CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200884
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HỘI
  Địa chỉ:
Thôn Tân Hội, Sơn Hội, Sơn Hòa, Phú Yên.
  Điện thoại:
057.3.625134
  Thư điện tử :
th.sonhoi.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ THÀNH TÍCH CỦA TRƯỜNG  
   4-CHI BỘ ĐẢNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG:  
CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG:  

IX. CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG:

- Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật:

 

PHÒNG GD&ĐT SƠN HÒA

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HỘI

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Số: 27/2009/QĐ-TĐKT

 

            

               Sơn Hội, ngày 15 tháng 10  năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

( V/v Thành lập Hội Đồng TĐ- KT năm học: 2009 – 2010 )

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HỘI

 

           - Căn cứ vào quyết định số: 51/ 2007/ QĐ-BGD-ĐT ngày 31/8/2007 quyết định ban hành điều lệ trường Tiểu học của bộ trưởng Bộ GD & ĐT;

            -  Căn cứ vào công văn số: 1249/CV-GDĐT-TH ngày 11/8/2009 V/v triển khai kế hoạch dạy và học cấp tiểu  năm học 2009 – 2010 của Sở GD & ĐT Phú Yên;

            - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 của Trường Tiểu học Sơn Hội.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

                       Điều I :  Nay thành lập HĐTĐ-KT năm học: 2009-2010 của Trường Tiểu học Sơn Hội (có danh sách kèm theo).                     

                       Điều II: HĐTĐ-KT Trường học có trách nhiệm xây dựng kế hoạch TĐ-KT và thực hiện các văn bản hướng dẫn TĐ-KT hiện hành của ngành GD&ĐT.

                     Điều III: Các ông( bà ) có tên ở điều I căn c quyết định thi hành ./.                                                                         

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 Nơi nhận:

- Như điều 1 ( để t/h );

- Phòng GD&ĐT ( để b/c );

- Lưu VP trường.

 

 

( đã ký )

 

Lê Văn Mỏng

 

 

DANH SÁCH HĐTĐ-KT NĂM HỌC 2009 - 1010

( Ban hành kèm theo quyết định Số: 27/2009/QĐ-TĐKT ngày 15/10/2009)

 

TT

 

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

01

Lê Văn Mỏng

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 

02

Bùi Văn Nam

Chủ tịch Công đoàn

Phó CTHĐ

 

03

Dương Văn Cường

P Hiệu trưởng

Thành viên

 

04

Trương Văn Tiến

P Hiệu trưởng

Thành viên

 

05

Lê Thị Hoa Cúc

Thư ký HĐSP

Thư ký

 

06

Đỗ Thị Hường

TTrND

Thành viên

 

07

Dương Tấn Bộ

T.Trưởng tổ văn phòng

Thành viên

 

08

Phạm Thị Huệ

T.Trưởng Tổ 1

Thành viên

 

09

Nguyễn Thị Sáng

T.Trưởng Tổ 2

Thành viên

 

10

Thẩm Thuỳ Nhung

T.Trưởng Tổ 3

Thành viên

 

11

Phan Quốc Văn

T.Trưởng Tổ 4

Thành viên

 

12

Nguyễn Thị Lan

T.Trưởng Tổ 5

Thành viên

 

13

Phan Thị Hạnh

GVCN lớp 1B1

Thành viên

 

14

Sô Tâm

GVCN lớp 1B2

Thành viên

 

15

Phạm Thị Tuyết Vân

GVCN lớp 1C

Thành viên

 

16

Bá Thanh Que

GVCN lớp (1+2) D

Thành viên

 

17

Nguyễn Huệ

GVCN lớp (1+2) E

Thành viên

 

18

Lê Mô Long

GVCN lớp 2A

Thành viên

 

19

Sô Minh Thanh

GVCN lớp 2C

Thành viên

 

20

Cao Quang Thảo

GVCN lớp 3A

Thành viên

 

21

Bùi Công Giang

GVCN lớp 3B2

Thành viên

 

22

Nguyễn Thị Thu Hiếu

GVCN lớp 3C

Thành viên

 

23

Lê Thị Thanh Thuỷ

GVCN lớp 4B2

Thành viên

 

24

Nguyễn Thị Ái Liên

GVCN lớp 4C

Thành viên

 

25

Nguyễn Minh Nguyên

GVCN lớp 5C

Thành viên

 

 

Tổng cộng: 25

 

 

 

 

- Ban an toàn giao thông:

 

PHÒNG GD&ĐT SƠN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HỘI

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Số: 32/2009/ QĐ- ATGT

                                                 Sơn Hội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

( V/v Thành lập ban ATGT đường bộ năm học 2009-2010 )

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HỘI

 

- Căn cứ váo quyết định số: 51/2007/Q Đ-BGD ĐT ngày 31/08/2007 Quyết định ban hành điều lệ trường Tiểu học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Căn cứ vào Quyết định số: 3442/Q Đ-BGDĐT NGÀY 12/5/2009 Quyết định ban hành đề cương truyên truyền, phổ biến luật an toàn giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên theo chủ đề năm 2009;

- Căn cứ vào công văn số: 1249/CV-GDĐT - TH ngày 11/8/2009 V/v triển khai kế hoạch dạy và học cấp tiểu học năm học 2009-2010 của Sở GD & ĐT Phú Yên;

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Trường Tiểu học Sơn Hội.

-  Xét đề nghị của các bộ phận chức năng trong nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

            Điều I:  Nay thành lập ban ATGT đường bộ trong  năm học 2009-2010 của Trường Tiểu học Sơn Hội gồm có các ông, bà ( có danh sách kèm theo ).

            Điều II:  Ban phòng ATGT đường bộ của nhà trường có trách nhiệm lập kế hoạch phân công từng thành viên phụ trách từng điểm trường để truyên truyền, phổ biến luật an toàn giao thông đường bộ cho CB, GV, CNV và học sinh theo đề cương truyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên theo chủ đề năm 2009 của Bộ GD&ĐT.

            Điều III:  Các ông, bà có tên ở điều I căn cứ quyết định thi hành.

            Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

    Nơi nhận:

- Như điều 1 ( để t/h );

- Phòng GD&ĐT ( để b/c );

- UBND xã Sơn Hội ( để b/c );

- Lưu VP trường.

 

( Đã ký )

 

 

Lê Văn Mỏng

 

 

PHÒNG GD&ĐT SƠN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HỘI

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

 

DANH SÁCH BAN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

NĂM HỌC 2009-2010

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 32/2009/QĐ-ATGT ngày 27/09/2009 )

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

01

Lê Văn Mỏng

Hiệu Trưởng

Trưởng ban

Phụ trách chung

02

Trương Văn Tiến

P. Hiệu trưởng

P. Ban trực

Điểm trường Tân Lương

03

Dương Văn Cường

P. Hiệu trưởng

P. Ban

Điểm trường Tân Thành

04

Bùi Văn Nam

TPT Đội

Thành viên

Điểm trường Tân Hội

05

Lê Thị Hoa Cúc

Thư ký HĐSP

Thư ký

Điểm trường Tân Lương

06

Sô Minh Thanh

GV

Thành viên

Phân trường trưởng

07

Phạm Thị Huệ

Tổ trưởng khối 1

Thành viên

Điểm trường Tân Lương

08

Nguyễn Thị Sáng

Tổ trưởng khối 2

Thành viên

Điểm trường Tân Hội

09

Thẩm Thùy nhung

Tổ trưởng khối 3

Thành viên

Điểm trường Tân Hội

10

Phan Quốc Văn

Tổ trưởng khối 4

Thành viên

Điểm trường Tân Lương

11

Nguyễn Thị Lan

Tổ trưởng khối 5

Thành viên

Điểm trường Tân Hội

12

Nguyễn Huệ

GV

Thành viên

Điểm trường Tân Hợp

13

Bá Thanh Que

GV

Thành viên

Điểm trường Tân Tiến

 

Tổng cộng: 13

 

 

 

 

 

- Ban PCCC:

                           

PHÒNG GD&ĐT SƠN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HỘI

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

                                                              Sơn Hội, ngày 22 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

                                Của: Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Sơn Hội

                       ( Về việc thành lập đội PCCC Trường Tiểu học Sơn hội )

 

            - Căn cứ Điều 44,45 - Chương IV - Luật phòng cháy và chữa cháy(PCCC) đã

được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ hợp thứ IX

thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001.

            - Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1: Nay thành lập tổ PCCC cơ sở: Trường Tiểu học Sơn Hội

gồm có 03 đội viên ( có danh sách kèm theo)

            Điều 2: Tổ PCCC cơ sở có nhiệm vụ:

 - Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về PCCC.

 - Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy

 - Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC.

 - Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy.

 - Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ

chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có

yêu cầu.

            Điều 3: Các ông (bà), các bộ phận có liên quan và các đội viên phòng cháy và chữa cháy có tên trong danh sách kèm theo chịu thi hành quyết định này.

            Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                                                                                   CHỦ CƠ SỞ

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         ( đã ký )

                                                                                     Lê Văn Mỏng

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

PHÒNG GD&ĐT SƠN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HỘI

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

 

DANH SÁCH TỔ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

 

                                    Của: Trường Tiểu học Sơn hội

                              ( Ban hành theo quyết định số:         / QĐ - PCCC)

 

 

TT

          HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NƠI CÔNG TÁC

CHỨC DANH

01

Phạm Quang Tuấn

1983

Trường TH Sơn Hội

Tổ trưởng

02

Nguyễn Minh Nguyên

1978

Trường TH Sơn Hội

Tổ vên

03

Nguyễn Hồng

1954

Trường TH Sơn Hội

Tổ viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ban Phòng chống bão lụt:

 

PHÒNG GD&ĐT SƠN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HỘI

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Số: 28/2009/ QĐ- PCBL

                                                                         Sơn Hội, ngày 16 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

( V/v Thành lập ban phòng chống bão lụt năm học 2009-2010 )

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HỘI

 

- Căn cứ váo quyết định số: 51/2007/Q Đ-BGD ĐT ngày 31/08/2007 Quyết định ban hành điều lệ trường Tiểu học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Căn cứ vào công văn số: 1249/CV-GDĐT - TH ngày 11/8/2009 V/v triển khai kế hoạch dạy và học cấp tiểu học năm học 2009-2010 của Sở GD & ĐT Phú Yên;

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Trường Tiểu học Sơn Hội.

-  Xét đề nghị của các bộ phận chức năng trong nhà trường;

- Xét yêu cầu công tác và đạo đức của  CB, GV, CNV trong nhà trường.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều I:  Nay thành lập ban phòng chống bão lụt  trong  năm học 2009-2010 của Trường Tiểu học Sơn Hội gồm có các ông, bà ( có danh sách kèm theo ).

            Điều II:  Ban phòng chống bão lụt của nhà trường có trách nhiệm lập kế hoạch phân công từng thành viên phụ trách từng điểm trường đồng thời lên kế hoạch phòng chống bõ lụt trong năm học 2009-2010.

            Điều III:  Các ông, bà có tên ở điều I că cứ quyết định thi hành.

            Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

       Nơi nhận:

    - Như điều 1 ( để t/h );

    - Phòng GD&ĐT ( để b/c );

    - UBND xã Sơn Hội ( để b/c );

    - Lưu VP trường.

 

 

( đã ký )

 

Lê Văn Mỏng

 

PHÒNG GD&ĐT SƠN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HỘI

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT

NĂM HỌC 2009-2010

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 28/2009/QĐ-PCBL ngày 16/10/2009 của trường Tiểu học Sơn Hội )

 

A/. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI:

- Thành lập ban phòng chống bão lụt của nhà trường, nâng cao năng lực, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các thành viên trong ban phòng chống bão lụt của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng về người, phương tiện… sửa chữa cơ sở vật chất kịp thời khi bão lụt xảy ra để hạn chế thấp nhất do thiên tai gây nên;

- Khi có thiên tai bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng của CB,GV,CVN và HS thì Hiệu trưởng cho HS nghỉ học và báo cáo về cấp trên.

B/. PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN PCBL:

    I/. NGUYÊN TẮC CHUNG:

1/. Từng thành viên trong ban chỉ đạo PCBL của nhà trường có trách nhiệm cùng toàn thể CB,GV,CNV trong nhà trường phụ trách một phần việc do nhà trường phân công để giảm nhẹ thiên tai trước và sau khi BL xảy ra.

2/. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc công tác PCBL của nhà trường được phân công đồng thời cập nhật các thông tin dự báo thời tiết, dự báo bão lụt của đài phát thanh, truyền hình do trung ương và địa phương đưa tin để có phương án ứng phó kịp thời.

3/. Đảm bảo thông tin kịp thời giữa các điểm trường, các thành viên trong ban chỉ đạo với ban chỉ đạo PCBL ở địa phương, cấp trên khi cần thiết.

   II/. YÊU CẦU:

1/. Khi có thông báo của ban chỉ đạo PCBL nhà trường, cấp trên toàn thể CB, GV,CNV trong nhà trường phải có mặt để bàn phương án PCBL để giảm nhẹ thiên tai.

2/. Các thành viên phải bố trí lịch kiểm tra để nắm tình hình theo  sự phân công của trưởng ban và thông tin kịp thời cho trưởng ban để có hướng chỉ đạo khi bão lụt xảy ra.

    III/. PHÂN CÔNG CỤ THỂ:

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHÚC VỤ PHÂN CÔNG

NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG

01

Lê Văn Mỏng

H. Trưởng

Trưởng ban

Phụ trách chỉ đạo chung

02

Trương Văn Tiến

P. HT

P. ban thường trực

Phụ trách điểm trường Tân Lương

03

Dương Văn Cường

P.HT

P ban

Phụ trách điểm trường Tân Thành

04

Bùi Văn Nam

CTCĐCS

Thành viên

Phụ trách điểm trường Tân Hội

05

Dương Tấn Bộ

PCGD/TH

Thành viên

Phụ trách điểm trường Tân Tiến

06

Nguyễn Hồng

NV VP

Thành viên

Phụ trách điểm trường Tân Hợp

07

Trần Thị Thu sang

Kế toán

Thành viên

Phụ trách CSVC, các trang thiết bị phục vụ cho công tác PCBL, tổng hợp, thống kê thiệt hại do BL gây ra

08

Hồ Thị Thu

Sách- T.Bị

Thành viên

Phụ trách điểm trường Tân Hội

09

Phạm Quang Tuấn

NV bảo vệ

Thành viên

Phụ trách chung cả trường

 

TC: 09 người

 

 

 

 

- Ban các cuộc vận động

PHÒNG GD&ĐT SƠN HÒA

TRƯỜNG TH SƠN HỘI VÀ CĐCS

 


 Số: 40 /KHLT-NT-CĐCS                        

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


          Sơn Hội, ngày 24 tháng 11 năm 2009.

 

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

  Về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “ Mỗi thầy, cgiáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” trong nhà trường tiểu học Sơn Hội

 


            Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân và để cụ thể hoá nội dung của cuộc vận động cho phù hợp với thực tiễn ngành giáo dục; ngày 01/11/2007, Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam ra Nghị quyết số 442/NQ-CĐN phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo trên cả nước từ tháng 11 năm 2007 đến hết năm 2010.

            Cùng với việc ban hành Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo, Bộ GD & ĐT đã xác định thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” là một nội dung trọng tâm trong đội ngũ nhà giáo trên cả nước. Căn cứ kế hoạch liên tịch số 14/KH-LT của Sở Giáo dục và Đào tạo và CĐGD Phú Yên ngày 06/8/2008; Ngày 02/10/2008, Phòng GD&ĐT và Công đoàn giáo dục Sơn Hòa đã xây dựng kế hoạch liên tịch số 263/KHLT về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong toàn ngành.

            Qua hơn một năm chỉ đạo và triển khai thực hiện, cuộc vận động bước đầu đã thu được kết quả quan trọng, đáng khích lệ được xã hội đồng tình, nhà giáo tích cực hưởng ứng. Đội ngũ nhà giáo tiếp tục có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, hiện tượng tiêu cực trong dạy học giảm hẳn. Các vụ vi phạm đạo đức nhà giáo đã được xử lý nghiêm túc, kịp thời. Tuy nhiên, kết quả của cuộc vận động vẫn còn những hạn chế và chưa thực sự trở thành một phong trào sâu rộng trong đội ngũ nhà giáo ở các nhà trường. Một số ít nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn có những biểu hiện thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống, việc tự học, tự nghiên cứu còn hạn chế, chậm đổi mới về phương pháp giảng dạy, cá biệt có trường hợp vi phạm đạo đức làm tổn hại đến danh dự nhà giáo, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và còn gây ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục nhân cách thế hệ trẻ.

Ngày 5/5/2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam ban hành kế hoạch liên tịch số 285/KH-BGDĐT-CĐGDVN về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong ngành giáo dục. Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 17/KHLT, ngày 10/9/2009 của Sở GD&ĐT và CĐGD Phú Yên; CĐGD Sơn Hòa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai sâu rộng về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động đến đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong toàn huyện năm học 2009 – 2010, với những nội dung như sau.

            I. MỤC ĐÍCH:

            1. Nhằm thống nhất cao sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, làm cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp trong ngành nhận thức sâu sắc nội dung và ý nghĩa “tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của mỗi nhà giáo trong hoạt động giáo dục thế hệ trẻ, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phù hợp với đặc điểm của cấp học theo nội dung Kế hoạch liên tịch số 263/KH-LT ngày 02/10/2008 của Phòng GD&ĐT và Công đoàn giáo dục huyện.

            2. Phối hợp việc thực hiện hai cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” (sau đây gọi chung là hai cuộc vận động và phong trào thi đua) trong giáo dục mầm non và phổ thông chính là sự cụ thể hoá sáng tạo phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” truyền thống của ngành trong giai đoạn hiện nay.

            3. Làm cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và lao động trong ngành nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa về “tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của mỗi thầy cô giáo trong hoạt động giáo dục đào tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

            II. YÊU CẦU:

            1. Tổ chức triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thành phong trào sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và lao động ở các trường học.

 

            2. Cuộc vận động này được gắn với phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành, với việc thực hiện nhiệm vụ năm học của trường học, với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2010 và những năm tiếp theo và với cuộc vận động thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng trong xã hội.

 

            3. Cuộc vận động phải góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của toàn trường và trở thành ý thức tự giác của mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời gắn với sự đôn đốc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong ngành, của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của đội ngũ nhà giáo, lao động, học sinh trong trường học.

 

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            1. Thành lập ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện cuộc vận động:

            Nhà trường thành phần Ban chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo đơn vị, Công đoàn CS, Đoàn thanh niên và các tổ, bộ phận liên quan trong đơn vị ( có Quyết định kèm theo )  2. Nhiệm vụ:

             Ban chỉ đạo cấp trường:

            - Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn năm học phù hợp với điều kiện địa phương và điều kiện cụ thể của nhà trường.

            - Tổ chức quán triệt mục tiêu, nội dung của mỗi cuộc vận động và phong trào thi đua trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay 20/11/2009 kết hợp với việc tổ chức tuyên truyền, tọa đàm, trao đổi, thảo luận về truyền thống của ngành, truyền thống của đơn vị, nêu những tấm gương nhà giáo tiêu biểu để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý trong nhà trường.

            - Tổ chức phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” đã được cụ thể hóa theo nội dung của hai cuộc vận động và phong trào thi đua. Tổ chức ký cam kết thực hiện nội dung thi đua giữa Công đoàn – Nhà trường – Đoàn (Đội). Hàng năm gửi báo cáo về  Phòng GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục huyện theo qui định.

            - Nhà trường học đều có khẩu hiệu : “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cùng với các khẩu hiệu “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” đặt ở vị trí thích hợp của đơn vị.    

            IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ :

            - Trên cơ sở hướng dẫn về nội dung các tiêu chí chấm điểm, đánh giá, xếp loại về phong trào thi đua của Bộ GD&ĐT và CĐGD Việt Nam, Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục tỉnh; Phòng GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục huyện  để chủ động phối hợp kiểm tra về việc thực hiện hai cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học và chịu sự kiểm tra của ban chỉ đạo cấp trên.

            - Căn cứ Kế hoạch liên tịch này, các bộ phận trong nhà trường triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện theo tình hình thực tế của đơn vị;  kết quả thực hiện cuộc vận động là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh gía và xếp loại thi đua cho các bộ phận, cá nhân trong nhà trường  vào cuối năm học./.

 

TM. BCHCÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

CHỦ TỊCH

( đã ký )

Bùi Văn Nam

HIỆU TRƯỞNG

 

( đã ký )

Lê Văn Mỏng

 

 

     Nơi nhận:

- PGD&ĐT ( để b/c );

- Đảng ủy xã ( để b/c );

- Đảng ủy xã ( để b/c );

- Lưu: BCĐ, BCH C ĐCS, VP, Email trường ( t/ hiện ).

PHÒNG GD & ĐT SƠN HÒA

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HỘI

 


           Số: 41/QĐ-NT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                Sơn Hòa, ngày 24 tháng 11 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” trong nhà trường tiểu học Sơn Hội

- Căn cứ vào kế hoạch liên tịch số: 17/KH-SGDĐ-CĐGD ngày 10 tháng 09 năm 2009 về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” trong ngành giáo dục;

- Căn cúa vào kế hoạch số: 485/KHLT-PGD&ĐT-CĐGD ngà 16 tháng 11 năm 2009 kế hoạch liên tịch Về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” trong ngành giáo dục và đào tạo huyện Sơn Hòa;

- Căn cứ vào kế hoạch số: 263/KHLT-PGD&ĐT-CĐGD ngày 02 tháng 10 năm 2009 về việc phát động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”;

       Xét đề nghị của các bộ phận trong nhà trường tiểu học Sơn Hội.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lạp ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” trong nhà trường tiểu học gồm có các ông ( bà ) có tên sau:

01. Ông: Lê Văn Mỏng                       Hiệu trưởng                                            Trưởng ban;

02. Ông: Bùi Văn Nam                        Chủ tịch C ĐCS                   phó  ban;

03. Ông: Dương Văn Cường              Phó Hiệu trưởng                    ủy viên;

04. Ông: Trương Văn Tiến Phó Hiệu trưởng                    ủy viên;

05. Ông Dương Tán Bộ                      Tổ trưởng tổ văn phòng        ủy viên;

06. Bà: Phạm Thị Huệ                          Tổ trưởng khối 1                   ủy viên;

07. Bà: Nguyễn Thị Sáng                     Tổ trưởng  khối 2                  ủy viên;

08. Bà: Thẩm Thùy Nhung Tổ trưởng  khối 3                  ủy viên;

09. Ông: Phan Quốc Văn                    Tổ trưởng tổ khối 4                               ủy viên;

10. Bà: Nguyễn Thị Lan                       Tổ trưởng tổ khối 5                               ủy viên.

Điều 2. Ban chỉ đạo cuộc vận động: Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” trong nhà trường tiểu học Sơn Hội năm học 2009-2010 có nhiệm vụ::

Xây dựng và triển khai kế hoạch, nội dung cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường đồng thời tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ, hiệu quả việc thực hiện cuộc vận động để xét thi đua khen thưởng trong năm học.

Điều 3. Các bộ phận chức năng trong nhà trường, Ban cháp hành công đoàn cơ sở, toàn thể CB, GV, CNV và các ông, bà có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

          Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ( để b/c );

- CĐGD ngành ( để b/c );

- Như điều 1 ( để t/h );

- Lưu: VP trường, BCHCĐCS, Email.

( đã ký )

 

Lê Văn Mỏng

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048