CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200885
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG MẦM NON 24/3
  Địa chỉ:
Khu phố Trung Hoà, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hoà
  Điện thoại:
: 057.3861.381
  Thư điện tử :
mn24/3.pgdsonhoa.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  

1.CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MAÀM NON 24/3

 

Thành lập:naêm 1991 Hiện nay:Tổng số CBCC: 31; nữ: 30. Đoàn viên CĐ:31, nữ 30 .Số tổ CĐ:04.
 

            Trường maàm non 24/3 được chính thức thành lập vào ngaøy 07 tháng 09 năm1991 học 1989 –  treân cô sôû hôïp nhaát 2 tröôøng ( Maãu giaùo 24/3 vaø Nhaø treû 24/3) đến nay tròn  19 năm. Gắn với lịch sử phát triển của nhà trường, đó là 19 năm  xây dựng và phát triển của Công đoàn trường maàm non 24/3  .

Từ ngày  thành lập đến nay nay, mặc dù đời sống CB –GV-NV gặp nhiều khó khăn, tình hình Công đoàn viên có nhiều biến động về số lượng  do sự điều động của cấp trên. Tuy nhiên tập thể CB-GV-NV nhà trường vẫn tích cực tham gia các phong trào thi đua, nhât là phong trào thi đua 2 tốt (hằng năm có 100% CB-GV-NV đăng ký thi đua đầu năm) do CĐ và Ngành phát động. Phong trào thi đua 2 tốt được tâp thể GV hưởng ứng nhiệt tình (mỗi năm có từ 15-20% đạt GVG,CSTÑ các cấp). CĐ nhà trường cuõng tích cực tham gia các  phong trào văn nghệ ,caùc Hoäi Thi naáu aên,Thi tìm hieåu Coâng Ñoaøn Vieät Nam …do CĐ Ngaønh toå chöùc vaø phát động.

            Ban Nữ công nhà trường thường tổ chức những buổi tọa đàm về chăm sóc, nuôi con khoeû-dạy con ngoan, kế hoạch hóa gia đình, quyền bình đẳng giới, vận động chị em tham gia các nhóm tiết kiệm để giúp nhau cải thiện đời sống; Ngày 8 tháng 3  hàng năm Ban Nữ công đều tổ chức caùc “Hoäi thi Phuï nöõ taøi naêng”;Toå chöùc toaï ñaøm veà truyeàn thoáng,lòch söû  veû vang cuûa phuï nuõ Vieät Nam noùi chung,phuï nöõ ngaønh giaùo duïc noùi rieâng.Töø ñoù naâng cao loøng töï haøo vaø traùch nhieäm cuûa ngöôøi phuï nöõ trong gia ñình,trong xaõ hoäi ,tích cöïc phaán ñaáu trong coâng taùc xaõ hoäi, vaø laøm troøn vai troø cuûa ngöôøi meï,ngöôøi vôï trong gia ñeå xaây döïng gia ñình Vieät nam “ aám no,bình ñaúng,tieán boä vaø haïnh phuùc”.

            Công đoàn viên trường maàm non 24/3 cuõng rất tích cực tham gia công tác xã hội, đóng góp đầy đủ các loại quĩ : tương trợ, đền ơn đáp nghĩa, an ninh quốc phòng…và các cuộc vận động ủng hộ nan nhân chất độc da cam, ủng hộ bão lụtxây tượng đài bà Mẹ Viêt Nam anh hùng….

            Công đoàn luôn chú trọng đến công tác phát triển Đảng,giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho  Đảng bộ xem xét , bồi dưỡng để họ được đứng vào hàng ngũ của Đảng;xaây döïng Chi boä nhaø tröôøng ngaøy caøng trong saïch vöõng maïnh.

            Công đoàn trường luôn giữ vững Công đoàn vững mạnh xuất sắc và nhận được nhiều giaáy khen,bằng khen do Công đoàn Ngành, Liên đoàn Lao động Tỉnh khen tặng.Coù 04 caùn boä CÑ ñöôïc taëng “Kyû nieäm chöông Vì söï nghieäp Coâng ñoaøn”

            Với tinh thần tích cực tham gia các phong trào thi đua để đạt được kết quả cao nhất của tập thể CB-GV-NV nên nhiều năm liền Trường đạt được danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc và bằng khen của UBND Tỉnh Phú Yên.

            Các đ/c Chủ tich Công đoàn qua các thời kỳ của Trường:

                        1991 - 1998: Döông Thò Ñaán;Cao Thò sôn

                        1998 - 2001: Buøi Thò Thu Hieân

                        2001 - 2005 :Huyønh Thò Kim Yeán.

                         2005  -    2010: Buøi Thò Thu Hieân                                                         

 

                                  Chủ tịch Công Đoàn

Bùi Thị Thu Hiên

2.TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM:

            -Chi đoàn thanh niên trường MN 24/3 được thành lập năm 2008 , tách từ chi đoàn giáo dục  ,hiện nay trực thuộc đoàn thanh niên Thị trấn củng sơn . Chi đoàn gồm 09 đoàn viên , sinh hoạt định kì mỗi tháng 1 lần . BCH chi đoàn gồm 05 đoàn viên trong đó :

Bí thư : Đặng Thuỵ Thuý

Phó bí thư: Đặng Thị Hồng Trang

Uỷ Viên :Đinh Thị Thu Hoài

                Cao Thị Phương Dung

                Cao Thi Thu Ngọc.

            -Chi đoàn thanh niên trường luôn  nhiệt tình tham gia vào các phong trào thi đua do đoàn thanh niên thị trấn phát động , Các phong trào đền ơn đáp nghĩa , tháng thanh niên hành động

 

  3.  CHI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG  NON 24/3

 

* Năm thành lập:2006
* Tổ chức Hội:
- Tổng số cán bộ hội viên: 31;
nuõ:30

- Ch tch Hi: Buøi Thò Thu Hieân
-
Phó ch tch Hi: Ñaëng Thò Myõ Ngoïc
- Các ủy viên : Nguyễn Thị Kim Thanh, Trần Thị Bích
Thuyø,Huyønh Thò Kim Nga             

 Từ khi thành lập đến nay, Chi hội CTĐ Trường maàm non 24/3  đã  qua  4 năm hoạt động.Trong 4 naêm qua, Chi hoäi ñaõ  tuyeân tuyeàn,vaän ñoäng hoäi vieân  thöïc hieän toát chuû tröông chính saùch cuûa ñaûng vaø phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc,thöïc hieâïn toát nghò quyeát cuûa hoäi CTÑ caùc caáp;tích cöïc  tham gia caùc hoaït ñoäng nhaân ñaïo,töø thieän vaø caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi khaùc nhö hieán maùu nhaân ñaïo,ñoùng goùp uûng hoä ñoàng baøo baõo luït, ngöôøi ngheøo…Tính ñeán năm học 2009-2010, Hội đã thực hiện hoạt động nhaân ñaïo  với số tiền là 2.708.500 đồng

4. HỘI CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2009 – 2010

1.  Tổng số hội viên: 11    Gồm có các thành viên của các khối lớp Nhà trẻ , Mẫu giáo Bé, Mẫu Nhỡ và MG lớn    

 2. Ban chấp hành gồm: 5 gười
3. Ban thường trực Hội:
     - Trưởng ban đại diện: Bà Đoàn Thị Diễm Thuý

     -Phó ban đại diện: Ông Đinh Quý Quang  thường trực

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH HỌC SINH
NĂM HỌC 2009-2010

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đoàn Thị Diễm thuý

Kế toán trường cấp III Phan Bội Châu: Trưởng ban

2

Đinh Quý Quang

Phó ban

3

Lê Vũ Hải

Thủ quỹ

4

Nguyễn Thị Thu

ủy viên,thư ký thường trực

5

Nguyễn văn Chương

ủy viên

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048