CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200885
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
Trường TIỂU HỌC SƠN XUÂN
  Địa chỉ:
thôn Lương Sơn – xã Sơn Xuân – huyện Sơn Hòa – tỉnh Phú Yên
  Điện thoại:
057.3506638
  Thư điện tử :
th.sonxuan.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG  
   4-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   5-CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  

Phòng GD huyện Sơn Hoà      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SƠN XUÂN                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

            Số:16/QĐ-HT                                Sơn Xuân, ngày 20 tháng 09 năm 2009

 

                                                                                    QUYẾT ĐỊNH 

                                    Thành lập Ban phụ trách An toàn giao thông và An ninh trật tự trường học 

                                                                                    Năm học 2009 - 2010

                                                                                        ----------------------

 

                                                HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN XUÂN

 

            Căn cứ Công văn số 1839/ GDĐT của Sở Giáo dục và Đàop tạo ngày 19/ 10/ 2007 V/v Hướng

dẫn triển khai công tác an ninh trật tự, phòng chống các TNXH và công tác HSSV trường học;

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ và chương trình năm học 2009-2010 của trường Tiểu học Sơn Xuân;

            Theo đề nghị của Tổng phụ trách Đội trong nhà trường...

                                                                        QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1. Nay thành lập Ban phụ trách công tác An ninh trật tự và An toàn giao thông trong

nhà trường năm học: 2007-2008 với những ông( bà) có tên sau đây:

            1.Ông: Cao Phi Hùng                 Phó Hiệu trưởng                                    Làm Trưởng

            2.Ông: Nguyễn Tấn Hàng                      TPT Đội                                               Phó ban

            3. Ông: Bùi Văn Long                CTPC(TKHĐ)                          Uỷ viên

            4. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Lệ                                  GVCN lớp 3A

            5. Bà: Nguyễn Thị Kim Nguyệt              GVCN lớp 1A                           "

            6. Bà: Nguyễn Thị Kim Phương             Tổ trưởng Tổ 4,5                                   "

            7. Bà: Nguyễn Thị Lệ Thu                                 Tổ trưởng Tổ 1,2,3                                                                   

            8. Ông: Lý Hổ Đức                                           GV dạy thay                                         "

            9. Ông: Lê Văn Võ Quốc                                   GVCN lớp 3B-4B                                 "

            10. Bà: Nguyễn Thị Kim Phượng                        GVCN lớp 2A                           "

            11. Bà: Nguyễn Thị Liên                                    GVCN lớp 1B-2B                                 "

            Điều 2. Ban phụ trách công tác An ninh trật tự và An toàn giao thông có trách nhiệm phối hợp

             tổ chức, theo dõi công tác An ninh trật tự và An toàn giao thông của giáo viên và học sinh

            trong và ngoài nhà trường có hiệu quả.

            Điều 3. Ban phụ tráchcông tác An ninh trật tự và An toàn giao thông và các ông (bà) có tên

            ở điều 1 căn cứ  quyết định thi hành.

 

                           KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                ( Đã kí )

            Như điều 1                                                              Cao Phi Hùng

            Lưu.

 

PHÒNG GD&ĐT SƠN HOÀ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SƠN XUÂN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

            Số:14/2009/QĐ-TH                                          Sơn Xuân, ngày 20 tháng 09 năm 2009

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

                               Thành lập Ban phụ trách Đội trường học  năm học 2009 - 2010

 

 


                                        HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN XUÂN

 

            Căn cứ vào Ngạch công chức: mỗi giáo viên là một anh , chị phụ trách Đội, Sao nhi đồng

             trong trường phổ thông,

            Căn cứ theo Điều lệ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh,

            Theo đề nghị của Tổng phụ trách Đội trong nhà trường;

 

                                                                           QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1. Nay thành lập Ban phụ trách Đội trong nhà trường năm học: 2009-2010 với những

            ông( bà) có tên sau đây:

            1.Ông: Cao Phi Hùng                 P.Hiệu trưởng                           Trưởng ban

            2.Ông: Nguyễn Tấn Hàng                      TPT Đội                                               Phó ban

            3. Ông: Bà: Nguyễn Thị Liên      Chủ tịch Công đoàn                       Uỷ viên

            6. Bà: Nguyễn Thị Kim Phương             Tổ trưởng Tổ 4,5                                   "

            7. Bà: Nguyễn Thị Lệ Thu                                 Tổ trưởng Tổ 1,2,3                                                       

            Điều 2. Ban phụ trách Đội có trách nhiệm phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra,

             theo dõi các hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường đạt hiệu quả.

            Điều 3. Ban phụ trách Đội và các ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ  Quyết định thi hành.

 

                         KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                ( Đã kí )

                                                                                         Cao Phi Hùng

- Như điều 1 (t/h)

- Lưu.

 

 

 

PHÒNG GD HUYỆN SƠN HOÀ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SƠN XUÂN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

            Số:15/2009/QĐ-TH                                    Sơn Xuân, ngày 20 tháng 09 năm 2009

 

                                                                        QUYẾT ĐỊNH

                        Thành lập Ban phụ trách Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

                                                                        năm học 2009-2010

 

 


                                                HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN XUÂN

 

            Căn cứ Công văn số: 1364/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 09/09/2007 V/v Hướng

             dẫn thực hiện công tác Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,

            Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010 của trường TH Sơn Xuân,

            Theo đề nghị của Tổng phụ trách Đội trong nhà trường:

 

                                                                        QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1. Nay thành lập Ban phụ trách Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học: 2009-2010

             với những ông( bà) có tên sau đây:

            1. Ông: : Cao Phi Hùng                          P. Hiệu trưởng              Trưởng ban

            2.Ông: Nguyễn Tấn Hàng                                  TPT Đội                                   Phó ban

            3. Bà: Nguyễn Thị Kim Phương             Tổ trưởng Tổ 4,5                       Uỷ viên

            4. Bà: Nguyễn Thị Lệ Thu                                 Tổ trưởng Tổ 1,2,3                    

            Điều 2. Ban phụ trách Hoạt động ngoài giờ lên lớp có trách nhiệm phối hợp dự giờ góp ý xây

            dựng, tổ chức chỉ đạo và theo dõi công tác Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong thời

            gian cả năm học.

            Điều 3. Ban phụ trách Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các ông (bà) có tên ở điều 1

            căn cứ  Quyết định thi hành.

 

                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

            Nơi nhận:                                                                                                        ( Đã kí )

            - Như điều 3 (t/h)                                                                                        Cao Phi Hùng

            - Lưu.

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048