CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200885
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG MẦM NON 24/3
  Địa chỉ:
Khu phố Trung Hoà, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hoà
  Điện thoại:
: 057.3861.381
  Thư điện tử :
mn24/3.pgdsonhoa.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  

Chi boä Tröôøng maàm non 24/3 laø moät cho boä gheùp goàm 0 2 ñôn vò tröôøng hoïc( Tröôøng maàm non 24/3 vaø Tröôøng maàm non baùn coâng thò traán Cuûng Sôn) ñöôïc thaønh laäp töø thaùng 12/2007,treân cô sôû taùch ra töø chi boä Phoøng giaùo duïc,vôùi toång soá Ñaûng vieân trong chi boä laø15 ñ/c.Caáp uyû laâm thôøi goàm 03 ñoàng chí.(ñ/c Buøi thò Thu Hieân ñöôïc chæ ñònh laøm bí thö chi boä,ñ/c Nguyeãn Thò Haïnh laøm Phoù bí thö,ñ/c Nguyeãn Thò Thaønh laøm Chi uyû vieân).Töø khi  thaønh laäp ñeán nay chi boä ñaõ traûi qua 2 laàn ñaïi hoäi:

         - Ñaïi Hoäi laàn thöù nhaát, nhieäm kyø (2008-2010 ) toå chöùc vaøo ngaøy 29/05/2008,coù 13 ñ/c ñaûng vieân tham  döï (trong ñoù coù 09 ñaûng vieân chính thöùc,04 ñaûng vieân döï bò).Ñaïi hoäi ñaõ baàu ra caáp uyû chi boä goàm 3 ñ/c(ñ/c Buøi thò Thu Hieân ñöôïc baàu  laøm bí thö chi boä,ñ/c Nguyeãn Thò Haïnh laøm Phoù bí thö,ñ/c Nguyeãn ThòVieát Thöøa laøm Chi uyû vieân).

          - Ñaïi Hoäi laàn thöù hai,nhieäm kyø (2010-2012) toå chöùc vaøo ngaøy 11/05/2010,coù 15 ñaûng vieân chính thöùc tham döï..Ñaïi hoäi ñaõ baàu ra caáp uyû chi boä goàm 3 ñ/c(ñ/c Buøi thò Thu Hieân taùi ñaéc cöû  laøm bí thö chi boä,ñ/c Nguyeãn Thò Haïnh laøm Phoù bí thö,ñ/c Ñaëng Thuî Thuyù laøm Chi uyû vieân).         Từ khi được thành lập đến nay,chi bộ luoân căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết của ñaûng uyû caùc caáp, caên cöù vaøo tình hình thực tế của 2 ñôn vò trường hoïc ñeå xây dựng nghị quyết,đề ra muïc tieâu phöông höôùng nhieäm vuï vaø các giải pháp lãnh đạo hai đơn vị tröôøng hoïc vaø caùc ñoaøn theå chính trò trong tröôøng thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước,hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048