các bộ phận kế hoạch , kế toán, các bộ phận trong nhà trường và                                                                                            các ông bà có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành .

                                                                                                 

Nơi nhận . Các bộ phận và các tổ trưởng

                 trong nhà trường

                 - Bà : Nguyễn Thị Vẹn

                 - Bà  : Đoàn Thị Diễm Thúy

                 - Lưu            

                 HIỆU TRƯỞNG

                      Đã ký

 

                    Lê Thị Thùy

 

PHÒNG GD & ĐT SƠN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

TRƯỜNG MẦM NON 24/3

                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                

        Số 12/QĐ - TMN

        Củng Sơn, ngày 11  tháng  09 năm 2009

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

                                            (V/V thành lập đội PCCC trường học)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 24/3  SƠN HÒA

 

-          Căn cứ  điều 44.45- chương IV-Luật Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kì họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001

-          Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay thành  lập đội PCCC cơ sở trường học gồm có 5 đội viên(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Đội PCCC có nhiệm vụ

         1) Đề xuất,tham mưu việc ban hành quy định,nội quy an toàn về PCCC

         2) Xung kích trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và

         chữa cháy, xây dựng phong trào quần chúng,tham gia PCCC.

         3)Tham gia tích cực công tác kiểm tra,đôn đốc viêc chấp hành các quy định,nội quy an

               toàn về PCCC.

   4) Thực hiện nội dung về kế hoạch huấn luyện,bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy.

         5) Tham mưu xây dựng và thực tập phương án,chuẩn bị lực lượng,phương tiện và thực  

hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra,tham gia chữa cháy ở địa phương,cơ sở khác khi có yêu cầu            

Điều 3. Các ông(bà) các bộ phận có liên quan và các đội viên phòng cháy và chữa cháy có tên

   trong danh sách kèm theo chịu thi hanh quyết định này.(quyết định này có hiệu lực từ         

   ngày kí)

                                                                                                


                           

Nơi nhận . Các bộ phận và các tổ trưởng

                 trong nhà trường

           

                 - Lưu            

                 HIỆU TRƯỞNG

                      Đã ký

 

                    Lê Thị Thùy

 

 

DANH SÁCH PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

                                               Đơn vị : trường Mầm non 24/3 Sơn Hòa

                          (Ban hành theo quyết định 12/QĐ ngày 01 tháng 09 nam 2009 )

 

 

TT

            Họ và tên

Năm sinh

       Nơi công tác

  Chức danh

  1

Lê Thị Thùy

1961

Trường MN 24/3

  Đội trưởng

  2

Đặng Thị Mỹ Ngọc

1969

Trường MN 24/3

  Đội viên

  3

Nguyễn Thị Viêt Thừa

1972

Trường MN 24/3

  Đội viên

  4

Cao Thị Thu Ngọc

1980

Trường MN 24/3

  Đội viên

  5

Huỳnh Thị Kim Yến

1961

Trường MN 24/3

  Đội viên

  6

Đặng Thụy Thúy

1983

Trường Mầm non 24/3

  Đội viên

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT SƠN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

TRƯỜNG MẦM NON 24/3

                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

               

        Số   13  /QĐ - TMN

        Củng Sơn, ngày 16  tháng  09 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

( Về việc thành lập Ban chỉ đạo An toàn giao thông năm học 2009 - 2010)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 24/3  SƠN HÒA

 

           - Căn cứ  luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được Quốc hội  nước  Cộng Hòa Xã Hội Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 .

            - Xét năng lực công tác và đạo đức của Cán bộ- giáo viên, công nhân viên

         - Theo kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của trường Mầm  non 24/3

         - Theo đề  nghị của  bộ phận chuyên môn và đoàn thể

 

           

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 . Nay thành lập Ban chỉ đạo  PCLB-TKCN trường Mầm non 24/3 Sơn Hòa 

                  năm 2009 gồm có các ( Ông ), Bà có tên sau đây.

           Bà . Lê Thị  Thuỳ                             Hiệu trưởng làm trưởng ban

            Bà . Bùi Thị Thu Hiên                     P HT làm phó  ban

               Bà . Huỳnh Thị Kim Yến                 TT tổ Hành chánh  làm ủy viên

               Bà . Đặng Thị Mỹ Ngọc                  TT MG  Khối Lớn và Nhỡ làm uỷ viên

               Bà . Nguyễn Thị Viết Thừa              TT tổ  Khối MG Bé  làm ủy viên

            Bà : Đặng Thụy Thúy                      TT Tổ NT làm uỷ viên

            Bà : Hoàng Thị Mận                        TBTTND làm uỷ viên

            Bà : Đặng Thị Hồng Trang               TKHĐNT làm thư ký

           

  Điều 2 . Các ông, bà có tên trên   nghiên cứu từng công việc để thực hiện tốt     

           Nhiệm vụ đã được phân công

 

  Điều 3 . Các bộ phận kế hoạch , kế toán, các bộ phận trong nhà trường và                                                                       các ông bà có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành .

                                                                                                 

Nơi nhận . Các bộ phận và các tổ trưởng

                 trong nhà trường.

                 - Lưu

                

                 HIỆU TRƯỞNG

                       Đã ký

                     Lê Thị Thùy

 

PHÒNG GD-ĐT SƠN HÒA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MẦM NON 24/3

                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

               

 

        Số   14 /QĐ - TMN

 Củng Sơn, ngày 16  tháng  09 năm 2009

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

( Về việc thành lập Ban chỉ đạo  thực hiện  cuộc vận động :”Học tập và làm theo tấm gương dạo đức Hồ Chí Minh “” gắn  kết với  cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo , cô giáo là một tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo “

Năm học 2009 - 2010)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 24/3  SƠN HÒA

 

           - Thực hiện chỉ thị 06-CT/TW ngày  7 tháng 11 năm 2006 của Bộ chính trị về tổ chức cuộc vận động :”Học tập và làm theo tấm gương dạo đức Hồ Chí Minh “” gắn  kết với  cuộc vận động:” Mỗi thầy giáo , cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo “, năm học 2009 - 2010)

           

            - Xét năng lực công tác và đạo đức của Cán bộ- giáo viên, công nhân viên

         - Theo kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của trường Mầm  non 24/3

         - Theo đề  nghị của  bộ phận chuyên môn và đoàn thể

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 . Nay thành lập Ban chỉ đạo  PCLB-TKCN trường Mầm non 24/3 Sơn Hòa 

                  năm 2009 gồm có các ( Ông ), Bà có tên sau đây.

           Bà . Lê Thị  Thuỳ                             Hiệu trưởng làm trưởng ban

            Bà . Bùi Thị Thu Hiên                     P HT làm phó  ban

               Bà . Huỳnh Thị Kim Yến                 TT tổ Hành chánh  làm ủy viên

               Bà . Đặng Thị Mỹ Ngọc                  TT MG  Khối Lớn và Nhỡ làm uỷ viên

               Bà . Nguyễn Thị Viết Thừa              TT tổ  Khối MG Bé  làm ủy viên

            Bà : Đặng Thụy Thúy                      TT Tổ NT làm uỷ viên

            Bà : Hoàng Thị Mận                        TBTTND làm uỷ viên

            Bà : Đặng Thị Hồng Trang               TKHĐNT làm thư ký

 

           

  Điều 2 . Các ông, bà có tên trên   nghiên cứu từng công việc để thực hiện tốt     

           Nhiệm vụ đã được phân công

 

  Điều 3 . Các bộ phận kế hoạch , kế toán, các bộ phận trong nhà trường và                                                                       các ông bà có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành .

                                                                                                

Nơi nhận . Các bộ phận và các tổ trưởng

                 trong nhà trường.

                 - Lưu

                

                 HIỆU TRƯỞNG

                       Đã ký

                     Lê Thị Thùy

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048