CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200850
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỞNG TIỂU HỌC SƠN ĐỊNH
  Địa chỉ:
Thôn Hòa Bình,xã Sơn Định,huyện Sơn Hòa,tỉnh Phú Yên
  Điện thoại:
057.3506911
  Thư điện tử :
th.sondinh.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP;LỊCH SỬ,CSVC NHÀ TRƯỜNG  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP  
CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP  

1.HỘI ĐỒNG TRƯỜNG:

  Phòng GD&ĐT Sơn Hòa                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SƠN ĐỊNH                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              ---@---                                                                      ------o0o-----

   Số: 08 /TTr-TH                                                           Sơn Định, ngày 18 tháng 11 năm 2008

 

 TỜ TRÌNH

( V/v xin chuẩn y Hội đồng trường)

 

            Kính gửi:                     UBND huyện Sơn Hòa.

                                                Lãnh đạo phòng GD&ĐT Sơn Hòa.

           

- Căn cứ Quyết định số: 51/2007/QĐ-BGD&ĐT, ban hành Điều lệ trường Tiểu học của Bộ GD&ĐT, ngày 31 tháng 8 năm 2007.

            - Căn cứ Điều 20; mục 2; điểm c; về việc lập hồ sơ, thủ tục thành lập , cơ cấu tổ chức,nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường Tiểu học Công lập.

            - Căn cứ Công văn số: 432/GD, ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa.

            Trường Tiểu học Sơn Định xây dựng Kế hoạch thành lập Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2008-2012 gồm các thành viên như sau:

 

              Dự kiến nhân sự Hội đồng trường nhiệm kỳ: 2008-2012

 

            1. Ông: Nguyễn Văn Nam                     Phó Bí thư Chi bộ                      Làm Chủ tịch.

            2. Ông: Võ Văn Vinh                             Hiệu trưởng                              Làm Phó Chủ tịch.

            3. Bà: Nguyễn Thị Xuân                        Thanh tra ND                           Làm Thư ký.

            4. Ông: Lê Xuân Lễ                               Phó Hiệu trưởng                        Làm Ủy viên.

            5. Ông: Trần Văn Đông             Chủ tịch Công đoàn                   Làm Ủy viên.

            6. Ông: Võ Tấn Hưng                            Tổng Phụ trách Đội                   Làm Ủy viên.

            7. Bà: La Thị Kim Ánh              CT Mẫu giáo                             Làm Ủy viên.

            8. Ông: Trương Văn Việt                       TT Chuyên môn THCS  Làm ủy viên.

            9. Ông: Nguyễn Xuân Nguyên    TT Chuyên môn 4+5                  Làm Ủy viên.

            10.Bà: Võ Thị Chính                              TT Chuyên môn1+2+3   Làm Ủy viên.

 

            Trên đây là  dự kiến nhân sự Hội đồng trường Tiểu học Sơn Định nhiệm kỳ: 2008-2012

 (5 năm); gồm có tất cả 10 thành viên.

            Trình các cấp Lãnh đạo xem xét.

 

            Nơi nhận:                                                                                Hiệu trưởng

            - UBND huyện Sơn Hòa(b/c);                                                                                         (đã ký)

- Phòng GD&ĐT Sơn Hòa(b/c);                                                                                Võ Văn Vinh

- Lưu VP;

 

2. HỘI ĐỒNG THI ĐUA ,KHEN THƯỞNG,KỶ LUẬT:

 

Phòng GD &ĐT Sơn Hoà                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SƠN ĐINH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 03/ QĐ-TH                                                     Sơn Định, ngày 10 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

( V/v thành lập Hội đồng Thi đua;Khen thưởng;kỷ luật năm học: 2009-2010)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH SƠN ĐỊNH

- Căn cứ  Quyết định số: 4380/QĐ-GD&ĐT, ngày 30 tháng 6 năm 2009,Bộ GD&ĐT  về ban hành khung kế hoạch  thời gian năm học 2009-2010 của GDMN,GDPT và GDTX.

- Căn cứ Quyết định  số:1320/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Phú Yên về qui định thời gian năm học 2009-2010.

- Căn cứ Công văn hướng dẫn số: 1134/GD&ĐT ngày 22/7/2009 của Sở GD&ĐT Phú Yên về việc tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới 2009-2010.

- Căn cứ Công văn số: 263/GD&ĐT , ngày 27/7/2009 của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa.V/v tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới 2009-2010.

- Căn cứ Công văn số: 265/GD&ĐT , ngày 27/7/2009 của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa.V/v giao chỉ tiêu biên chế trường , lớp,học sinh năm học  2009-2010.

- Theo đề nghị của Chuyên môn và Công đoàn trường.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ban Thi đua khen thưởng,kỷ luật năm học 2009-2010 gồm các thành viên có tên sau:

1/ Ông: Võ Văn Vinh                             Hiệu trưởng                              Trưởng ban.

2/ Ông: Lê Xuân Lễ                                           Phó HT                                    Phó ban .

3/ Ông:  Trần Văn Đông                                    CTCĐ                          Phó ban.

4/ Bà: Nguyễn Thị Xuân                                    Thanh tra                                  Thư ký.

5/ Bà: La Thị Kim Ánh                          CTMG                          Uỷ viên

6/ Ông: Võ Tấn Hưng                           TPT Đội                                   Uỷ viên.

7/ Ông: Nguyễn Xuân Nguyên                BT Chi Đoàn                Uỷ viên.

8/ Ông: Trương Văn Việt                                   TTr  CM THCS                   Uỷ viên.

9/ Ông: Nguyễn Văn Nam                                 CT PC                                  Uỷ viên.

 

Điều 2: Ban Thi đua khen thưởng,kỷ luật trường học có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai trong toàn thể CB-GV-CNV và học sinh thực hiện nghiêm những qui định của Điều lệ trường học, Nội qui, qui chế Cơ quan.

Thời gian kể từ ngày  1/08/2009 đến hết ngày 29/7/2010 (một năm)

 

Điều 3: Ban  Thi đua khen thưởng,kỷ luật trường học ; các bộ phận có liên quan ,căn cứ Quyết định thi hành.

 

Nơi nhận                                                                                             Hiệu trưởng

- Như trên;                                                                                                                      (đã ký)

- Lưu VP;                                                                                                                   Võ Văn Vinh

 

 

3.BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

Phòng GD &ĐT Sơn Hoà                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SƠN ĐINH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 04/ QĐ-TH                                                     Sơn Định, ngày 11 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

( V/v thành lập Ban chỉ đạo ATGT năm học: 2009-2010)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH SƠN ĐỊNH

- Căn cứ  Quyết định số: 4380/QĐ-GD&ĐT, ngày 30 tháng 6 năm 2009,Bộ GD&ĐT  về ban hành khung kế hoạch  thời gian năm học 2009-2010 của GDMN,GDPT và GDTX.

- Căn cứ Quyết định  số:1320/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Phú Yên về qui định thời gian năm học 2009-2010.

- Căn cứ Công văn hướng dẫn số: 1134/GD&ĐT ngày 22/7/2009 của Sở GD&ĐT Phú Yên về việc tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới 2009-2010.

- Căn cứ Công văn số: 263/GD&ĐT , ngày 27/7/2009 của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa.V/v tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới 2009-2010.

- Căn cứ Công văn số: 265/GD&ĐT , ngày 27/7/2009 của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa.V/v giao chỉ tiêu biên chế trường , lớp,học sinh năm học  2009-2010.

- Theo đề nghị của Tổng phụ trách Đội và Chuyên môn.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ban ATGT năm học 2009-2010 gồm các thành viên có tên sau:

1/ Ông: Võ Văn Vinh                             Hiệu trưởng                              Trưởng ban.

2/ Ông: Lê Xuân Lễ                                           Phó HT                                    Phó ban .

3/ Ông:  Trần Văn Đông                                    CTCĐ                          Phó ban.

4/ Bà: Nguyễn Thị Xuân                                    Thanh tra                                  Thư ký.

5/ Bà: La Thị Kim Ánh                          CTMG                          Uỷ viên

6/ Ông: Võ Tấn Hưng                           TPT Đội                                   Uỷ viên.

7/ Ông: Nguyễn Xuân Nguyên                BT Chi Đoàn                Uỷ viên.

8/ Ông: Trương Văn Việt                                   TTr  CM THCS                   Uỷ viên.

9/ Ông: Nguyễn Văn Nam                                 CT PC                                  Uỷ viên.

 

Điều 2: Ban ATGT trường học có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai trong toàn thể CB-GV-CNV và học sinh thực hiện nghiêm những qui định của Luật ATGT.

Thời gian kể từ ngày  1/08/2009 đến hết ngày 29/7/2010 (một năm)

 

Điều 3: Ban ATGT trường học ; các bộ phận có liên quan ,căn cứ Quyết định thi hành.

 

Nơi nhận                                                                                             Hiệu trưởng

- Như trên;                                                                                                                      (đã ký)

- Lưu VP;                                                                                                                   Võ Văn Vinh

 

4.BAN CHỈ ĐẠO Y TẾ TRƯỜNG HỌC

     PHÒNG GD& ĐT SƠN HÒA

      TRƯỜNG  TH SƠN ĐỊNH

 


                  Số: 28 /QĐ-TH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                         Sơn Định, ngày 26  tháng 8  năm 2009

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Ban chỉ đạo Y tế trường học phòng chống dịch cúm A(H1N1)

Trường Tiểu học Sơn Định

 


 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN ĐỊNH

 

         -  Căn cứ Công văn số 1191/SGD&ĐT-VP, ngày 3/8/2009 của Sở GD&ĐT Phú Yên về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A(H1N1);

          -Căn cứ Công văn  số 1318/SGD&ĐT-VP,ngày 26/8/2009 của Sở GD&ĐT Phú Yên về việc triển khai công tác phòng chống dịch cúm A(H1N1);

          -Căn cứ Công văn  số 03/SY/PGD&ĐT Sơn Hòa,ngày 4/8/2009.

         -Căn cứ Quyết định số 289/PGD&ĐT ngày 14/8/2009 của Phòng GD&ĐT Sơn Hòa về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè;

   Theo đề nghị của Bộ phận Công đoàn  và Tổng Phụ trách Đội;

 

QUYẾT ĐỊNH:  

         Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo Y tế trường học phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè của Trường Tiểu học Sơn Định, gồm các thành viên có tên sau:

                                                       (  theo Danh sách kèm theo )

          Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các yêu cầu, quy định của các cấp về phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè; theo dõi, tổng kết công việc và báo cáo theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT Sơn Hòa và ngành Y tế.

          Điều 3. Các bộ phận chức năng;  các thành viên có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận

- Như Điều 3 ( để t/h);

- PGD (để báo cáo);

- Lưu VP;

 

    HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Võ Văn Vinh

                                                                                                                                   

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè  

của Trường Tiểu học Sơn Định

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 28 /QĐ-TH của Hiệu trưởng trường TH Sơn Định )

 

 

 


Stt

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

01

 Ông: Võ Văn Vinh

Hiệu Trưởng

Trưởng ban

02

Ông: Lê Xuân Lễ

Phó Hiệu Trưởng

Phó ban

03

Ông : Trần Văn Đông

Chủ tịch CĐ

Ủy viên

04

Ông: Trương Văn Việt

TT  Chuyên môn THCS

Ủy viên

05

Bà: Lê Thị Tuyết Mai

Kế toán

Ủy viên

06

Ông: Nguyễn Xuân Nguyên

TT Chuyên môn 4+5

Ủy viên

07

Bà: Võ Thị Chính

TT Chuyên môn 1+2+3

Ủy viên

08

Bà: La Thị Kim Ánh

Chuyên trách Mầm non

Ủy viên

09

Ông: Võ Tấn Hưng

Tổng PT Đội

Ủy viên trực

 

 

                                                                                                          Hiệu trưởng

 

 

 

5.BAN ANTT TRƯỜNG HỌC

 

Phòng GD &ĐT Sơn Hoà                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SƠN ĐINH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 05/ QĐ-TH                                                     Sơn Định, ngày 11 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

( V/v thành lập Ban chỉ đạo ANTT năm học: 2009-2010)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH SƠN ĐỊNH

- Căn cứ  Quyết định số: 4380/QĐ-GD&ĐT, ngày 30 tháng 6 năm 2009,Bộ GD&ĐT  về ban hành khung kế hoạch  thời gian năm học 2009-2010 của GDMN,GDPT và GDTX.

- Căn cứ Quyết định  số:1320/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Phú Yên về qui định thời gian năm học 2009-2010.

- Căn cứ Công văn hướng dẫn số: 1134/GD&ĐT ngày 22/7/2009 của Sở GD&ĐT Phú Yên về việc tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới 2009-2010.

- Căn cứ Công văn số: 263/GD&ĐT , ngày 27/7/2009 của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa.V/v tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới 2009-2010.

- Căn cứ Công văn số: 265/GD&ĐT , ngày 27/7/2009 của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa.V/v giao chỉ tiêu biên chế trường , lớp,học sinh năm học  2009-2010.

- Theo đề nghị của Tổng phụ trách Đội và Chuyên môn.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ban ATGT năm học 2009-2010 gồm các thành viên có tên sau:

1/ Ông: Võ Văn Vinh                             Hiệu trưởng                              Trưởng ban.

2/ Ông: Lê Xuân Lễ                                           Phó HT                                    Phó ban .

3/ Ông:  Trần Văn Đông                                    CTCĐ                          Phó ban.

4/ Bà: Nguyễn Thị Xuân                                    Thanh tra                                  Thư ký.

5/ Bà: La Thị Kim Ánh                          CTMG                          Uỷ viên

6/ Ông: Võ Tấn Hưng                           TPT Đội                                   Uỷ viên.

7/ Ông: Nguyễn Xuân Nguyên                BT Chi Đoàn                Uỷ viên.

8/ Ông: Trương Văn Việt                                   TTr  CM THCS                   Uỷ viên.

9/ Ông: Nguyễn Văn Nam                                 CT PC                                  Uỷ viên.

 

Điều 2: Ban ANTT trường học có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai trong toàn thể CB-GV-CNV và học sinh thực hiện nghiêm những qui định của Luật ANTT và các qui định cư trú,tạm trú, Qui ước ,Hương ước nông thôn  

Thời gian kể từ ngày  1/08/2009 đến hết ngày 29/7/2010 (một năm)

 

Điều 3: Ban ANTT trường học ; các bộ phận có liên quan ,căn cứ Quyết định thi hành.

 

Nơi nhận                                                                                             Hiệu trưởng

- Như trên;                                                                                                                      (đã ký)

- Lưu VP;                                                                                                                   Võ Văn Vinh

6.BAN PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT

  Phòng GD&ĐT Sơn Hoà                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SƠN ĐỊNH                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:33/QĐ-TH                                                         Sơn Định, ngày 10 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập Ban chỉ đạo PCLB; tìm kiếm cứu nạn  năm học 2009-2010)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN ĐỊNH

- Căn cứ  Quyết định số: 4380/QĐ-GD&ĐT, ngày 30 tháng 6 năm 2009,Bộ GD&ĐT  về ban hành khung kế hoạch  thời gian năm học 2009-2010 của GDMN,GDPT và GDTX.

- Căn cứ Quyết định  số:1320/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Phú Yên về qui định thời gian năm học 2009-2010.

- Căn cứ Công văn hướng dẫn số: 1134/GD&ĐT ngày 22/7/2009 của Sở GD&ĐT Phú Yên về việc tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới 2009-2010.

- Căn cứ Công văn số: 263/GD&ĐT , ngày 27/7/2009 của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa.V/v tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới 2009-2010.

- Căn cứ Công văn số: 265/GD&ĐT , ngày 27/7/2009 của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa.V/v giao chỉ tiêu biên chế trường , lớp,học sinh năm học  2009-2010.

- Căn cứ  Kế hoạch  của phòng GD&ĐT v/v triển khai công tác phòng chống lụt bão năm học 2009-2010 và phân công thành viên Ban phòng chống lụt bão Nghành GD&ĐT huyện Sơn Hòa.

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1: Nay thành lập Ban Chỉ đạo PCLB, tìm kiếm cứu nạn trường học, năm học  2009-2010 gồm các ông (bà) có tên sau:

            1/ Ông: Võ Văn Vinh                 Hiệu trưởng                              Trưởng ban.

            2/ Ông: Lê Xuân Lễ                               Phó Hiệu trưởng                        P/Trưởng ban.

            3/ Ông: Trần Văn Đông             CTCĐ                                      P/Trưởng ban

            4 / Bà: Nguyễn Thị Xuân                       Thư ký HĐ                               Thư ký

            5/ Ông: Võ Tấn Hưng               Tổng PT Đội                              Ủy viên

             6/ Ông: Trương Văn Việt                      Tổ trưởng CM THCS    Ủy viên.

            7/ Ông: Nguyễn Xuân Nguyên    Tổ trưởng CM 4+5                    Ủy viên.

            8/ Bà: Võ Thị Chính                   Tổ trưởng CM 1+2+3    Ủy viên.

            9/ Bà: La Thị Kim Ánh              CT Mẫu giáo                             Ủy viên

Điều 2: Ban Chỉ đạo PCLB, tìm kiếm cứu nạn trường học có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động  , chuẩn bị lực lượng về người, phương tiện , vật tư, dụng cụ phòng chống lụt bão và tìm liếm cứu nạn để kịp thời ứng phó với các tình huống lụt bão xảy ra trong năm học 2009-2010.

            Làm báo cáo lên Nhà trường và Phòng GD&ĐT đầy đủ kịp thời.

Thời gian kể từ;  10 tháng10 năm 2009 đến 31 tháng 5 năm 2010.

Điều 3: Ban Chỉ đạo PCLB, tìm kiếm cứu nạn trường học, các bộ phận có liên quan và ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ Quyết định thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                Hiệu trưởng

- Như trên;                                                                                                         (đã ký)

- Lưu VP;                                                                                                       Võ Văn Vinh

 

 

7.BAN VÂN ĐỘNG HỌC TẬP

VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Phòng GD &ĐT Sơn Hoà                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SƠN ĐINH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 06/ QĐ-TH                                                     Sơn Định, ngày 11 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

( V/v thành lập Ban vận động và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học: 2009-2010)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH SƠN ĐỊNH

- Căn cứ  Quyết định số: 4380/QĐ-GD&ĐT, ngày 30 tháng 6 năm 2009,Bộ GD&ĐT  về ban hành khung kế hoạch  thời gian năm học 2009-2010 của GDMN,GDPT và GDTX.

- Căn cứ Quyết định  số:1320/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Phú Yên về qui định thời gian năm học 2009-2010.

- Căn cứ Công văn hướng dẫn số: 1134/GD&ĐT ngày 22/7/2009 của Sở GD&ĐT Phú Yên về việc tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới 2009-2010.

- Căn cứ Công văn số: 263/GD&ĐT , ngày 27/7/2009 của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa.V/v tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới 2009-2010.

- Căn cứ Công văn số: 265/GD&ĐT , ngày 27/7/2009 của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa.V/v giao chỉ tiêu biên chế trường , lớp,học sinh năm học  2009-2010.

- Theo đề nghị của Công đoàn và Chuyên môn.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ban vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2009-2010 gồm các thành viên có tên sau:

1/ Ông: Võ Văn Vinh                             Hiệu trưởng                              Trưởng ban.

2/ Ông: Lê Xuân Lễ                                           Phó HT                                    Phó ban .

3/ Ông:  Trần Văn Đông                                    CTCĐ                          Phó ban.

4/ Bà: Nguyễn Thị Xuân                                    Thanh tra                                  Thư ký.

5/ Bà: La Thị Kim Ánh                          CTMG                          Uỷ viên

6/ Ông: Võ Tấn Hưng                           TPT Đội                                   Uỷ viên.

7/ Ông: Nguyễn Xuân Nguyên                BT Chi Đoàn                Uỷ viên.

8/ Ông: Trương Văn Việt                                   TTr  CM THCS                   Uỷ viên.

9/ Ông: Nguyễn Văn Nam                                 CT PC                                  Uỷ viên.

 

Điều 2: Ban vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trường học có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai trong toàn thể CB-GV-CNV và học sinh thực hiện và làm theo. 

Thời gian kể từ ngày  1/08/2009 đến hết ngày 29/7/2010 (một năm)

 

Điều 3: Ban vận động trường học ; các bộ phận có liên quan ,căn cứ Quyết định thi hành.

 Nơinhận                                                                                                      Hiệu trưởng

-Nhưtrên;                                                                                                                      (đã ký)

- Lưu VP;                                                                                                                   Võ Văn Vinh

 

8.BAN CHỈ ĐẠO “ PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC”VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.

Phòng GD &ĐT Sơn Hoà                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SƠN ĐINH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 06/ QĐ-TH                                                     Sơn Định, ngày 21 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

( V/v thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” năm học: 2009-2010)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH SƠN ĐỊNH

- Căn cứ  Quyết định số: 4380/QĐ-GD&ĐT, ngày 30 tháng 6 năm 2009,Bộ GD&ĐT  về ban hành khung kế hoạch  thời gian năm học 2009-2010 của GDMN,GDPT và GDTX.

- Căn cứ Quyết định  số:1320/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Phú Yên về qui định thời gian năm học 2009-2010.

- Căn cứ Chỉ thị số: 01/CT-UBND tỉnh Phú Yên về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tich cực” trong các trường Phổ thông giai đoạn 2008-2013.

- Căn cứ Kế hoạch liên ngành số: 65/KHLN/GDĐT-VHTTDL-ĐTNCSHCM,ngày 15/1/2009.

- Căn cứ Công văn số: 49/GD&ĐT , ngày 20/2/2009 của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa.V/v triển khai thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tich cực” giai đoạn 2008-2013.

- Theo đề nghị của Công đoàn và Chuyên môn và Tổng Phụ trách Đội.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” năm học 2009-2010 gồm các thành viên có tên sau:

1/ Ông: Võ Văn Vinh                             Hiệu trưởng                              Trưởng ban.

2/ Ông: Lê Xuân Lễ                                           Phó HT                                    Phó ban .

3/ Ông:  Trần Văn Đông                                    CTCĐ                          Phó ban.

4/ Bà: Nguyễn Thị Xuân                                    Thanh tra                                  Thư ký.

5/ Bà: La Thị Kim Ánh                          CTMG                          Uỷ viên

6/ Ông: Võ Tấn Hưng                           TPT Đội                                   Uỷ viên.

7/ Ông: Nguyễn Xuân Nguyên                BT Chi Đoàn                Uỷ viên.

8/ Ông: Trương Văn Việt                                   TTr  CM THCS                   Uỷ viên.

9/ Ông: Nguyễn Văn Nam                                 CT PC                                  Uỷ viên.

 

Điều 2: Ban chỉ đạo “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trường học có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai trong toàn thể CB-GV-CNV và học sinh thực hiện và làm theo. 

Thời gian kể từ ngày  21/09/2008 đến hết tháng 12/2013.

 

Điều 3: Ban vận động trường học ; các bộ phận có liên quan ,căn cứ Quyết định thi hành.

 Nơi nhận                                                                                           

  Hiệu trưởng

-Như trên;                                                                                                                      (đã ký)

- Lưu VP;                                                                                                                   Võ Văn Vinh

 

  Phòng GD&ĐT Sơn Hòa                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SƠN ĐỊNH                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số:18 / KH-TH                                                           Sơn Định, ngày 5 tháng 3 năm 2009

 

KẾ HOẠCH

“ Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

giai đoạn 2008 - 2013

 

            - Căn cứ Chỉ thị số:01/CT-UBND , ngày 13 tháng 01 năm 2009, của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. V/v phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013.

            - Căn cứ Kế hoạch liên ngành số: 65/ KHLN/GDĐT-VHTTDL-ĐTNCSHCM, ngày 15 tháng 01 năm 2009.

            - Căn cứ Công văn số: 49/ PGD&ĐT, ngày 20 tháng 02 năm 2009, của phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa.V/v triển khai thực hiện” Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013.

@ Trường Tiểu học Sơn Định xây dựng Kế hoạch hoạt động cụ thể như sau:

 

I/ GIAI ĐOẠN : Năm học: 2008-2009.

            +  Xây dựng trường lớp “Xanh – Sạch – Đẹp “ , an toàn.

            + Bảo đảm trường lớp an toàn, sạch sẽ, có cây xanh , thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đầy đủ ánh sáng.

            + Tổ chức để học sinh chăm sóc cây thường xuyên.

            + Dạy học có hiệu quả, phù hợp lứa tuổi, tăng cường Tiếng Việt cho HS là Dân tộc.

            + Thầy, cô giáo tích cực  ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học.

            + Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

            + Tổ chức các hoạt động tập thể như: Văn nghệ, thể dục thể thao..., hoạt động vui chơi giải trí.

            + CB – GV và học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị di tích lịch sử: Nhà thờ Bác Hồ , Hội trường Mùa xuân.

 

            II/ GIAI ĐOẠN: Năm học: 2009 – 2010.

            + Tiếp tục xây dựng trường lớp “Xanh – Sạch – Đẹp “ , an toàn.

            + Bảo đảm trường lớp an toàn, sạch sẽ, có cây xanh , thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đầy đủ ánh sáng, lớp học có bàn ghế phù hợp từng lứa tuổi.

            + Tổ chức để học sinh chăm sóc cây thường xuyên.

            + Có đủ nhà vệ sinh cho GV&HS và đặt ở vị trí phù hợp ở điểm trường chính và các điểm trường lẻ.

            + Dạy học có hiệu quả, phù hợp lứa tuổi, tăng cường Tiếng Việt cho HS là Dân tộc.

            + Thầy, cô giáo tích cực  ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện kỷ năng tự học , tự sáng tạo của học sinh.

            + Phối hợp giữa: “Nhà trường – Gia đình – Xã hội” đạt hiệu quả trong việc tăng cường học tập và rèn luyện của  học sinh.

            + Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh,ứng xử văn hóa, phòng ngừa bạo lực và chung sống hòa bình, tránh các tệ nạn xã hội.

            + Tổ chức các hoạt động tập thể như: Văn nghệ, thể dục thể thao..., hoạt động vui chơi giải trí, tham quan giã ngoại.

            + CB – GV và học sinh tiếp tục tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị di tích lịch sử: Nhà thờ Bác Hồ , Hội trường Mùa xuân  ở địa phương.

            + Phối hợp với Chính quyền và các Đoàn thể nhân dân ở địa phương, tổ chức giáo dục về truyền thống văn hóa Dân tộc, tinh thần cách mạng ở địa phương Sơn Định cho tất cả học sinh và CB-GV-CNV.

 

III/ GIAI ĐOẠN: Từ năm học:  2010..... 2013.

+ Tiếp tục xây dựng trường lớp “Xanh – Sạch – Đẹp “ , an toàn.

            + Tiếp tục bảo đảm trường lớp an toàn, sạch sẽ, có cây xanh , thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đầy đủ ánh sáng, lớp học có bàn ghế phù hợp từng lứa tuổi.

            + Bê tông hóa sân trường, đảm bảo trường sạch đẹp.

            + Tiếp tục tổ chức để học sinh chăm sóc cây thường xuyên.

            + Có đủ nhà vệ sinh cho GV&HS và đặt ở vị trí phù hợp ở điểm trường chính và các điểm trường lẻ.

            + Tiếp tục dạy học có hiệu quả, phù hợp lứa tuổi, tăng cường Tiếng Việt cho HS là Dân tộc.

            + Thầy, cô giáo tích cực  ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện kỷ năng tự học , tự sáng tạo của học sinh.

            + Tiếp tục phối hợp giữa: “Nhà trường – Gia đình – Xã hội” đạt hiệu quả trong việc tăng cường học tập và rèn luyện của  học sinh.

            + Tiếp tục rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh,ứng xử văn hóa, phòng ngừa bạo lực và chung sống hòa bình, tránh các tệ nạn xã hội.

            + Tiếp tục tổ chức các hoạt động tập thể như: Văn nghệ, thể dục thể thao..., hoạt động vui chơi giải trí, tham quan giã ngoại, theo từng chủ điểm .

            + CB – GV và học sinh tiếp tục tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị di tích lịch sử: “Nhà thờ Bác Hồ , Hội trường Mùa xuân “ ở địa phương.

            + Phối hợp với Chính quyền và các Đoàn thể nhân dân ở địa phương, tổ chức giáo dục về truyền thống văn hóa Dân tộc, tinh thần cách mạng ở địa phương Sơn Định cho tất cả học sinh và CB-GV-CNV.

            * Trên đây là Kế hoạch hoạt động hưởng ứng” Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của trường Tiểu học Sơn Định.

 

           Nơinhận:                                                                                           Hiệu trưởng.

            - PGD&ĐT (B/c);

            - Lưu;

 

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048