CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200884
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HÀ 2
  Địa chỉ:
thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
  Điện thoại:
057.3644422
  Thư điện tử :
th.sonha2.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   4-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ, CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  

1. Hội đồng thi đua – Khen thưởng:

                 

            DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG   

Năm học 2009-2010.

( Theo QĐ số 23  /2009/QĐ, ngày 01  / 9  /2009.)

                                         

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Võ Đình Thanh

Hiệu trưởng       : Chủ tịch HĐ

 

2

Nguyễn Lanh

CT Công đoàn  : P. CT trực

 

3

Nguyễn Xuân Nhứt

Giáo viên           :  Thư kí

 

4

Cao Quang Nam

P.hiệu trưởng    :   Uy viên

 

5

Nguyễn Ngọc Chiêm

TPT Đội             :   Uy viên   

 

6

Trần Ngọc Truyền

TTND               :   Uy viên   

 

7

Phan Xuân Phú

Kế toán             :   Uy viên   

 

8

Cao Quang Hoài

CSVC – LĐ      :   Uy viên   

 

9

Võ Thị Lệ Thủy

TT Khối 1         :   Uy viên   

 

10

Cao Linh Thảo

TT Khối 2&3    :   Uy viên   

 

11

Đinh Văn Cảnh

TT Khối 4&5    :   Uy viên   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng GD- ĐT  H.Sơn Hòa

TRƯỜNG TH SƠN HÀ 2  

 

         Số :  23  / 2009/QĐ

                                                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự­ do- Hạnh phúc

        

                            Sơn Hà, ngày 01 tháng 9  năm 2009

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

( V/v: Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng

Năm học : 2009-2010 )

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC  SƠN HÀ  2

           

- Căn cứ vào QĐ số 51/2007/QĐ-BGD &ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.

            - Căn cứ vào kế hoạch hoạt động  năm học 2009-2010 của Phòng Giáo dục Huyện Sơn Hòa .

            - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2009-2010 của trường tiểu học Sơn Hà 2.

           

 

            QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1: Nay thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2009-2010 gồm các ông ( bà) có tên sau. ( danh sách đính kèm)

            Điều 2: Hội đồng thi đua, khen thưởng có nhiệm vụ thực hiện xét thi đua, khen thưởng, các hoạt động của giáo viên, học sinh theo đúng qui định, qui chế của Bộ GD-ĐT.

            * Thời gian : từ ngày 7  / 9/2009 đến hết ngày 30/5/2010

            Điều 3: Các ông ( Bà ) trong hội đồng thi đua, khen thưởng căn cứ quyết định thi hành.

                                Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

 

 

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 2. Ban kiểm tra nội bộ trường học:

 

            DANH SÁCH  BAN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

Năm học 2009-2010.

( Theo QĐ số 24  /2009/QĐ, ngày 07  / 9  /2009.)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Võ Đình Thanh

Hiệu trưởng       : Trưởng ban

 

2

Cao Quang Nam

P.hiệu trưởng    :  P.trưởng ban

 

3

Nguyễn Xuân Nhứt

Giáo viên           :  Thư kí

 

4

Nguyễn Lanh

CT Công đoàn  :   Ủy viên

 

5

Nguyễn Ngọc Chiêm

TPT Đội             :   Uy viên   

 

6

Trần Ngọc Truyền

TTND               :   Uy viên   

 

7

Võ Thị Lệ Thủy

TT Khối 1         :   Uy viên   

 

8

Cao Linh Thảo

TT Khối 2&3    :   Uy viên   

 

9

Đinh Văn Cảnh

TT Khối 4&5    :   Uy viên    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng GD- ĐT  H.Sơn Hòa

TRƯỜNG TH SƠN HÀ 2  

 

         Số :  24  / 2009/QĐ

                                                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự­ do- Hạnh phúc

        

                            Sơn Hà, ngày 07 tháng 9  năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

( V/v : Thành lập Ban KTNB.TH năm học 2009-2010)

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HÀ 2

 

 

            Căn cứ QĐ số 06/2006/QĐ-BNV, ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Qui chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.

            Căn cứ công văn số 3040/BGD &ĐT-TCCB, ngày 17 /4/2006 về việc hướng dẫn một số điều trong Qui chế đánh giá, xếp loại giáo viên Mầm non và giáo viên phổ thông công lập.

            Căn cứ vào hướng dẫn của Phòng Giáo dục Huyện Sơn Hoà về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học.

            Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2009-2010 của trường.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1: Nay thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2009-2010 gồm các ông( bà) có tên sau (Danh sách đính kèm ).

            Điều 2: Ban kiểm tra nội bộ trường học có trách nhiệm lập kế hoạch kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên,các bộ phận chức năng trong nhà trường.

                        ( Thời gian:Từ  10/10/2009 đến ngày15 /5/2010 )

            Điều 3: Các bộ phận chức năng nhà trường và các ông(bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định này thi hành .

 

 

            * Nơi nhận                                                                              HIỆU TRƯỞNG

            -Phòng Giáo dục.

            -Lưu

 

 

 3. Ban ATGT  trường học:

 

            DANH SÁCH  BAN AN TOÀN GIAO THÔNG CẤP TRƯỜNG 

Năm học 2009-2010.

( Theo QĐ số 20  /2009/QĐ, ngày 08  / 9  /2009.)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Võ Đình Thanh

Hiệu trưởng       : Trưởng ban

 

2

Cao Quang Nam

P.hiệu trưởng    :  P.ban trực

 

3

Nguyễn Lanh

CT Công đoàn  :   Phó ban

 

4

Nguyễn Xuân Nhứt

Giáo viên           :  Thư kí

 

5

Cao Quang Hoài

GV, CSVC       :   Ủy viên

 

6

Nguyễn Ngọc Chiêm

TPT Đội             :   Uy viên   

 

7

Trần Ngọc Truyền

TTND               :   Uy viên   

 

8

Võ Thị Lệ Thủy

TT Khối 1         :   Uy viên   

 

9

Cao Linh Thảo

TT Khối 2&3    :   Uy viên   

 

10

Đinh Văn Cảnh

TT Khối 4&5    :   Uy viên   

 

11

Mời:Ông Nguyễn Thái Hoàng

Trường ban CMHS:  Ủy viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng GD- ĐT  H.Sơn Hòa

TRƯỜNG TH SƠN HÀ 2  

 

         Số :  20  / 2009/QĐ

                                                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự­ do- Hạnh phúc

        

                            Sơn Hà, ngày 08 tháng 9  năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

( V/v : Thành lập Ban An toàn giao thông cấp trường.

 Năm học 2009-2010)

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HÀ 2

 

 

            Căn cứ NQ số 32/2007/NQ-CP, ngày 29/6/2007 của Chính phủ ve một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

            Căn cứ vào kế hoạch liên tịch số 298/LT- PGD&ĐT – CĐGD ngày 25 tháng 8 năm 2009 của PGD & ĐT về triển khai thực hiện công tác an toàn giao thông trong nhà trường năm học 2009-2010

            Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2009-2010 của trường.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1: Nay thành lập Ban an toàn giao thông cấp trường học năm học 2009-2010 gồm các ông ( bà) có tên sau (Danh sách đính kèm ).

            Điều 2: Ban an toàn giao thông cấp trường có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các tổ chuyên môn, Đội dạy lồng ghép vào các môn học và tuyên truyền Luật ATGT trong các hoạt động tập thể  và chào cờ đầu tuần.

                        ( Thời gian:Từ  10/9/2009 đến ngày15 /5/2010 )

            Điều 3: Các bộ phận chức năng nhà trường và các ông(bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định này thi hành .

 

 

            * Nơi nhận                                                                              HIỆU TRƯỞNG

            -Phòng Giáo dục.

            -Lưu

 4. Ban chỉ đạo tiếp tục và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương  đạo đức, tự học và sáng tạo:

 

DANH SÁCH  BAN CHỈ ĐẠO TIẾP TỤC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY CÔ GIÁO LÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”

Năm học 2009-2010.

( Theo QĐ số 28  /2009/QĐ, ngày 18  / 11  /2009.)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Võ Đình Thanh

Hiệu trưởng       : Trưởng ban

 

 

Nguyễn Lanh

CT Công đoàn  :   Phó ban

 

2

Nguyễn Xuân Nhứt

Giáo viên           :  Thư kí

 

3

Cao Quang Nam

P.hiệu trưởng    :  P.ban trực

 

4

Nguyễn Ngọc Chiêm

TPT Đội             :   Uy viên   

 

5

Trần Ngọc Truyền

TTND               :   Uy viên   

 

6

Võ Thị Lệ Thủy

TT Khối 1         :   Uy viên   

 

7

Cao Linh Thảo

TT Khối 2&3    :   Uy viên   

 

8

Đinh Văn Cảnh

TT Khối 4&5    :   Uy viên   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng GD- ĐT  H.Sơn Hòa

TRƯỜNG TH SƠN HÀ 2  

 

         Số :  28  / 2009/QĐ

                                                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự­ do- Hạnh phúc

        

                            Sơn Hà, ngày 18 tháng 11  năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

( V/v : Thành lập Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc

vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

 Năm học 2009-2010)

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HÀ 2

 

            Căn cứ kế hoạch số 485/KHLT-PGD&ĐT-CĐGD, ngày 16 tháng 11 năm 2009 của PGD&ĐT-CĐGD về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc  vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.”

            Căn cứ QĐ số 485/GD&ĐT, ngày 16 tháng 11 năm 2009 của PGD&ĐT về việc thành lập Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc  vận động  “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.”

            Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2009-2010 của trường.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1: Nay thành lập Ban Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc  vận động  “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.”

 2009-2010 gồm các ông ( bà) có tên sau (Danh sách đính kèm ).

            Điều 2: Ban Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc  vận động  “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.”  có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các tổ chuyên môn triển khai kế hoạch của nhà trường đến từng giáo viên thực hiện tốt cuộc vận động trên .

                        ( Thời gian:Từ  20/11/2009 đến ngày15 /5/2010 )

            Điều 3: Các bộ phận chức năng nhà trường và các ông(bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định này thi hành .

 

 

            * Nơi nhận                                                                              HIỆU TRƯỞNG

            -Phòng Giáo dục.

            -Lưu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048