CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200885
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRUỜNG MẪU GIÁO SƠN HÀ
  Địa chỉ:
Thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
  Điện thoại:
057.3606867
  Thư điện tử :
mnsonha.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3- QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT:  
   4- CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG:  
   5-CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  

1.Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, kỷ luật năm học 2009-2010.

Gồm 5 người:

         - Bà Lữ Thị Kim Chi                                Hiệu trưởng                  - Trưởng ban

         - Bà Trần Thị Minh Thu                           CTCĐCS                      -  Phó ban

        - Bà Hà Thị Hoàng Sơn Hội                      TTCM; TTND - Uỷ viên

         - Bà  Bùi Thị Lan                                     Giáo viên                      - Uỷ viên

         - Bà  Lưu Thị Ngọc Phúc             Thư kí HĐ                    - Uỷ viên

 

2. Ban chỉ đạo thực hiện công tác ATGT trong nhà trường năm học 2009-2010

Gồm 6 người:

         - Bà Lữ Thị Kim Chi                                 Hiệu trưởng                  - Trưởng ban

         - Bà Trần Thị Minh Thu                            CTCĐCS                      -  Phó ban

        - Bà Hà Thị Hoàng Sơn Hội                       TTCM; TTND              - Uỷ viên

         - Bà  Bùi Thị Lan                                     Giáo viên                      - Uỷ viên

         - Bà  Lưu Thị Ngọc Phúc             Thư kí HĐ                    - Uỷ viên

         - Mời ông Thẩm Văn Trình                       Ban ĐDCMHS             - Uỷ viên

 

3. Ban chỉ đạo “ Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2009-2010:

Gồm 6 người:

         - Bà Lữ Thị Kim Chi                                 Hiệu trưởng                  - Trưởng ban

         - Bà Trần Thị Minh Thu                            CTCĐCS                      - Phó ban

        - Bà Hà Thị Hoàng Sơn Hội                      TTCM; TTND              - Uỷ viên

         - Bà  Bùi Thị Lan                                     Giáo viên                      - Uỷ viên

         - Bà  Lưu Thị Ngọc Phúc             Thư kí HĐ                    - Uỷ viên

         - Mời ông Thẩm Văn Trình                       Ban ĐDCMHS             - Uỷ viên

 

4. Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao  hiệu quả cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo:

Gồm 3 người:

         - Bà: Lữ Thị Kim Chi                               Hiệu trưởng                  - Trưởng ban

         - Bà: Trần Thị Minh Thu               CTCĐCS                      - Phó ban

         - Bà: Hà Thị Hoàng Sơn Hội                    TTCM; TTND              - Uỷ viên

 

5. Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè ;

     Gồm có:

         - Bà Lữ Thị Kim Chi                                 Hiệu trưởng                  - Trưởng ban

         - Bà Trần Thị Minh Thu                            CTCĐCS                      - Phó ban

         - Bà Hà Thị Hoàng Sơn Hội                     TTCM; TTND              - Uỷ viên

         - Bà  Bùi Thị Lan                                     Giáo viên                      - Uỷ viên

         - Bà  Lưu Thị Ngọc Phúc             Thư kí HĐ                    - Uỷ viên

         -                                                              GV 10 lớp MG  - Uỷ viên

6. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão năm 2009.  Gồm có:

         - Bà Lữ Thị Kim Chi                                 Hiệu trưởng                  - Trưởng ban

         - Bà Trần Thị Minh Thu                            CTCĐCS                      - Phó ban

        - Bà Hà Thị Hoàng Sơn Hội                      TTCM; TTND              - Uỷ viên

         - Bà  Bùi Thị Lan                                     Giáo viên                      - Uỷ viên

         - Bà  Lưu Thị Ngọc Phúc             Thư kí HĐ                    - Uỷ viên

         -                                                              GV 10 lớp MG  - Uỷ viên

PHÒNG GD&ĐT SƠN HÒA

TRƯỜNG MNBC SƠN HÀ

 


Số: 05 /QĐ-MNSH

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc – lập – Tự do – Hạnh phúc.

 

 


          Sơn Hà, ngày 15  tháng 9 năm 2009

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/v thành lập hội đồng thi đua khen thưởng”

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MNBC SƠN HÀ

         - Căn cứ Điều lệ trường MN ban hành theo quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của BGD-ĐT.

         - Căn cứ khoản 4 điều 16 theo Quyết định số 14/2008/QĐBGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường Mầm non.

          - Thực hiện công văn số 318/GD-ĐT  ngày 09/9/2009 của phòng GD&ĐT Sơn Hòa về việc hướng dẫn công tác Thi đua – Khen thưởng năm học 2009-2010.

- Thực hiện quy chế phối hợp số 25/ QCPH-TMN-CĐCS của trường MN Sơn Hà và Công đoàn cơ sở ngày 24 tháng 10 năm 2007 về kế hoạch phối hợp công tác giữa nhà trường và công đoàn cơ sở;

          - Thực hiện kế hoạch trọng tâm của năm học.

 

QUYẾT ĐỊNH

         Điều 1.  Nay thành lập hội đồng Thi đua-khen thưởng năm học 2009-2010 gồm có các ông(bà) có tên sau:

         1.Bà: Lữ Thị Kim Chi                   Hiệu trưởng      - Trưởng ban

         2.Bà: Trần Thị Minh Thu               CTCĐCS          - Phó ban

        3.Bà: Hà Thị Hoàng Sơn Hội                     TTCM              - Uỷ viên

         4.Bà: Bùi Thị Lan                                     Giáo viên          - Uỷ viên

         5.Bà: Lưu Thị Ngọc Phúc              Thư kí HĐ        -Uỷ viên

         Điều 2.

          Chức năng nhiệm vụ của hội đồng Thi đua – khen thưởng trường:

          - Tổ chức và chỉ đạo phong trào thi đua trong nhà trường, đảm bảo cho phong trào phát triển đúng hướng và có hiệu quả.

          - Xét đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể trong nhà trường, trình Hội đồng thi đua-khen thưởng cấp huyện.

          - Tổng kết phong trào thi đua cuả trường, đề xuất với Hiệu trưởng về kế hoạch tổ chức, phát động và chỉ đạo phong trào thi đua trong đơn vị.

         Điều 3. 

         Các bộ phận chức năng có liên quan của nhà trường và ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

                 

Nơi nhận:

Phòng GD&ĐT Sơn Hòa (để b/c);

Như điều 1 (để t/ hiện)

Lưu VT

                                       HIỆU TRƯỞNG

                                     

 

                                       Lữ Thị Kim Chi

                                                                                                              

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SƠN HÒA

TRƯỜNG MNBC SƠN HÀ

 


Số: 03 /QĐ-MNSH

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc – lập – Tự do – Hạnh phúc.

 

 


             Sơn Hà, ngày 06  tháng 9 năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/v thành lập Ban ATGT trong trường học năm học 2009-2010”

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MNBC SƠN HÀ

          - Căn cứ Điều lệ trường MN ban hành theo quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của BGD-ĐT;

          - Căn cứ khoản 4 điều 16 theo Quyết định số 14/2008/QĐBGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Mầm non;

          - Thực hiện công văn số 298/ LT- PGD&ĐT-CĐGD  của phòng GD&ĐT và CĐGD  Sơn Hoà ngày 25 tháng  8 năm 2009 về kế hoạch triển khai thực hiện công tác an toàn giao thông trong trường học năm học 2009 – 2010;

- Thực hiện quy chế phối hợp số 25/ QCPH-TMN-CĐCS của trường MN Sơn Hà và Công đoàn cơ sở ngày 24 tháng 10 năm 2007 về kế hoạch phối hợp công tác giữa nhà trường và công đoàn cơ sở;

          - Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm của năm học..  

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.    Nay thành lập Ban chỉ đạo công tác an toàn giao thông trong trường học năm học 2009 – 2010  gồm có các ông (bà) có tên sau:

         1. Bà: Lữ Thị Kim Chi                   - Hiệu trưởng                làm Trưởng ban

         2. Bà: Trần Thị Minh Thu              - CTCĐCS                   làm Phó ban

         3. Bà: Hà Thị Hoàng Sơn Hội                    - TTCM                        làm Uỷ viên

         4. Bà: Bùi Thị Lan                                     - Giáo viên                    làm Uỷ viên

         5. Bà: Lưu Thị Ngọc Phúc             - Thư kí HĐ                  làm Uỷ viên

         6. Mời ông: Thẩm Minh Trình                    - Ban ĐDCMHS           làm Uỷ viên

Điều 2.

            Chức năng nhiệm vụ của Ban ATGT trường:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn giao thông trong trường học năm học 2009 – 2010 ;           

- Giáo dục, nhắc nhở đội ngũ giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt các quy định của Nhà nước khi tham gia giao thông và có trách nhiệm vận động phụ huynh phối hợp với nhà trường thực hiện chương trình giáo dục ATGT cho trẻ;

         - Quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện  trật tự ATGT, việc chấp hành giao thông đường bộ đối với CBCC. Xem xét thi đua cuối năm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm về công tác ATGT;

         - Thực hiện thông tin báo cáo tình hình tổ chức thực hiện và báo cáo định kỳ lên cấp trên theo quy định.

Điều 3.  Các bộ phận chức năng có liên quan của nhà trường và ông(bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

Phòng GD&ĐT Sơn Hòa (để b/c);

Như điều 1(để th/ hiện)

Lưu VT

                                       HIỆU TRƯỞNG

                                     

                                     

 

                                        Lữ Thị Kim Chi

                                      

 

PHÒNG GD&ĐT SƠN HÒA

TRƯỜNG MNBC SƠN HÀ

 


Số: 04 /QĐ-MNSH

   

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc – lập – Tự do – Hạnh phúc.

 

 


                    Sơn Hà, ngày 06  tháng 9 năm 2009

                                                                                                                      

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2009-2010.)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MNBC SƠN HÀ

          - Căn cứ Điều lệ trường MN ban hành theo quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của BGD-ĐT;

- Căn cứ khoản 4 điều 16 theo Quyết định số 14/2008/QĐBGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Mầm non;

         - Thực hiện công văn số 285/ KHLT- PGD&ĐT- PVHTT- ĐTN của phòng GD&ĐT, phòng VH&TT và huyện Đoàn Sơn Hòa ngày 14/8/2009 về kế hoạch liên tịch triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013;

- Thực hiện quy chế phối hợp số 25/ QCPH-TMN-CĐCS của trường MN Sơn Hà và Công đoàn cơ sở ngày 24 tháng 10 năm 2007 về kế hoạch phối hợp công tác giữa nhà trường và công đoàn cơ sở;

          - Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm  của năm học.                                                                                                                                       

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.    Nay thành lập Ban chỉ thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2009-2010 gồm có các ông (bà) có tên sau:

            -Mời ông: Nguyễn Hữu Sanh                  -Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà làm trưởng ban

-Mời ông: Nguyễn Ngọc Quyên  -Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã làm Uỷ viên

-Mời ông: Nguyễn Hữu Phúc                 -Bí thư xã đoàn                         Uỷ viên

            -Bà: Lữ Thị Kim Chi                              -Hiệu trưởng                             Phó ban

-Bà: Trần Thị Minh Thu             -CTCĐCS                                Uỷ viên

-Bà: Hà Thị Hoàng Sơn Hội                   -TTCM; TTND             Uỷ viên

-Bà: Lưu Thị Ngọc Phúc                        -Thư ký HĐ                              Uỷ viên

            Điều 2.

Chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua:

            -Phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động; Tổ chức quán triệt mục tiêu, nội dung cuộc vận động đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; tổ chức ký cam kết thực hiện nội dung thi đua giữa Công đoàn -  Nhà trường; theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả tình hình thực hiện cuộc vận động và  báo cáo lên cấp trên theo quy định.

            Điều 3.  Các bộ phận chức năng có liên quan của nhà trường và ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:

Phòng GD&ĐT Sơn Hòa (để b/c);

Như điều 1 (để t/ hiện)

Lưu VT

                                   HIỆU TRƯỞNG

                                     

 

                            

                                      Lữ Thị Kim Chi

PHÒNGGD&ĐTSƠN HÒA

TRƯỜNG MNBC SƠN HÀ

 Số: 41 /QĐ-MNSH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc – lập – Tự do – Hạnh phúc.

 


   Sơn Hà, ngày 18  tháng 11 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động

” Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

năm học 2009-2010”

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MNBC SƠN HÀ

          - Căn cứ Điều lệ trường MN ban hành theo quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của BGD-ĐT;

          - Căn cứ khoản 4 điều 16 theo Quyết định số 14/2008/QĐBGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Mầm non;

          - Thực hiện công văn số 17/ KH- SGD&ĐT-CĐGD của SởGD&ĐT và CĐGD  Phú Yên  ngày 10/9/2009 về kế hoạch liên tịch tiếp tục thực hiện cuộc vận động” Mỗi Thầy, Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” năm học 2009-2010”  năm học 2009 – 2010;

   - Thực hiện công văn số 485/ KHLT- PGD&ĐT-CĐGD  của phòng GD&ĐT và CĐGD  Sơn Hoà ngày 16 tháng 11 năm 2009 về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả  thực hiện cuộc vận động” Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong ngành giáo dục và dào tạo huyện Sơn Hòa;

- Thực hiện quy chế phối hợp số 25/ QCPH-TMN-CĐCS của trường MN Sơn Hà và Công đoàn cơ sở ngày 24 tháng 10 năm 2007 về kế hoạch phối hợp công tác giữa nhà trường và công đoàn cơ sở;

          - Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm của năm học.

                                                                                                                                               

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1.    Nay thành lập Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động  “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong nhà trường năm học 2009-2010” gồm có các ông (bà) có tên sau:

         1. Bà: Lữ Thị Kim Chi                   Hiệu trưởng                 - Trưởng ban

         2. Bà: Trần Thị Minh Thu              CTCĐCS                     - Phó ban

         3. Bà: Hà Thị Hoàng Sơn Hội                    TTCM; TTND - Uỷ viên

          Điều 2.

Chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua trong năm học;

- Tổ chức quán triệt mục tiêu, nội dung của hai cuộc vận động và các phong trào thi đua trong năm học đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; tổ chức ký cam kết thực hiện nội dung thi đua giữa Công đoàn -  Nhà trường; theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả tình hình thực hiện cuộc vận động và  báo cáo lên cấp trên theo quy định.

         Điều 3.  Các bộ phận chức năng có liên quan của nhà trường và ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

Phòng GD&ĐT Sơn Hòa(để b/c);

Như điều 1 (để t/ hiện)

;Lưu VT

                                       HIỆU TRƯỞNG

                                     

            Lữ Thị Kim Chi                                      

 

PHÒNG GD&ĐT SƠN HÒA

TRƯỜNG MNBC SƠN HÀ

 


Số:    /QĐ-MNSH

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc – lập – Tự do – Hạnh phúc.

 


               Sơn Hà, ngày 19 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/v thành lập Ban chỉ  đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1)  và các bệnh dịch mùa hè  năm học 2009-2010”

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN SƠN HÀ

 


 

        Căn cứ khoản 4 điều 16 theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường Mầm non;

        Căn cứ Công văn số 6334/BGD&ĐT, ngày 29/7/2009 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A(H1N1);

        Căn cứ Thông báo số 375/UBND ngày 26/6/2009 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai công tác phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè;

        Căn cứ Quyết định số 934/GD&ĐT ngày 04/8/2009 của Sở GD&ĐT Phú Yên về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè;

        Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Hòa.

 

QUYẾT  ĐỊNH

          Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè của trường Mầm non Sơn Hà, gồm các thành viên có tên sau:

        1. Bà: Lữ Thị Kim Chi                   Hiệu trưởng                 - Trưởng ban

         2. Bà: Trần Thị Minh Thu              CTCĐCS                     - Phó ban

         3. Bà: Hà Thị Hoàng Sơn Hội                    TTCM; TTND - Uỷ viên

         4. Bà: Lưu Thị Ngọc Phúc             Thư kí HĐ                   - Uỷ viên

         5                                                              GV 10 lớp MG  - Uỷ viên

         Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các yêu cầu, quy định của các cấp về phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè; theo dõi, tổng kết công việc và báo cáo theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng GD&ĐT,  UBND huyện, Sở GD&ĐT và ngành Y tế.

         Điều 3. Các bộ phận chức năng của trường; các thành viên có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này../. 

 

Nơi nhận:

Phòng GD&ĐT Sơn Hòa(để b/c);

Như điều 1 (để t/ hiện)

Lưu VT

                                       HIỆU TRƯỞNG

                                     

                                      

                                       Lữ Thị Kim Chi                                       

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SƠN HÒA

TRƯỜNG MNBC SƠN HÀ

 


Số:    /QĐ-MNSH

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 

                   Độc – lập – Tự do – Hạnh phúc.

 


             Sơn Hà, ngày 01 tháng 10  năm 2009

  

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão năm 2009”

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN SƠN HÀ

 


 

        Căn cứ khoản 4 điều 16 theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường Mầm non;

        Thực hiện kế hoạch chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão năm 2009 của phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Hòa và UBND xã Sơn Hà;

          Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009-2010 của trường;

 

QUYẾT  ĐỊNH:

          Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo phòng chống chống lụt bão năm 2009 của trường Mầm non Sơn Hà, gồm các thành viên có tên sau:

         1. Bà: Lữ Thị Kim Chi                   Hiệu trưởng      - Trưởng ban- phụ trách chung

         2. Bà: Trần Thị Minh Thu              CTCĐCS            - Phó ban

         3. Bà: Hà Thị Hoàng Sơn Hội                    TTCM; TTND  - Uỷ viên

         4. Bà: Lưu Thị Ngọc Phúc             Thư kí HĐ        - Uỷ viên

         5                                                              GV 10 lớp MG - Uỷ viên, phụ trách điểm trường

                                                                                                   đang quản lý

         Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời kế hoạch chỉ đạo của cấp trên;

Chủ động thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, có kế hoạch và biện pháp bảo quản tốt tài sản, thiết bị dạy học, hồ sơ lưu trữ của nhà trường và từng khu vực lớp, đề phòng thiệt hại khi có thiên tai xảy ra;

 Quản lý, đưa đón học sinh khi có thời tiết xấu ( mưa gió lớn bất ngờ khi có trẻ đi học) tránh để xảy ra nguy hiêm thiệt hại về người;

Kịp thời phối hợp với ban phòng chống lụt bão, đội thanh niên xung kích địa phương để kịp thời ứng phó và khắc phục hậu quả  khi thiên tai xảy ra; 

Kịp thời báo cáo với cấp trên về tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

         Điều 3. Các bộ phận chức năng của trường, các thành viên có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:

Phòng GD&ĐT Sơn Hòa (để b/c);

UBND xã Sơn Hà (để b/c);

Như điều 1 (để t/ hiện) ;

Lưu VT

                                       HIỆU TRƯỞNG

                                     

                                      

                Lữ Thị Kim Chi                                      

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048