CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200850
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG PTCS KPÁKƠLƠNG
  Địa chỉ:
Thôn Ma Đỉa, xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hoà, Tỉnh Phú Yên
  Điện thoại:
0573606010
  Thư điện tử :
ptcs.kpakolong.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  

Phòng GD- ĐT Sơn Hòa            CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Trường PTCS Kpá Kơ Lơng                     Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số : 05 /QĐ –HT                                                

                                                                            Cà Lúi , ngày 03 tháng 08 năm 2009.

 

QUYẾT ĐỊNH      

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTCS KPÁ KƠLƠNG

Về việc Thành lập Ban chỉ đạo an ninh trật tự, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, phòng chống dịch cúm A ( H1N1 )Và các bệnh dịch mùa hè.

 

-  Căn cứ chỉ đạo chung từ những năm học trước.

-  Căn cứ Công văn số 6334/BGD&ĐT, ngày 29/07/2009 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phong chống dịch cúm A (H1N1).

- Căn cứ thông báo số 375/UBND, ngày 26/06/2009 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai công tác phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè.

- Căn cứ quyết định số 934/GD&ĐT ngày 04/08/2009 của sở GD&ĐT Phú Yên về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè.

-  Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn và các bộ phận chức năng khác của trường.

 

QUYẾT ĐỊNH 

       Điều 1 : Nay Thành lập Ban chỉ đạo an ninh trật tự, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS,phòng chống dịch cúm A ( H1N1 )và các bệnh dịch mùa hè của Trường PTCS Kpă Kơ Lơng năm học 2009-2010 gồm các ông ( bà ) có tên sau:

1/- Ông Trần Lễ                                    Hiệu trưởng                            Trưởng ban.

2/- Ông Lê Hồng Đại                           Phó hiệu trưởng                     Phó Trưởng ban trực.

3/- Ông Ksor Le                                   Phó hiệu trưởng                     Phó Trưởng ban.

4/- Bà Dương Thị Huỳnh Chung          Chủ tịch công đoàn               Uỷ viên.

5/- Ông Huỳnh Mỹ                               Bí thư Chi đoàn                     Uỷ viên.

6/- Ông Trần Văn Thịnh                        Tổng Phụ trách đội                Uỷ viên.

7/- Mời Ông Ma Liên                           BCH Hội phụ huynh HS        Uỷ viên.

          Điều 2 : Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các yêu cầu, quy định của các cấp về an ninh trật tự trường học, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS,phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè.

          Điều 3 : Bộ phận chuyên môn, các bộ phận chức năng khác của trường và các ông( bà ) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành .

 

Nơi nhận :                                                                                   Hiệu Trưởng

- Như điều 1

- Lưu văn phòng trường.

 

 

Phòng GD- ĐT Sơn Hòa                   CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường PTCS Kpá Kơ Lơng                            Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số : 06 /QĐ –HT                                               

                                                                                     Cà Lúi , ngày 03 tháng 08 năm 2009.

QUYẾT ĐỊNH      

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTCS KPÁ KƠLƠNG

( V/v thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2009-2010 )

 

-  Căn cứ quyết định số 07/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 02 /4 /2007 của Bộ trưởng Bộ  Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học .

-  Căn cứ quyết định số 51/2007/QĐ -BGD&ĐT ngày 31/8 / 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo  Dục và Đào Tạo về việc ban hành quyết định về điều lệ trường Tiểu học .

-  Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và các bộ phận chức năng khác của trường.

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1 : Nay thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường năm học 2009-2010 gồm các ông ( bà ) có tên sau:

1.      Ông Trần Lễ                                HT                                 Chủ tịch.

2.      Bà Dương Thị Huỳnh Chung      CTCĐ                           P.CTHĐ.

3.      Ông Kpá Quang                           TKHĐ                          Thư ký.

4.      Các thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường trường.

Điều 2 : Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường làm việc từ đầu năm học đến 31/05/2010.

Điều 3 : Các ông ( bà ) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quết định này .

 

 

Nơi nhận :                                                                                   Hiệu Trưởng

- Như điều 1

- Lưu văn phòng trường.

 

Phòng GD- ĐT Sơn Hòa                   CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường PTCS Kpá Kơ Lơng                            Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số :07 /QĐ –HT                                                

                                                                                    Cà Lúi , ngày 03 tháng 08 năm 2009.

 

QUYẾT ĐỊNH      

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTCS KPÁ KƠLƠNG

( V/v thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và phòng cháy, chữa cháy )

 

-  Căn cứ quyết định số 07/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 02 /4 /2007 của Bộ trưởng Bộ  Giáo Dục và Đào Tạo  về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học .

-  Căn cứ quyết định số 51/2007/QĐ -BGD&ĐT ngày 31/8 / 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo  Dục và Đào Tạo về việc ban hành quyết định về điều lệ trường Tiểu học .

-  Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và các bộ phận chức năng khác của trường.

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1 : Nay thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và phòng cháy, chữa cháy của nhà trường năm học 2009-2010 gồm các ông ( bà ) có tên sau :

1. Ông Lê Hồng Đại                      Phó hiệu trưởng             Trưởng ban.

2. Ông Ksor Le                              Phó hiệu trưởng              Phó Trưởng ban.

3. Ông Ma Ban                              Bảo vệ                                          Phó Trưởng ban trực.

4. Ông Trần Văn Thịnh                 TPT Đội                            Thư  ký.

5. Ông Dương Văn Thông             CTPC THCS                   Uy viên.

6. Ông Kpá Quang                         CTPC TH                        Uy viên.

7. Ông Đào Hải Thoại                   PT TB-TV                                   Uy viên.

 

Điều 2 : Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và phòng cháy chữa cháy của nhà trường làm việc từ đầu năm học đến 31/05/2010.

Điều 3 : Các ông ( bà ) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 .

 

 

Nơi nhận :                                                                                   Hiệu Trưởng

- Như điều 1

- Lưu văn phòng trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng GD- ĐT Sơn Hòa                   CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường PTCS Kpá Kơ Lơng                            Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số : 08 /QĐ –HT                                               

                                                                                  Cà Lúi , ngày 03 tháng 08   năm 2009.

 

QUYẾT ĐỊNH      

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTCS KPÁ KƠLƠNG

( V/v thành lập Ban An toàn giao thông )

 

-  Căn cứ quyết định số 07/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 02 /4 /2007 của Bộ trưởng Bộ  Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học .

-  Căn cứ quyết định số 51/2007/QĐ -BGD&ĐT ngày 31/8 / 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo  Dục và Đào Tạo về việc ban hành quyết định về điều lệ trường Tiểu học .

-  Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và các bộ phận chức năng khác của trường.

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1 : Nay thành lập Ban An toàn giao thông của nhà trường năm học 2009-2010 các ông ( bà ) có tên sau:

1. Ông Trần Lễ                                HT                  Trưởng ban.

2. Ông Lê Hồng Đại                        P.HT                Phó trưởng ban trực

3. Ông Ksor Le                                P.HT               Phó trưởng ban         

4. Ông Trần Văn Thịnh                   TPT Đội          Thư 

5. Bà Dương Thị Huỳnh Chung      CTCĐ              ủy viên

6. Ông Huỳnh Mỹ                            Bí thư Đoàn     ủy viên

7. Các Ông, bà Tổ trưởng CM                                  ủy viên.

Điều 2 : Ban An toàn giao thông của nhà trường làm việc từ đầu năm học đến 31/05/2010.

Điều 3 : Các ông ( bà ) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

 

Nơi nhận :                                                                                    Hiệu Trưởng

- Như điều 1

- Lưu văn phòng trường.

 

 

 

 


Phòng GD- ĐT Sơn Hòa                   CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường PTCS Kpá Kơ Lơng                            Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số : 09 /QĐ –HT                                               

                                                                                    Cà Lúi , ngày 03 tháng 08 năm 2009.

 

QUYẾT ĐỊNH      

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTCS KPÁ KƠLƠNG

( V/v Thành lập Hội đồng đội, Ban chỉ đạo phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện… và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp )

 

 

-  Căn cứ quyết định số 07/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 02 /4 /2007 của Bộ trưởng Bộ  Giáo Dục và Đào Tạo  về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học .

-  Căn cứ quyết định số 51/2007/QĐ -BGD&ĐT ngày 31/8 / 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo  Dục và Đào Tạo về việc ban hành quyết định về điều lệ trường Tiểu học .

-  Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và các bộ phận chức năng khác của trường.

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1 : Nay thành lập Hội đồng đội, Ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường năm học 2009-2010 các ông ( bà ) có tên sau :

1. Ông Trần Lễ                               HT                                   Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Huỳnh Mỹ                          Bí thư Đoàn                    P.Chủ Tịch HĐ.

3. Ông Trần Văn Thịnh                  TPT Đội                                     Thư 

4. Các ông, bà Phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm                   Ủy viên.

 

Điều 2 : Hội đồng đội, Ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường làm việc từ đầu năm học đến 31/07/2010.

Điều 3 : Các ông ( bà ) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

 

 

 

Nơi nhận :                                                                                    Hiệu Trưởng

- Như điều 1

- Lưu văn phòng trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng GD- ĐT Sơn Hòa                   CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường PTCS Kpá Kơ Lơng                            Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số :10 /QĐ –HT

                                                                                    Cà Lúi , ngày 03 tháng 08 năm 2009.

 

QUYẾT ĐỊNH      

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTCS KPÁ KƠLƠNG

( V/v thành lập Ban vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM “, duy trì  sĩ số và nâng cao chất lượng học sinh )

 

 

-  Căn cứ quyết định số 07/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 02 /4 /2007 của Bộ trưởng Bộ  Giáo Dục và Đào Tạo  về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học .

-  Căn cứ quyết định số 51/2007/QĐ -BGD&ĐT ngày 31/8 / 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo  Dục và Đào Tạo về việc ban hành quyết định về điều lệ trường Tiểu học .

-  Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và các bộ phận chức năng khác của trường.

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1 : Nay thành lập Ban duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng học sinh của nhà trường năm học 2009-2010 gồm các ông ( bà ) có tên sau :

1. Ong Trần Lễ                                   Hiệu trưởng                                        Trưởng ban.

2. Ong Lê Hồng Đại              Phó hiệu trưởng                                Phó trưởng ban trực.

3. Ong Ksor Le                                  Phó hiệu trưởng                                Phó trưởng ban.

4. Ong Kpá Quang                             Thư ký Hội đồng                                Thư ký.

5. Bà Dương Thị Huỳnh Chung         Chủ tịch công đoàn                           Uỷ viên.

6. Ong Dương Văn Thông                Chuyên trách Phổ cập THCS Uỷ viên.

7. Tất cả giáo viên Uỷ viên.

Điều 2 : Ban duy trì sĩ số học sinh của nhà trường làm việc từ đầu năm học đến 31/05/2010.

Điều 3 : Các ông ( bà ) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

 

 

Nơi nhận :                                                                                    Hiệu Trưởng

- Như điều 1

- Lưu văn phòng trường.

 

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048