CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200849
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦNG SƠN SỐ 2
  Địa chỉ:
Số 1 Đường Trần Hưng Đạo -TT Củng Sơn- Sơn Hòa
  Điện thoại:
057 3861560
  Thư điện tử :
th.cungson2.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  

- Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật:

                            QUYẾT ĐỊNH

( V/v: Thành lập Hội đồng thi đua,khen thưởng,

Năm học: 2009-2010.)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CỦNG SƠN SỐ 2

 

            Căn cứ vào quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT,ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDvàĐT về việc ban hành điều lệ trường Tiểu học.

            Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2009-2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hoà.

            Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Trường Tiểu học Thị trấn Củng Sơn số 2.

 

                                QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1: Nay thành lập Hội đồng thi đua,khen thưởng năm học 2009-20010 gồm các ông ( bà) có tên sau.( Danh sách đính kèm.)

            Điều 2: Hội đồng thi đua ,khen thưởng có nhiệm vụ thực hiện xét thi đua,khen thưởng,các hoạt động của Giáo viên,học sinh theo đúng qui định,qui chế của Bộ GD-ĐT.

            Điều 3: Các ông,bà trong Hội đồng thi đua,khen thưởng căn cứ quyết định thi hành.

                        * Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

           

            DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA,KHEN THƯỞNG

Năm học :2009-2010.

(Kèm theo QĐ số 09/2009/QĐ ,ngày 15/ 8 /2009.)

******

 

            1. Ông : Đỗ Công     Bình                Hiệu trưởng                Trưởng ban

            2. Bà   :  Nguyễn Thị Kim Loan         CT Công đoàn           Phó ban

3. Bà   :  Phạm Thị Thu          Hồ          Thư kí HĐ                 Thư ký

            4. Bà   :  Trần Thị Thu            Hương P.hiệu trưởng               Uỷ viên

            5.Ông :  Nguyễn Văn Kiều                P.hiệu trưởng                  

            6. Ông :  Tô Văn                     Thái            TTND                   

            7. Bà   : Nguyễn Thị             Bính          TT khối 1                         

            8. Bà   : Nguyễn Thị               Bình      TT khối 2                         

            9. Bà   :  Lương Thị                Vân      : TT khối 3                        

            10.Bà  :  Lê Thị Thu   Tâm                 : TT khối 4                        

            11.Bà  :  Huỳnh Thị Thy        Hải      : TT khôi 5                         

 - Ban ATGT:

                              QUYẾT ĐỊNH

( V/v: Thành lập Ban an toàn giao thông.

Năm học: 2009-2010.)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CỦNG SƠN SỐ 2

 

            Căn cứ vào công văm số 520/KHATGT-GD&ĐT, ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Sở GD-ĐT về Kế hoạch tuyên truyền luật giao thông đường bộ & Kiểm tra công tác an toàn giao thông trong nhà trường năm 2009.

            Căn cứ công văn  số 263/GD&ĐT, ngày 27/7/2009 của Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện Sơn Hòa “V/v Tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới 2009-2010

            Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Trường Tiểu học Thị trấn Củng Sơn số 2.

 

                              QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1: Nay thành lập Ban ATGT cấp trường năm học 2009-2010 gồm các ông ( bà) có tên sau.( Danh sách đính kèm.)

            Điều 2:Ban ATGT có nhiệm vụ lập kế hoạch, tổ chức chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện ATGT trong nhà trường, có sơ kết, tổng kết và báo cáo về Phòng GD&ĐT                   

            Điều 3: Các bộ phận chuyên môn và các ông (bà) có trên ở điều 1 thực hiện quyết định này

                        * Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

                       

                        DANH SÁCH BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TRƯỜNG HỌC

Năm học :2009-2010.

(Kèm theo QĐ số 07  /2009/QĐ ,ngày 08/ 8 /2009.)

******

 

            1. Ông : Đỗ Công Bình                   : Hiệu trưởng             : Trưởng ban

            2. Bà   :  Nguyễn Thị Kim     Loan      : CT Công đoàn          : Phó ban

            3. Bà   :  Đào Thị Kim  Liên             : GV-TPT Đội            : Thư kí

4. Bà   :  Trần Thị Thu         Hương   : P.hiệu trưởng           :    Uỷ viên

            5.Ông :  Nguyễn Văn Kiều               : P.hiệu trưởng           :         

            6. Ông :  Tô Văn              Thái                 : TTND                       :          

            7. Bà   : Nguyễn Thị     Bính              : TT khối 1                  :          

            8. Bà   : Nguyễn Thị Bình                    : TT khối 2                  :          

            9. Bà   :  Lương Thị                Vân         : TT khối 3                  :          

            10.Bà  :  Lê Thị Thu Tâm                      : TT khối 4                  :          

            11.Bà  :  Huỳnh Thị Thy        Hải         : TT khôi 5                  :          

 

            - Ban ANTT, HIV/ADIS, ma túy trường học:

             

Phòng GD-ĐT H.Sơn Hòa        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH.CỦNG SƠN 2                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ---o0o---                                                      ----ÏÌÒ----

       Số : 04 / 2010/QĐ

                                                                       Củng Sơn,ngày 17 tháng 3 năm 2010

 

 

                               QUYẾT ĐỊNH

( V/v: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống Tội phạm năm học: 2009-2010.)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CỦNG SƠN SỐ 2.

 

- Căn cứ công văn số 65/PGD&ĐT , ngày 16/3/2010 của Bộ GD&ĐT huyện Sơn Hòa về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, choongstooij phạm năm 2010.

- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 của Ttrường Tiểu học Thị trấn Củng Sơn số 2.

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống Tội phạm năm 2010 gồm các ông ( bà) có tên sau.( Danh sách đính kèm.)

Điều 2: Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống Tội phạm. Năm 2010 có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm của trường. Sơ kết, tổng kết và báo cáo về phòng giáo dục đúng thời gian quy định.

            Điều 3: Các bộ phận chuyên môn và các ông, bà có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

                        * Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

                       

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

DANH SÁCH BAN CH Ỉ Đ ẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

Năm 2010.

(Kèm theo QĐ số 04/2010/QĐ ,ngày 17/ 3 /2010.)

******

 

            1. Ông :   Đỗ Công              Bình        Hiệu trưởng                  Trưởng ban

            2. Bà   :  Nguyễn Thị Kim Loan                CT Công đoàn            Phó ban

3. Bà   :    Đào Thị Kim      Li ên               T ổng PT Đ                  Ph ó ban

            4. Bà   :  Trần Thị Thu    Hương                P.hiệu trưởng                Uỷ viên

            5.Ông :  Nguyễn Văn    Kiều                     P.hiệu trưởng                    

            6. Ông :  Tô Văn          Thái                              TTND                              

            7. Bà    : Nguyễn Thị    Bính                      TT khối 1                           

            8. Bà   : Nguyễn Thị      Bình                      TT khối 2                            

            9. Bà   :  Lương Thị      Vân                      TT khối 3                            

            10.Bà  :  Lê Thị Thu      Tâm                     TT khối 4                            

            11.Bà  :  Huỳnh Thị Thy  Hải                   TT khôi 5                            

 

 

 

 

Phòng GD-ĐT H.Sơn Hòa        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH.CỦNG SƠN 2                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ---o0o---                                                      ----ÏÌÒ----

       Số : 11 / 2009/QĐ

                                                          Củng Sơn,ngày 21 tháng 8 năm 2009

 QUYẾT ĐỊNH

( V/v: Thành lập Ban chỉ đạo dịch cúm A (H1N1)

Năm học: 2009-2010.)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CỦNG SƠN SỐ 2.

 

- Căn cứ công văn số 6334/BGD&ĐT , ngày 29/7/2009 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A (H1N1)

- Căn cứ công văn số:1191, ngày 03/ 8/2009 của Sở GDĐT-VP phú Yên về việc phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) trong các cơ sở giáo dục.

- Căn cứ Quyết định số 289/ PGD&ĐT ngày 14/8/2009 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A (H1N1) và các bệnh dịch mùa hè của ngành giáo dục và đào tạo huyện Sơn Hòa.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo đại dịch cúm A (H1N1) năm học 2009-2010 gồm các ông ( bà) có tên sau.( Danh sách đính kèm.)

Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lập kế hoạch tuyên truyền và phòng chng đại dịch cúm A (H1N1) trong toàn trường, kể cả CBGV-CNV và học sinh

            Điều 3: Các ông,bà có tên ở điều 1  căn cứ quyết định thi hành.

                        * Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

                       

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

DANH SÁCH BAN CH Ỉ Đ ẠO

Năm học :2009-2010.

(Kèm theo QĐ số 11/2009/QĐ ,ngày 21/ 8 /2009.)

******

 

            1. Ông :   Đỗ Công             Bình          Hiệu trưởng                  Trưởng ban

            2. Bà   :  Nguyễn Thị Kim Loan                CT Công đoàn            Phó ban

3. Bà   :    Đào Thị Kim      Li ên              T ổng PT Đ                  Ph ó ban

            4. Bà   :  Trần Thị Thu   Hương              P.hiệu trưởng                  Uỷ viên

            5.Ông :  Nguyễn Văn    Kiều                       P.hiệu trưởng                       

            6. Ông :  Tô Văn                      Thái            TTND                                 

            7. Bà    : Nguyễn Thị    Bính                          TT khối 1                           

            8. Bà   : Nguyễn Thị                  Bình                TT khối 2                          

            9. Bà   :  Lương Thị                  Vân             TT khối 3                           

            10.Bà  :  Lê Thị Thu      Tâm                       TT khối 4                           

            11.Bà  :  Huỳnh Thị Thy            Hải            TT khôi 5                            

- Ban phòng chống bão lụt:

            QUYẾT ĐỊNH

(V/v:Thành lập BCH phòng chống lụt bão NH:2009-2010)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CỦNG SƠN SỐ 2

 

            - Căn cứ vào QĐ số 31/QĐ-UBND, ngày 21/7/2009 của UBND Thị trấn Củng Sơn, V/v kiện  toàn Ban chỉ huy PCLB và TKCN thị trấn Củng Sơn năm 2009.

- Để Chủ động phòng ngừa hậu quả do lụt bão gây ra đối với Học sinh, giáo viên và tài sản nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1: Nay thành Ban phòng cháy, chữa cháy năm  học 2008 - 2009 của trường Tiểu học Thị trấn Củng Sơn 2 gồm các ông(bà) có tên sau:

            1/ Ông: Đỗ Công Bình              Hiệu trưởng                  Trưởng ban

            2/ Bà  : Trần Thị Thu Hương     P.H trưởng                   Phó ban

            3/ Ông: Nguyễn Văn     Kiều                P.H trưởng                   Phó ban

            4/ Ông : Tr ần V ăn Vinh                Gi áo vi ên                    Ủy vi ên           

            5/ Bà  : Đào Thị Kim Liên                     TPT Đội                             //

            6/ Bà  : Nguyễn Thị Kim Loan  CT Công đoàn                   //

            7/ Bà  : Trần Tường      Linh                  CB Thư viện                      //

            8/ Bà  : Phạm Thị Phượng                     Kế toán                             //

            9/ Ông: Đoàn Văn Tánh                        GV-PC/CMC                  //

            10/ Bà:Đặng Thị Kim Nguyệt                 P CT Công đoàn            //  

11/ 12/ Ông:Trương Thanh Bình              Gi áo vi ên                     //

12/ Ông:Đậu văn Tới                              Bảo vệ                           //

13/ Ông:Tô Văn Thái                            TTND                             //

14/ Ông:Đặng Thanh Vân                     G/V                                 //  

            Điều 2: Ban chỉ huy phồng chống lụt bão có nhiệm vụ lập phương án cụ thể.đề phòng do lụt bão gây ra,phân công trực 24/24 giờ.Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết qua các thông tin,phương tiện đại chúng để điều hành,chỉ đạo xử lí và báo cáo tình hình kịp thời cho cấp trên.

            Điều 3: Các bộ phận, chuyên môn nhà trường và các ông(bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

- Ban vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”:

                     QUYẾT ĐỊNH

( V/v : Thành lập Ban CĐ thực hiện cuộc vận động-  năm học 2009-2010)

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CỦNG SƠN 2

 

 

Căn cứ quyết định số 485/KHLT- PGD&ĐT-CDDGD ngày 16/11/2009 của PGD-ĐT về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong Ngành giáo dục và đào tạo huyện Sơn Hòa.

Căn cứ vào hướng dẫn của Phòng Giáo dục Huyện Sơn Hoà về việc thành lập Ban  CĐ thực hiện cuộc vận động-  năm học 2009-2010.

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2009-2010 của trường.

 

                             QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay thành lập Ban CĐ thực hiện cuộc vận động-  năm học 2009-2010 gồm các ông (bà) có tên sau (Danh sách đính kèm ).

Điều 2: Ban CĐ thực hiện cuộc vận động-  năm học 2009-2010 có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí.

Giúp hiệu trưởng  xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm đạt hiệu quả.

Điều 3: Các bộ phận chức năng nhà trường và các ông(bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định này thi hành .

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG

Năm học :2009-2010.

(Kèm theo QĐ số 17/2009/QĐ ,ngày 18/ 11/2009.)

******

           1. Ông :  Nguyễn Văn Kiều           P.hiệu trưởng            Trưởng ban      

            2. Bà   :  Nguyễn Thị Kim Loan         CT Công đoàn             Phó ban .

           3. Bà   :  Đào Thị Kim Liên                   TPT Đội                     Ủy viên   

            4. Ông :  Tô Văn                     Thái            TTND                     

            5. Bà   : Nguyễn Thị             Bính              TT khối 1                             

            6. Bà   :  Lê Thị Thu   Tâm                 TT khối 4                          

            7. Bà    :  Huỳnh Thị Thy       Hải        TT khôi 5                           

 

           

 

 

 

-         Ban chỉ đạo “Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện …”:

                   QUYẾT ĐỊNH

( V/v : Thành lập Ban CĐ Xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực”năm học 2008-2009)

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CỦNG SƠN 2

 

- Căn cứ vào Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh Phú Yên.

- Căn cứ vào kế hoạch số 65/KHLN/GDĐT-VHTTDL-ĐTNCSHCM ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo, sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên.

- Căn cứ vào công văn số: 77/GD-ĐT ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo .

- Căn cứ vào công văn số 49/ PGD&ĐT ngày 20 tháng 02 năm 2009 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hòa.

 

 

                             QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay thành lập Ban CĐ Xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực” -  năm học 2008-2009 gồm các ông (bà) có tên sau (Danh sách đính kèm ).

Điều 2: Ban CĐ  Xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực” -  năm học 2008-2009 có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể theo văn bản đã hướng dẫn.

  Thời gian làm việc: Từ ngày ra quyết định cho đến khi kết thúc cuộc vận động.

Điều 3: Các bộ phận chức năng nhà trường và các ông(bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định này thi hành .

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG

Năm học :2008-2009

(Kèm theo QĐ số 05/2009/QĐ ,ngày 10/ 01/2009.)

******

           1. Ông : Đỗ    Công          Bình              Hiệu trưởng               

2. Ông :  Nguyễn Văn            Kiều    P.hiệu trưởng       Trưởng ban      

            3. Bà   :  Nguyễn Thị Kim Loan          CT Công đoàn             Phó ban .

           4. Bà   :  Đào Thị Kim Liên                 TPT Đội                     Ủy viên   

            5. Ông :  Tô Văn                     Thái            TTND                    

            6. Bà   : Nguyễn Thị             Bính              TT khối 1                             

            7. Bà :     Huỳnh Thị Kim Lan                 TT khối 2                           

            8. Bà :     Lương Thị Vân                          TT khối 3                           

9. Bà   :  Phạm Thị Thu Hồ                      TT khối 4                           

            10. Bà    :  Huỳnh Thị Thy     Hải            TT khôi 5                           

 

           

 

 

Phòng GD&ĐT Sơn Hòa           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CỦNG SƠN 2                      Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

            -----o0o-----                                            ------o0o------

                                                           Củng Sơn, ngày 25 tháng 02 năm 2009

 

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG

TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC.

 

- Căn cứ vào Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh Phú Yên.

- Căn cứ vào kế hoạch số 65/KHLN/GDĐT-VHTTDL-ĐTNCSHCM ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo, sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên.

- Căn cứ vào công văn số: 77/GD-ĐT ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo .

- Căn cứ vào công văn số 49/ PGD&ĐT ngày 20 tháng 02 năm 2009 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hòa.

Trường Tiểu học Thị trấn Củng Sơn số 2 xây dựng kế hoạch  “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013 trên những thuận lợi và khó khăn sau:

1/ Thuận lợi : Là trường đạt chuẩn Quốc gia ( Giai đoạn 1), được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy,UBND Thị trấn Củng Sơn, sự chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục huyện, hội cha mẹ học sinh rất nhiệt tình đến phong trào giáo dục của nhà trường.

            Hiện tại, cảnh quan môi trường sạch, đẹp, thoáng mát. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ đáp ứng tốt việc dạy và học. Đội ngũ thầy cô giáo năng động, nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy.Trường có bề dày trong phong trào giáo dục, nhiều năm liền trường đạt danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc” được UBND huyện, tỉnh tặng bằng khen.

2/ Khó khăn:    Còn một số ít phụ huynh học sinh chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em, thường xuyên nghỉ học, ít thuộc bài, dụng cụ học tập còn thiếu, khoán trắng cho giáo viên chủ nhiệm.  Điều này làm ảnh hưởng nhiều đến việc chỉ đạo chung của nhà trường.

Cơ sở vật chất cũng như môi trường xung quanh của điểm trường Đông Hòa chưa được khang trang sạch, đẹp.

Từ những thuận lợi khó khăn trên, trường xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 5 năm như sau:

Nội dung 1:    Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn:

Bảo đảm trường, lớp học an toàn không để các vật hoặc các dụng cụ mà trong quá trình học cũng như vui chơi của học sinh có thể gây nguy hiểm cho các em. Xây dựng môi trường sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Thường xuyên tổ chức học sinh trồng cây và giao cụ thể từng lớp để chăm sóc.

Có đủ nhà vệ sinh cho cả hai điểm trường, được giữ gìn sạch sẽ. Giao cho từng lớp tự quản bảo vệ cũng như chăm sóc cảnh quan môi trường, vệ sinh trường, lớp học. Chú ý đến vệ sinh  cá nhân nhất là sau khi đi tiêu, đi tiểu.

Nội dung 2: Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc diểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập.

Thầy, cô giáo tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và có ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. Tạo một bước chuyển biến trong đội ngũ thầy, cô giáo của trường ngoài việc dạy cho các em đủ chuẩn lên lớp  còn phải nâng cao chất lượng học tập của mỗi học sinh nhằm tạo được nhiều học sinh khá giỏi.

Khuyến khích HS lớp 4,5 bày tỏ nguyện vọng về nhu cầu học tập của mình đối với các thầy, cô giáo, để nhà trường có kế hoạch điều chỉnh trong quá trình dạy học.

Nội dung 3:  rèn kỹ năng sống cho học sinh.

Rèn kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, có thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt nhóm. Tập cho các em có thói quen sống có tổ chức, biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như trong sinh hoạt. Coi trường lớp là gia đình lớn của các em.

Rèn kỹ năng ứng xử có văn hóa, chung sống hòa bình, ngăn ngừa bạo lực và tệ nạn xã hội. Mỗi học sinh của trường phải thuộc 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng. Thực hiện tốt nội quy trường học, bạn bè vui chơi bình đẳng thân thiện, tuyệt đối không để  học sinh lớn bắt nạt học sinh nhỏ khi đến trường. Nghiêm cấm các em chơi các trò chơi ăn tiền, bắt chước người lớn uống rượu, bia…… . Giáo dục cho các em học sinh gái có kỹ năng phòng tránh tệ nạn bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em. Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, tuyệt đối không đánh đập hoặc trách phạt học sinh và làm sao cho học sinh đến trường mỗi ngày là một niềm vui.

Rèn luyện sức khỏe và có ý thức bảo vệ sức khỏe; hạn chế ăn quà vặt, giáo dục các em chấp hành tốt luật an toàn giao thông cũng như  kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác. Tập cho học sinh có thói quen tập thể dục buổi sáng trước giờ học. Tuyệt đối không cho các em đi tắm sông, hồ…. Và không nên chơi các trò chơi các trò chơi nguy hiểm dễ gây tai nạn.

Nội dung 4: Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động như: Cắm trại, thi nghi thức đội, đồng diễn thể dục và biểu diễn văn nghệ vào các ngày lễ lớn, Hôị khỏe phù đổng , thông qua các hoạt động này tập cho các em có thói quen chủ động, sáng tạo và mạnh dạn trước tập thể .

Trong sinh hoạt Sao, ĐộiTổ chức cho các em các trò chơi dân gian bổ ích để tạo được nhiều niềm vui trong cuộc sống, góp phần bảo tồn nền văn hóa dân gian ở địa phương.

Nội dung 5: Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.

Để góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, hằng năm tổ chức cho các em tham quan, du lịch để tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương như nhà thờ Bác Hồ ở xã Sơn Định, mộ liệt sĩ tập thể….

Nhận chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ của huyện Sơn Hòa nằm trên địa bàn thị trấn Củng Sơn.

Tìm hiểu các công trình xây dựng và sản xuất nằm trên địa bàn huyện như: Nhà máy đường KCP, công trình Thủy điện sông Ba Hạ, nhà máy đá Ga nit…..

Hằng năm, nhân kỉ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, nhà trường phối hợp với chính quyền , đoàn thể và nhân dân địa phương giáo dục về truyền thống văn hóa dân tộc, tinh thần cách mạng cho tất cả học sinh, như ngày giải phóng huyện Sơn Hòa 24/3; ngày giải phóng Phú Yên 01/4 và ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4.

Kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” của trường giai đoạn 2008 – 2013 như sau:

 

Năm học

Nội dung đăng ký thực hiện và đạt được từng năm

Nội dung 1

Nội dung 2

Nội dung 3

Nội dung 4

Nội dung 5

2008-2009

x

 

 

x

 

2009-2010

x

 

 

x

x

2010-2011

x

 

x

x

x

2011-2012

x

x

x

x

x

2012-2013

x

x

x

x

x

 

Trên đây là kế hoạch và nội dung triển khai “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” của trường.

 

 

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Các Ban khác ………….

           

Phòng GD&ĐT Sơn Hòa

TRƯỜNG .TH CỦNG SƠN 2

 

          Số: 12/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Củng Sơn, ngày 25   tháng 8  năm 2009...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Tiểu học Thị trấn Củng Sơn 2, Sơn Hòa

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG (TIỂU HỌC THỊ TRẤN CỦNG SƠN 2

- Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông;

- Căn cứ Quyết định số 04./2008/QĐ-BGDĐT ngày 04.tháng 02. năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học.

- Theo đề nghị của

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Tiểu học Thị trấn Củng Sơn 2 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường Tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan chủ quản (để b/c);

- Lưu: …

HIỆU TRƯỞNG

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ                         (Kèm theo Quyết định số.12..ngày.25..tháng.8..năm.2009.)

                                 

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đỗ Công Bình

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Văn Kiều

Hiệu phó

Phó Chủ tịch HĐ

3

Trần Thị Thu Hương

Hiệu phó

Phó Chủ tịch HĐ

4

Phạm Thị Thu Hồ

TKHĐ

Thư ký HĐ

5

Nguyễn Thị Bính

TTK1

Uỷ viên HĐ- Chỉ đạo nhóm 1

6

Đặng Thị Kim Lan

TTK2

Uỷ viên HĐ- Chỉ đạo nhóm 2

7

Lương Thị Vân

TTK3

Uỷ viên HĐ- Chỉ đạo nhóm 3

8

Lê Thị Thu Tâm

TTK4

Uỷ viên HĐ- Chỉ đạo nhóm 4

9

Huỳnh Thị Thuy Hải

TTK5

Uỷ viên HĐ- Chỉ đạo nhóm 5

10

Đào Thị Kim Liên

TPT Đ

Uỷ viên HĐ- Chỉ đạo nhóm 6

 

DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Phạm Thị Thu Hồ

TKHĐ

Nhóm trưởng

2

Đặng Thị Kim Nguyệt

Giáo viên

Nhóm phó

3

Nguyễn Thị Viết Tâm

Giáo viên

ủy viên

    4

Trương Thanh Bình

Giáo viên

ủy viên

 

DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH

 

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Tô Văn Thái   -     Phạm Thị Xâm  - Huỳnh T  Minh Nguyệt

Giáo viên

Tiêu chu ẩn 1

2

Trần Văn Vinh  - Huỳnh T Châu Kỳ- Thái H Thiếu Hoa

Giáo viên

Tiêu chu ẩn 2

3

Dương Thị Kim Chi - Trần Tường Cẩm- Nguyễn T Kim Loan

Giáo viên

Tiêu chu ẩn 3

4

Đặng T Hoài Bắc – Ng T Thanh Tâm- Phạm T Đinh Hương

Giáo viên

Tiêu chu ẩn 4

5

Phan Thị Lan        -  Nguyễn Thị Giao- Nguyễn Thị Bình

Giáo viên

Tiêu chu ẩn 5

6

Huỳnh Thị Kim Lan - Nguyễn Thị Lư-  Lê Thị Hoa Mai

Giáo viên

Tiêu chu ẩn 6

 

 

Phòng GD&ĐT Sơn Hoà     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH.CỦNG SƠN 2                         Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

          -----000-----                                                         -----o0o-----

        Số: 10 /2009/QĐ

                                                              Củng Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2009

 

                   QUYẾT ĐỊNH

( V/v : Thành lập Ban KTNB.TH năm học 2009-2010

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CỦNG SƠN 2

 

 

Căn cứ quyết định số 478/QĐ ngày 11/3/1993 của Bộ GD-ĐT về việc Ban hành quy chế hoạt động của hệ thống thanh tra Giáo dục .

Căn cứ vào hướng dẫn của Phòng Giáo dục Huyện Sơn Hoà về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học.

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2009-2010 của trường.

 

                                QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2009-2010 gồm các ông( bà) có tên sau(Danh sách đính kèm ).

Điều 2: Ban kiểm tra nội bộ trường học có trách nhiệm lập kế hoạch kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên, các bộ phận chức năng trong nhà trường.

Điều 3: Các bộ phận chức năng nhà trường và các ông(bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định này thi hành .

 

 

* Nơi nhận                                                                              HIỆU TRƯỞNG

-Phòng Giáo dục.

-Lưu

             DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

Năm học :2009-2010.

(Kèm theo QĐ số 10/2009/QĐ ,ngày 20/ 8 /2009.)

******

 

            1. Ông : Đỗ Công             Bình         Hiệu trưởng                Trưởng ban

            2. Bà   :  Nguyễn Thị Kim Loan             CT Công đoàn            Phó ban

3. Bà   :  Phạm Thị Thu          Hồ               Thư kí HĐ                 Thư ký

            4. Bà   :  Trần Thị Thu            Hương P.hiệu trưởng               Uỷ viên

            5.Ông :  Nguyễn Văn Kiều                P.hiệu trưởng                  

            6. Ông :  Tô Văn                     Thái                 TTND                   

            7. Bà   : Nguyễn Thị             Bính                TT khối 1                 

            8. Bà   : Nguyễn Thị               Bình               TT khối 2               

            9. Bà   :  Lương Thị                Vân               : TT khối 3               

            10.Bà  :  Lê Thị Thu   Tâm                 : TT khối 4                        

            11.Bà  :  Huỳnh Thị Thy        Hải                  : TT khôi 5                         

 

Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hoà            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CỦNG SƠN 2               Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số …14…./QĐ                                                           ****@@@****

 

Củng Sơn, ngày 02 tháng 10 năm 2010

 

                                                     QUYẾT ĐỊNH

(V/v Công nhận Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường năm học: 2010-2011)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦNG SƠN SỐ 2

 

-Căn cứ nhiệm vụ năm học của trường Tiểu Học Củng Sơn số 2.

-Căn cứ theo cuộc họp toàn thể phụ huynh học sinh ngày 25 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay Công nhận Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp của trường năm học 2010 - 2011. như sau:

                                          (Có danh sách kèm theo)

Điều 2: Ban đại diện cha mẹ học sinh  các lớp có trách nhiệm bầu ra Ban chấp hành

Đại diện cho toàn trường để chỉ đạo hoạt động và chịu trách nhiệm chung.

Thời gian hoạt động từ tháng 9 năm 2010 đến hết tháng 9 năm 2011.

Điều 3:  Các bộ phận có liên quan của nhà trường và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hoà        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CỦNG SƠN 2               Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số …15…./QĐ                                                           ****@@@****

 

Củng Sơn, ngày 02 tháng 10 năm 2010

 

                                                        QUYẾT ĐỊNH

(V/v Công nhận BCH Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường năm học: 2010-2011)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦNG SƠN SỐ 2

 

-Căn cứ nhiệm vụ năm học của trường Tiểu Học Củng Sơn số 2.

-Căn cứ theo cuộc họp toàn thể phụ huynh học sinh ngày 25 tháng 9 năm 2010.

- Theo đề nghị của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay Công nhận Ban chấp hành Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường năm học 2010 - 2011. như sau:

            1/ Lê Trọng Đãi                                    Trưởng ban.

            2/ Nguyễn Kim Tuyến               Phó ban

            3/ Phạm Đình Phong                 Phó ban

4/ Hồ Hồng Việt                                   Thư ký

            5/ Trương Thị Tuyết                  Kế toán

                       

            Điều 2: Ban chấp hành đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm đề ra kế hoạch hoạt động cho cả năm học

Đại diện cho phụ hunh học sinh toàn trường để chỉ đạo hoạt động và chịu trách nhiệm chung.

Thời gian hoạt động từ tháng 9 năm 2010 đến hết tháng 9 năm 2011.

Điều 3:  Các bộ phận có liên quan của nhà trường và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048