CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC EACHARANG
  Địa chỉ:
Kiến Thiết, Ea Charang, Sơn Hòa, Phú Yên.
  Điện thoại:
057.3656028
  Thư điện tử :
th.eacharang.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3- QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  

1.Tổ chức Đội TNTP HCM:

Thành lập: tháng 11 năm 1997.

            Hiện nay:

-Tổng số thanh niên:  11 ;       Nữ: 08;        DT: không;  Nữ:/

     Trong đó:  TS Đoàn viên:    11;     Nữ: 08;        DT: không;  Nữ:/

          -Tổng số thiếu niên:             Nữ:                 DT:             Nữ:

     Trong đó:  TS Đội viên: 151 Nữ: 71         DT: 106                Nữ:    49

                     TS Chi đội:   07                       TS phân đội: 22

          -Tổng số nhi đồng:   150     Nữ :81             DT:  116                Nữ: 65

                   Tổng số đội nhi đồng: 09          Tổng số Sao nhi đồng: 19

          -Anh chi phụ trách:

                   BCH chi đoàn: 03 Trong đó Giáo viên : 03  Học sinh: không

                   TS Giáo viên phụ trách đội: 07  Nữ: 02

                   TS Giáo viên phụ trách nhi đồng: 09             ACPT Sao: 29

-GV – TPT Đội  : đ/c Lê Thanh Long.

 Các đ/c GV – TPT Đội  qua các thời kỳ của Trường:

                        1997 – 1998 : Trần Vũ

                        1999 - 2001 : Lê Duy Lộc.

                     2002 – 1010 : Lê Thanh Long

*Các thành tích đã đạt được:

+ Năm học 1999-2000, được Ban chấp hành Đoàn huyện Sơn Hòa khen tặng Liên Đội Trường  tiểu học Ea Charang hoàn thành xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

 + Năm học 2000-2001, được Ban chấp hành Đoàn huyện Sơn Hòa khen tặng Liên Đội Trường tiểu học Ea Charang hoàn thành xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi; Liên đội trường tiểu học Ea Charang đạt giải khuyến khích cuộc thi 60 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước.

 + Năm học 2001-2002, được Ban chấp hành Đoàn huyện Sơn Hòa khen tặng Liên Đội Trường tiểu học Ea Charang đạt danh hiệu vững mạnh công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

 + Năm học 2002-2003, được Ban chấp hành Đoàn huyện Sơn Hòa khen tặng Cờ xuất sắc Liên Đội Trường tiểu học Ea Charang hoàn thành xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

 + Năm học 2003-2004, được Ban chấp hành Đoàn huyện Sơn Hòa khen tặng Cờ xuất sắc Liên Đội Trường tiểu học Ea Charang hoàn thành xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi; Liên đội trường tiểu học Ea Charang đạt giải nhì trong Hội thi Nghi thức Đội huyện Sơn Hòa.

 + Năm học 2004-2005, được Ban chấp hành Đoàn huyện Sơn Hòa khen tặng Liên đội trường tiểu học Ea Charang đạt giải nhì trong Hội thi chỉ huy giỏi huyện Sơn Hòa.

 

 

2. Tổ chức Đoàn TNCS HCM:

Thành lập: tháng 11 năm 1997.

            Hiện nay:

-Tổng số thanh niên:  11 ;       Nữ: 08;        DT: không;  Nữ:/

     Trong đó:  TS Đoàn viên:    11;     Nữ: 08;        DT: không;  Nữ:/

-Bí Thư : đ/c Lê Thanh Long-

- P.Bí Thư: đ/c Nguyễn Xuân Hơn – Phụ trách Phong trào

-UV BCH: đ/c Tạ Thị Minh Hương – Phụ trách t à i chính.

            Các đ/c Bí thư  chi Đoàn qua các thời kỳ của Trường:

                       1997 – 1998 : Trần Vũ

                        1999 - 2005 : Lê Duy Lộc.

  2006 – 2007 : Nguyễn Xuân Hơn

  2008 – 1010 : Lê Thanh Long

3. Tổ chức Hội Chữ thập đỏ:

* Năm thành lập:  9/2007
* Tổ chức Hội:
Trong năm học 2009-2010:
- Tổng số Chi hội: 16
- Tổng số cán bộ hội viên: 19
- Tổng số hội viên TN XK CTĐ: 03
- Chủ tịch Hội: Trần Nam Lũy
- Phó chủ tịch Hội: Nguyễn Vũ Thiên
-  Ủy viên thường trực: Lê Thanh Long.

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Nam Lũy

Chủ tịch

2

Nguyễn Vũ Thiên

Phó chủ tịch

3

Lê Thanh Long

 Hội viên Thư ký

4

Nguyeãn Thò Minh Haûi

Hội viên

5

Nguyeãn Thò Kim Loan

Hội viên

6

Nguyeãn Thò Baûy

Hội viên

7

Nguyeãn Thò Leâ Hueâ

Hội viên

8

Ngoâ Bích Tænh

Hội viên

9

Ñoã Thò Kim Phöôïng

Hội viên

10

Traàn Thò Khang

Hội viên

11

Voõ Thò Thu Thuyû

Hội viên

12

Ksor Y Phöôùc

Hội viên

13

La O Phaán

Hội viên

14

Hoaøng Ñình Phöông

Hội viên

15

Traàn Vaên Taân

Hội viên

16

Ñinh Thò Kim Lieân

Hội viên

17

Hoaøng Cao Baûo Vy

Hội viên

18

Nguyeãn Xuaân Hôn

Hội viên

19

Nguyeãn Minh Caûnh

Hội viên

 

4. Tổ chức Hội cha mẹ học sinh:

1. Tổng số hội viên: 300. Gồm 16 Chi hội. Trong đó:

- Lớp 1 có 05 chi hội.

- Lớp 2 có 04 chi hội.

- Lớp 3 có 02 chi hội.

- Lớp 4 có 03 chi hội.

- Lớp 5 có 02 chi hội.

2. Ban chấp hành gồm:19 người.

3. Ban thường trực hội:

- Trưởng ban đại diện: Ông Ama Hờ Nga

-  Phó ban đại diện: Ông Ama Hờ Tý

- Thư Ký thường trực: Ông Rơ Chăm Y Minh

 

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

                          NĂM HỌC 2009-2010

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ama Nga

Trưởng ban

2

Ama Hờ Tý

Phó ban

3

Rchăm Y Minh

 Ủy viên Thư ký

4

Kpă Thị Thu Hương

Ủy viên

5

Trần Ngọc Hoàng

Ủy viên

6

Ama Puk

Ủy viên

7

Ama Nghĩa

Ủy viên

8

Ama Nam

Ủy viên

9

Hà Phước Luyện

Ủy viên

10

Ama Lích

Ủy viên

11

LƯ phương Thanh

Ủy viên

12

Ama Hờ Diều

Ủy viên

13

Ama Trung

Ủy viên

14

Ama Tiếp

Ủy viên

15

Nguyễn Khắc Thanh

Ủy viên

16

Thái Hồng Tân

Ủy viên

17

Phạm Hậu

Ủy viên

18

Nguyễn Văn Song

Ủy viên

19

Ama Hờ Liêng

Ủy viên

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048