CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦNG SƠN SỐ 1
  Địa chỉ:
Đường 24/3 TT Củng Sơn – Sơn Hòa – Phú Yên
  Điện thoại:
057.3 861824
  Thư điện tử :
th.cungson1.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   4-CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  

 

     PHÒNG G D & ĐT SƠN HOÀ

TRƯỜNG TH TT CỦNG SƠN SỐ 1

 


                  Số: 10 /QĐ-NT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                         Củng Sơn, ngày 07  tháng 8  năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

( V/v thành lập Hội đồng thi đua- Khen thưởng)

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CỦNG SƠN SỐ 1

 

-     Caên cöù Lut thi đua – Khen thưởng ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003 ( đã được sửa đổi năm 2005)

-      Căn cứ hướng dẫn của Lnãh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Sơn Hoà về việc thành lập Hội đồng thi đua- Khen thưởng

-       Căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học

-        Căn cứ vào kế hoạch năm học 2009-2010

QUYEÁT ÑÒNH

 

            Ñieàu 1:            Nay thaønh laäp V/v thaønh laäp Hộ đồng Thi đua- Khen thưởng naêm                                 hoïc 2009 – 2010 goàm caùc oâng ( baø ) coù teân sau ( coù danh saùch keøm theo )

 

            Ñieàu 2:            V/v thaønh laäp Hộ đồng Thi đua- Khen thưởngc coù traùch nhieäm laäp keá                         hoaïch hướng dẫn và xét thi đua – Khen thưởng cho tập thể CB-GV-CNV và                 học sinh trong toàn trường.

                                    Thôøi gian töø ngaøy 10/8/2009 ñeán heát naêm hoïc 2009-2010.

 

            Ñieàu 3:            Caùc boä phaän trong nhaø tröôøng vaø caùc oâng ( baø ) coù teân ôû ñieàu 1 chòu                                     traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy

                                    Quyeát ñònh coù hieäu löïc keå töø ngaøy kí

 

 

 

                                                                                                HIEÄU TRÖÔÛNG

 

 

 

 

DANH SAÙCH HI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

( Keøm theo QÑ 10/ ngaøy 07/8/2009 )

 

            1/ Ông:Ñaëng Löu Phæ     Hieäu tröôûng                            Tröôûng ban

            2/OÂng:Nguyễn Kỳ Diệu    CT CÑCS                        Phoù Tröôûng ban

            3/Bà Dương Hồng Thêm         Phó Hiệu trưởng                        Uyû vieân

            4/Bà: Nguyễn Thị Huyền                       Đại diện cấp uỷ             Uỷ viên

            5/Baø: Traàn Thò Kim Lieân                     TTND                                      Uyû vieân

            6/ Oâng:Lê Duy Tùng                 TPT Ñoäi                                   Uyû vieân

            7/ Ông: Nguyn Hu Thng     BT Chi đoàn                             Uyû vieân

            8/ Ông: Nguyễn Thành Phước    TKHĐ                          Uyû vieân

            9 Baø:Nguyễn Thị Hồng Sáng     TT Toå 1                                   Uyû vieân

            10/ Baø: Đoàn Thị Phượng          TT Toå 2                                   Uyû vieân

            11/ Baø: Đinh Thị Xuân              TT Toå 3                                   Uyû vieân

            12/ Baø :Lê Thị Thanh                TT Toå 4                                   Uyû vieân

                13/Bà: Vũ Thị Phương               TT Toå 5                                   Uyû vieân

 

 

     PHÒNG G D & ĐT SƠN HOÀ

TRƯỜNG TH TT CỦNG SƠN SỐ 1

 


                  Số: 11 /QĐ-NT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                         Củng Sơn, ngày 07  tháng 8  năm 2009

 

 

 

QUYEÁT ÑÒNH

( V/v thaønh laäp ban kieåm tra noäi boä tröôøng hoïc)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CỦNG SƠN SỐ 1

 

-     Caên cöù vaøo quyeát ñònh soá 478/QÑ ngaøy 11/3/1993 cuûa Boä GD-ÑT veà vieäc ban haønh qui cheá hoaït ñoäng cuûa heä thoáng thanh tra giaùo duïc.

-    Caên cöù höôùng daãn cuûa Laõnh ñaïo phoøng Giaùo duïc Huyeän Sôn Hoaø veà vieäc thaønh laäp Ban kieåm tra noäi boä tröôøng hoïc.

-          Caên cöù nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa Hieäu tröôûng tröôøng Tieåu hoïc.

-          Caên cöù vaøo keá hoaïch hoaït ñoäng naêm hoïc 2009 – 2010 cuûa Nhaø tröôøng 

 

QUYEÁT ÑÒNH

 

            Ñieàu 1:            Nay thaønh laäp Ban kieåm tra noäi boä tröôøng hoïc naêm hoïc 2009 –         2010 goàm caùc oâng ( baø ) coù teân sau ( coù danh saùch keøm theo )

 

            Ñieàu 2:            Ban kieåm tra noäi boä tröôøng hoïc coù traùch nhieäm laäp keá hoaïch kieåm        tra toaøn dieän giaùo vieân, toå chuyeân moân trong nhaø tröôøng.

                                    Thôøi gian töø ngaøy 10/8/2009 ñeán heát naêm hoïc 2009-2010.

 

            Ñieàu 3:            Caùc boä phaän trong nhaø tröôøng vaø caùc oâng ( baø ) coù teân ôû ñieàu 1 chòu                                     traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy

                                    Quyeát ñònh coù hieäu löïc keå töø ngaøy kí

 

 

 

                                                                                                HIEÄU TRÖÔÛNG

 

DANH SAÙCH BAN KIEÅM TRA NOÄI BOÄ TRÖÔØNG HOÏC

( Keøm theo QÑ 11/ ngaøy 07/8/2009 )

 

            1/ Ông:Ñaëng Löu Phæ               Hieäu tröôûng               Tröôûng ban

            2/Bà: Dương H ồng Th êm          P.Hieäu tröôûng       Phoù Tröôûng ban

            3/OÂng:Nguyễn Kỳ Diệu             CT CÑCS                                 Uyû vieân

            4/Baø: Traàn Thò Kim Lieân         TTND                                     Uyû vieân

            5/ Oâng:Lê Duy Tùng                 TPT Ñoäi                                   Uyû vieân

            6 Baø:Nguyễn Thị Hồng Sáng     TT Toå 1                                   Uyû vieân

            7/ Baø: Đoàn Thị Phượng            TT Toå 2                                   Uyû vieân

            8/ Baø: Đinh Thị Xuân                TT Toå 3                                   Uyû vieân

            9/ Baø :Lê Thị Thanh                  TT Toå 4                                   Uyû vieân

            10/Bà: Vũ Thị Phương              TT Toå 5                                   Uyû vieân

 

     PHÒNG G D & ĐT SƠN HOÀ

TRƯỜNG TH TT CỦNG SƠN SỐ 1

 


                  Số: 12 /QĐ-NT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                         Củng Sơn, ngày 17  tháng 8  năm 2009

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1)

và các bệnh dịch mùa hè của trường Tiểu học thị trấn Củng Sơn số 1

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CỦNG SƠN SỐ 1

 

          Căn cứ Quyết định số 289/GD&ĐT ngày 14/8/2009 của Phòng GD&ĐT Sơn Hoà về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè;

          Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học.

          Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường.

          Theo đề nghị của Tổng phụ trách Đội

  

QUYẾT ĐỊNH:  

         Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè của trường Tiểu học thị trấn Củng Sơn số 1, gồm các thành viên có tên sau:

                                                       (  theo Danh sách kèm theo )

          Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các yêu cầu, quy định của các cấp về phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè; theo dõi, tổng kết công việc và báo cáo theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của phòng Giáo dục- Đào tạo và của UBND thị trấn Củng Sơn.

 

          Điều 3. Các bộ phận, đoàn thể, Tổng phụ trách Đội và các thành viên có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận

- Như Điều 3        ( để t/h);

- Phòng GD-ĐT ( để b/c);

- UBND TT Củng Sơn ( để b/c);

- Email, Lưu VT, TH.

 

HIỆU TRƯỞNG

           Đã ký

    Đặng Lưu Phỉ

                                                                                                                         

 

 

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

Phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè  

của trường Tiểu học TT Củng Sơn số 1

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 12/QĐ-NT  của Hiệu Trưởngtrường TH thị trấn Củng Sơn số 1 )

 


            1/ Ông:Ñaëng Löu Phæ               Hieäu tröôûng                  Tröôûng ban

            2/Ông: Lê Duy Tùng         TPT Đội                                 Phoù Tröôûng ban

            3/OÂng:Nguyễn Kỳ Diệu            CT CÑCS                                 Uyû vieân

            4/Baø: Traàn Thò Kim Lieân           TTND                              Uyû vieân

            5/ Oâng:Nguyn Hu Thng     TBTV                                      Uyû vieân

            6 Baø:Nguyễn Thị Hồng Sáng     TT Toå 1                                   Uyû vieân

            7/ Baø: Đoàn Thị Phượng           TT Toå 2                                   Uyû vieân

            8/ Baø: Đinh Thị Xuân                TT Toå 3                                   Uyû vieân

            9/ Baø :Lê Thị Thanh               TT Toå 4                                   Uyû vieân

            10/Bà: Vũ Thị Phương              TT Toå 5                                   Uyû vieân

 

     PHÒNG G D & ĐT SƠN HOÀ

TRƯỜNG TH TT CỦNG SƠN SỐ 1

 


                  Số: 13 /QĐ-NT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                         Củng Sơn, ngày 17  tháng 8  năm 2009

 

 

 

 

QUYEÁT ÑÒNH

( V/v thaønh laäp ban phòng chống cúm A H1N1)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CỦNG SƠN SỐ 1

 

-    Caên cöù höôùng daãn cuûa Laõnh ñaïo phoøng Giaùo duïc Huyeän Sôn Hoaø veà vieäc thaønh laäp Ban phòng chống cúm A H1N1.

-          Caên cöù nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa Hieäu tröôûng tröôøng Tieåu hoïc.

-          Caên cöù vaøo keá hoaïch hoaït ñoäng naêm hoïc 2009 – 2010 cuûa Nhaø tröôøng

-          Theo đề nghị của Tổng phụ trách Đội

 

QUYEÁT ÑÒNH

 

            Ñieàu 1:            Nay thaønh laäp Ban phòng chống cúm A H1N1naêm hoïc 2009 –            2010 goàm caùc oâng ( baø ) coù teân sau ( coù danh saùch keøm theo )

 

            Ñieàu 2:            Ban phòng chống cúm A H1N1coù traùch nhieäm laäp keá hoaïch, kieåm              tra công tác phòng chống cúm A H1N1 trong nhà trường

            Thôøi gian töø ngaøy 10/8/2009 ñeán heát naêm hoïc 2009-2010.

 

            Ñieàu 3:            Caùc boä phaän trong nhaø tröôøng vaø caùc oâng ( baø ) coù teân ôû ñieàu 1 chòu                                     traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy

                                    Quyeát ñònh coù hieäu löïc keå töø ngaøy kí

 

 

 

                                                                                                HIEÄU TRÖÔÛNG

 

DANH SAÙCH BAN PHÒNG CHỐNG CÚM A H1N12TRÖÔØNG HOÏC

( Keøm theo QÑ 13/ ngaøy 17/8/2009 )

 

            1/ Ông:Ñaëng Löu Phæ               Hieäu tröôûn           Tröôûng ban

            2/Ông: Lê Duy Tùng                 TPT Đội                  Phoù Tröôûng ba

            3/OÂng:Nguyễn Kỳ Diệu         CT CÑCS                     Uyû vieân

            4/Baø: Traàn Thò Kim Lieân          TTND                    Uyû vieân

            5/ Oâng:Nguyn Hu Thng     TBTV                     Uyû vieân

            6 Baø:Nguyễn Thị Hồng Sáng     TT Toå 1                   Uyû vieân

            7/ Baø: Đoàn Thị Phượng           TT Toå 2                    Uyû vieân

            8/ Baø: Đinh Thị Xuân                TT Toå 3                      Uyû vieân

            9/ Baø :Lê Thị Thanh                   TT Toå 4                  Uyû vieân

            10/Bà: Vũ Thị Phương              TT Toå 5                     Uyû vieân

 

 

     PHÒNG G D & ĐT SƠN HOÀ

TRƯỜNG TH TT CỦNG SƠN SỐ 1

 


                  Số: 14 /QĐ-NT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                         Củng Sơn, ngày 17  tháng 8  năm 2009

 

 

 

 

 

QUYEÁT ÑÒNH

( V/v thaønh laäp ban phòng chống bão lụt)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CỦNG SƠN SỐ 1

 

-    Caên cöù höôùng daãn cuûa Laõnh ñaïo phoøng Giaùo duïc Huyeän Sôn Hoaø veà vieäc thaønh laäp Ban phòng chống bão lụt năm 2009

-          Caên cöù nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa Hieäu tröôûng tröôøng Tieåu hoïc.

-          Caên cöù vaøo keá hoaïch hoaït ñoäng naêm hoïc 2009 – 2010 cuûa Nhaø tröôøng

 

QUYEÁT ÑÒNH

 

            Ñieàu 1:            Nay thaønh laäp Ban phòng chống bão lụt hoïc 2009 –      2010 goàm caùc        oâng ( baø ) coù teân sau ( coù danh saùch keøm theo )

 

            Ñieàu 2:            Ban phòng chống bão lt năm 2009 coù traùch nhieäm laäp keá hoaïch        phòng chống bão lụt năm 2009.

                                    Thôøi gian töø ngaøy 10/8/2009 ñeán heát naêm hoïc 2009-2010.

 

            Ñieàu 3:            Caùc boä phaän trong nhaø tröôøng vaø caùc oâng ( baø ) coù teân ôû ñieàu 1 chòu                                     traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy

                                    Quyeát ñònh coù hieäu löïc keå töø ngaøy kí

 

 

 

                                                                                                HIEÄU TRÖÔÛNG

 

 

 

 

DANH SAÙCH BAN PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT

( Keøm theo QÑ 13/ ngaøy 07/8/2009 )

 

            1/ Ông:Ñaëng Löu Phæ           Hieäu tröôûng                    Tröôûng ban

            2/Ông: Lê Duy Tùng                 TPT Đội                   Phoù Tröôûng ban

            3/OÂng:Nguyễn Kỳ Diệu       CT CÑCS                            Uyû vieân

            4/Ông: Trn Văn Chương            GV                          Uyû vieân

            5/ Oâng:Nguyn Hu Thng     TBTV                                      Uyû vieân

            6 Ông: Đoàn Lưu Thuỷ              GV                                           Uyû vieân

            7/ Ông: Huỳnh B                   GV                                           Uyû vieân

            8/ Ông: Nguyễn Thành Phước    GV                                           Uyû vieân

            9/ Ông: Nguyn Văn Hiếu                   Bo v                         Uyû vieân

 

     PHÒNG G D & ĐT SƠN HOÀ

TRƯỜNG TH TT CỦNG SƠN SỐ 1

 


                  Số: 15 /QĐ-NT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                         Củng Sơn, ngày 17  tháng 8  năm 2009

 

 

  QUYEÁT ÑÒNH

( V/v thaønh laäp ban ATGT năm hc 2009-2010)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CỦNG SƠN SỐ 1

 

-    Caên cöù höôùng daãn cuûa Laõnh ñaïo phoøng Giaùo duïc Huyeän Sôn Hoaø veà vieäc thaønh laäp Ban An toàn giao thông năm học 2009-2010.

-          Caên cöù nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa Hieäu tröôûng tröôøng Tieåu hoïc.

-          Caên cöù vaøo keá hoaïch hoaït ñoäng naêm hoïc 2009 – 2010 cuûa Nhaø tröôøng

-          Theo đề nghị của Tổng phụ trách Đội

 

QUYEÁT ÑÒNH

 

            Ñieàu 1:            Nay thaønh laäp Ban An toàn giao thông  naêm hoïc 2009 – 2010 goàm         caùc oâng ( baø ) coù teân sau ( coù danh saùch keøm theo )

 

            Ñieàu 2:            Ban An toàn giao thông coù traùch nhieäm laäp keá hoaïch, kieåm tra công     tác phòng chống cúm A H1N1 trong nhà trường

                       Thôøi gian töø ngaøy 10/8/2009 ñeán heát naêm hoïc 2009-2010.

 

            Ñieàu 3:            Caùc boä phaän trong nhaø tröôøng vaø caùc oâng ( baø ) coù teân ôû ñieàu 1 chòu            traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy Quyeát ñònh coù hieäu löïc keå töø ngaøy kí

 

 

 

                                                                                                HIEÄU TRÖÔÛNG

 

DANH SÁCH BAN ATGT

( Keøm theo QÑ 15/ ngaøy 17/8/2009 )

 

Stt

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

01

Ông: Đặng Lưu Phỉ

Hiệu Trưởng

Trưởng ban

02

Ông: Lê Duy Tùng

Tổng phụ trách Đội

Phó ban

03

Ông: Nguyễn Kỳ Diệu

Chủ tịch CĐCS

Ủy viên

04

Bà: Trần Thị Kim Liên

TT nhân dân

Ủy viên

05

Ông: Nguyễn Hữu Thắng

TB-TV

Ủy viên

06

Bà: Nguyễn Thị Hồng Sáng

Tổ trưởng khối lớp 1

Ủy viên

07

Bà: Đoàn Thị Phượng

Tổ trưởng khối lớp 2

Ủy viên

08

Bà: Đinh Thị Minh Xuân

Tổ trưởng khối lớp 3

Ủy viên

09

Bà: Lê Thị Thanh

Tổ trưởng khối lớp 4

Ủy viên

10

Bà: Vũ Thị Phương

Tổ trưởng khối lớp 5

y viên

 

 

     PHÒNG G D & ĐT SƠN HOÀ

TRƯỜNG TH TT CỦNG SƠN SỐ 1

 


                  Số: 16 /QĐ-NT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Củng Sơn, ngày 10  tháng 11  năm 2009

 

 

 

 

QUYEÁT ÑÒNH CUÛA HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TT CUÛNG SÔN 1

(V/v thaønh laäp Ban toå chöùc Hoäi giaûng GVDG caáp tröôøng )

 

-    Caên cöù höôùng daãn cuûa Laõnh ñaïo phoøng Giaùo duïc Huyeän Sôn Hoaø veà vieäc toå chöùc hoäi giaûng Giaùo vieân daïy gioûi caáp tröôøng naêm hoïc 2009 – 2010                                     -     Caên cöù vaøo keá hoaïch hoaït ñoäng naêm hoïc 2009 – 2010 cuûa nhaø tröôøng 

-          Theo ñeà nghò cuûa boä phaän chuyeân moân.

 

QUYEÁT ÑÒNH

 

            Ñieàu 1: Nay thaønh laäp Ban toå chöùc Hoäi giaûng Giaùo vieân daïy gioûi caáp tröôøng naêm hoïc 2009 – 2010  goàm caùc oâng ( baø ) coù teân sau ( coù danh saùch keøm theo )

            Ñieàu 2: Ban  toå chöùc Hoäi giaûng Giaùo vieân daïy coù traùch nhieäm laäp keá hoaïch toå chöùc Hoäi giaûng GV daïy gioûi caáp tröôøng.

Thôøi gian: Từ ngaøy 13 tháng 10 năm 2009.

            Ñieàu 3: Caùc boä phaän trong nhaø tröôøng vaø caùc oâng ( baø ) coù teân ôû ñieàu 1 chòu traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy

            Quyeát ñònh coù hieäu löïc keå töø ngaøy kí

 

 

 

                                                                                         HIEÄU TRÖÔÛNG

 

DANH SAÙCH BAN TOÅ CHÖÙC HOÄI GIAÛNG GV DAÏY GIOÛI CAÁP TRÖÔØNG

( Keøm theo QÑ 15/ ngaøy 10/11/2009 )

           

            1/Oâng: Ñaëng Löu Phæ         Hieäu tröôûng              Tröôûng ban

            2/Oâng: Nguyeãn Kyø Dieäu        CT-CÑC             P. Tröôûng ban

            3/ Baø: Nguyn Th Khang                    Kế toán      Uûy vieân           

            4/Oâng:Leâ Duy Tuøng                TPT Ñoäi                 Uûy vieân

            5/Oâng: Nguyeãn Höõu Thaéng     TB-TV                   Uyû vieân

            6/Baø : Traàn Thò Kim Lieân          TB TTND            Uyû vieân

            7/OÂng: Nguyeãn Thaønh Phöôùc  TKHÑ                   Uyû vieân

            8/ Baø: Ñoaøn Thò Phöôïng          TT Khoái 2              Uyû vieân

            9/ Baø: Ñinh Thò Minh Xuaân     TT Khoái 3              Uyû vieân

            10/ Baø: Vũ Th Phương             TT Khối 5               Uyû vieân

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048